K?t n?i SMB đ?t l?i n?u b?n h?y b? m?t thao tác t?p qua k?t n?i m?ng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2563210 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n th?c hi?n m?t ho?t đ?ng t?p tin t? m?t máy tính d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a vào m?t máy ch? t? xa. Tuy nhiên, n?u b?n h?y b? thao tác t?p, máy ch? tin nh?n ch?n (giao th?c SMB) k?t n?i đ?n máy ch? t? xa có th? đư?c đ?t l?i.

Chú ý V?n đ? này x?y ra khi redirector (mrxsmb20.sys) s? nh?n đư?c m?t ph?n ?ng v?i m?t yêu c?u b? h?y b?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t đi?u ki?n ch?ng t?c trong redirector khi thao tác t?p b? h?y b? trư?c khi quá tr?nh g?i m?ng là đ?y đ?.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mrxsmb.sys6.1.7600.21030123,90417-Tháng tám-201102: 19x86
Mrxsmb.sys6.1.7601.21792123,90417-Tháng tám-201103: 14x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mrxsmb.sys6.1.7600.21030158,20817-Tháng tám-201103: 06x64
Mrxsmb.sys6.1.7601.21792158,20817-Tháng tám-201103: 23x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Mrxsmb.sys6.1.7600.21030368,64017-Tháng tám-201102: 06IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7601.21792367,61617-Tháng tám-201102: 00IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpX86_2cbcee69f4b6cec65d86f1c8ed21933f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_ec34a97f74b82929.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)18: 42
Tên tệpX86_f452b7e34bdb69a44044b40dce30706d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_57b210b788b86235.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)18: 42
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_80224fedcb6abefb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,757
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)04: 53
Tên tệpX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_81c9f5ddc8bfd1f9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,757
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 34
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_5a8609055a940481d9ed0a4be6c33871_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_ec2e2846803f340a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)18: 42
Tên tệpAmd64_5f49cd486ee589115fb9faed66daecd7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_79a27757e444ee68.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)18: 42
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_dc40eb7183c83031.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4.761 ngư?i
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 27
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_dde89161811d432f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4.761 ngư?i
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)07: 23
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_376764f6c50b05874d04d8a807fd2fa3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_053850f34ccb58a0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)18: 42
Tên tệpIa64_7b67b097f98487af92916b06eb08456a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_44c2657bf2cb79fa.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)18: 42
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_8023f3e3cb68c7f7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,759
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)05: 46
Tên tệpIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_81cb99d3c8bddaf5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp4,759
Ngày (UTC)17-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)07: 07

Thu?c tính

ID c?a bài: 2563210 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2563210 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2563210

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com