Làm th? nào đ? s? d?ng công c? Fdisk và Format Tool đ? phân vùng ho?c phân vùng l?i đ?a c?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 255867 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? nh?ng công c? Fdisk và Format và làm th? nào đ? s? d?ng chúng đ? phân vùng ho?c phân vùng l?i đ?a c?ng.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? s? d?ng Fdisk và Format công c?

Trư?c khi cài đ?t h? đi?u hành c?a b?n, b?n ph?i t?o m?t phân vùng chính trên đ?a c?ng (đ?a 1) trên máy tính c?a b?n, và sau đó đ?nh d?ng h? th?ng t?p trên phân vùng đó. Công c? Fdisk là m?t MS-MS-DOS trên công c? mà b?n có th? s? d?ng đ? chu?n b? (phân vùng) đ?a c?ng. B?n có th? s? d?ng công c? Fdisk đ? t?o, thay đ?i, xoá, ho?c hi?n th? hi?n t?i phân vùng trên đ?a c?ng, và sau đó m?i phân b? không gian trên đ?a c?ng (phân vùng chính, phân vùng m? r?ng, ho?c ? đ?a logic) đư?c gán m?t k? t? ? đ?a. Đ?a 1 có th? ch?a m?t phân vùng m? r?ng, và m?t đ?a c?ng th? hai có th? ch?a m?t phân vùng chính ho?c m? r?ng. M?t phân vùng m? r?ng có th? ch?a m?t ho?c nhi?u h?p l? MS-DOS ? đ?a.

Sau khi s? d?ng công c? tr?nh Fdisk đ? phân vùng đ?a c?ng c?a b?n, s? d?ng công c? đ?nh d?ng đ?nh d?ng các phân vùng v?i m?t h? th?ng t?p tin. H? th?ng t?p tin t?p tin phân b? b?ng (ch?t béo) cho phép đ?a c?ng đ? ch?p nh?n, lưu tr? và truy xu?t d? li?u. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me), và Windows 2000 h? tr? h? th?ng t?p tin FAT16 và FAT32. Khi b?n ch?y công c? Fdisk trên đ?a c?ng l?n hơn 512 megabyte (MB), b?n đư?c nh?c ch?n m?t trong các h? th?ng t?p tin sau đây:
 • FAT16: H? th?ng t?p tin này có m?t t?i đa là 2 Gigabyte (GB) cho m?i không gian đư?c phân b? ho?c k? t? ? đ?a. Ví d?, n?u b?n s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT16 và có m?t 6-GB đ?a c?ng, b?n có th? có ba ch? cái ? đ?a (C, D và E), m?i v?i 2 GB không gian đư?c phân b?.Đ? có thêm thông tin v? h? th?ng t?p tin FAT16, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  118335 T?i đa kích thư?c phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT16
 • FAT32: H? th?ng t?p này h? tr? ? đ?a đang lên đ?n 2 terabytes trong kích thư?c và lưu các t?p tin vào ph?n nh? hơn c?a đ?a c?ng hơn h? th?ng t?p tin FAT16 nào. K?t qu? là thêm không gian tr?ng trên đ?a c?ng. H? th?ng t?p FAT32 không h? tr? ? đ?a nh? hơn 512 MB.Đ? có thêm thông tin v? h? th?ng t?p FAT32, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  154997 Mô t? v? h? th?ng t?p FAT32
Khi b?n ch?y các fdiskđ?nh d?ng l?nh, các b?ng phân b? Master Boot Record (MBR) và t?p tin đư?c t?o ra. Các b?ng phân b? MBR và t?p tin lưu tr? h?nh h?c đ?a c?n thi?t cho phép đ?a c?ng đ? ch?p nh?n, lưu tr? và truy xu?t d? li?u. Đ? thêm thông tin v? phân vùng MS-DOS và t?ng quan v? h?nh h?c c?a đ?a c?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
69912 B?n tóm t?t công vi?c phân vùng MS-DOS


Cân nh?c quan tr?ng trư?c khi b?n s? d?ng Fdisk và Format Tools

H?y xem xét nh?ng câu h?i sau đây trư?c khi b?n s? d?ng các công c? tr?nh Fdisk và Format:
 • Là đ?a c?ng m?i? N?u không, xem câu h?i th? hai.
  • Là này hard disk đ?a c?ng duy nh?t trên máy tính c?a b?n (Th?c s?) ho?c là này hard disk đ?a c?ng th? hai (nô l?)?
  • B?n đ? chu?n b? đ?a c?ng b?ng cách làm theo hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t? Nó là quan tr?ng đ? thi?t l?p các jumper cabling theo đ?n vai tr? c?a đ?a c?ng (Th?c s? ho?c nô l?).
  • B?n đ? ki?m tra cơ b?n đ?u vào/đ?u ra h? (BIOS) đ? xác minh r?ng nó h? tr? đ?a c?ng ho?c đ?a c?ng th? hai? N?u không, h?y ki?m tra tài li?u đi kèm v?i bo m?ch ch? c?a b?n, ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t. Thông thư?ng, BIOS có m?t t? đ?ng phát hi?n thi?t đ?t đ?a c?ng c?u h?nh ? đ?a, nhưng b?n nên xác minh đi?u này trư?c khi b?n ti?p t?c.
  • Lo?i c?a h? th?ng t?p tin b?n mu?n s? d?ng? B?n có th? s? d?ng ho?c FAT16 ho?c h? th?ng t?p FAT32. N?u b?n không ch?c ch?n mà h? th?ng t?p tin mà b?n mu?n s? d?ng, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   118335 T?i đa kích thư?c phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT16
   154997 Mô t? v? h? th?ng t?p FAT32
 • Có đ?a c?ng đ? ch?a d? li?u?
  • B?n đ? sao lưu t?t c? d? li?u quan tr?ng c?a b?n? N?u không, sao lưu d? li?u c?a b?n trư?c khi b?n ti?n hành. Khi b?n ch?y các fdisk l?nh đ? t?o, xóa, ho?c thay đ?i m?t phân vùng, t?t c? d? li?u n?m trên phân vùng s? v?nh vi?n b? xóa. Lưu ? r?ng b?n có th? xem thông tin phân vùng hi?n th?i mà không xoá d? li?u c?a b?n.

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t các ti?n ích MSBackup, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   152561 Làm th? nào đ? cài đ?t Microsoft Backup
   Xem t?p tin tr? giúp trong ti?n ích MSBackup đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích này. N?u b?n mu?n s? d?ng ti?n ích MSBackup v?i thi?t b? phương ti?n lưu đ?ng, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   188575 Làm th? nào đ? tr? l?i lên đ?n thi?t b? phương ti?n lưu đ?ng b?ng cách s? d?ng Microsoft Backup
   Lưu ? r?ng m?t ti?n ích sao lưu không bao g?m trong Windows Me.
  • Đ?a c?ng có m?t l?p ph? ? đ?a ho?c m?t chương tr?nh qu?n l? đ?a? N?u máy tính c?a b?n s? d?ng ph?n m?m l?p ph? ? đ?a đ? kích ho?t tính năng h? tr? đ?a c?ng l?n, không s? d?ng công c? Fdisk cho đ?n khi b?n đ? ki?m tra v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m. N?u b?n không ch?c ch?n, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m trư?c khi b?n ti?n hành:
   186057 Cách nh?n bi?t n?u ? l?p ph? chương tr?nh đư?c cài đ?t trong Windows
  • B?n đ? có đ?a m?m ho?c đ?a CD-ROM đó là c?n thi?t đ? cài đ?t l?i ph?n m?m c?a b?n? H?y ch?c ch?n r?ng b?n có ph?n m?m đ? b?n có th? cài đ?t l?i các chương tr?nh c?a b?n sau khi b?n phân vùng và đ?nh d?ng ? đ?a c?a b?n. N?u b?n mua m?t nâng c?p cho m?t chương tr?nh, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có phiên b?n đ?y đ? c?a chương tr?nh ban đ?u. Nhi?u nâng c?p cho các chương tr?nh yêu c?u m?t ki?m tra vi?c tuân th? trư?c khi b?n có th? cài đ?t s?n ph?m nâng c?p. N?u b?n không th? t?m th?y ban đ?u đ?a m?m ho?c đ?a CD-ROM, liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m trư?c khi b?n ti?n hành.
  • B?n có C?p Nh?t thi?t b? sao lưu trên m?t thi?t b? khác v?i các ? đ?a mà b?n đ? đ?nh d?ng và phân vùng? N?u b?n đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? C?p Nh?t cho thi?t b? ngo?i vi c?a b?n thi?t b? (ví d?, modem, máy in, vv.), đ?m b?o b?n sao lưu tr?nh đi?u khi?n m?i trên m?t thi?t b? khác v?i các ? đ?a mà b?n đ?nh d?ng và phân vùng do đó b?n có th? cài đ?t l?i nó sau khi b?n cài đ?t h? đi?u hành c?a b?n.
 • B?n có mu?n k?t h?p nhi?u phân vùng m? r?ng trong m?t phân vùng m? r?ng? N?u v?y, xem ph?n "làm th? nào đ? phân vùng l?i và đ?nh d?ng the m? r?ng phân vùng và h?p l? ? đ?a vào m?t đ?a c?ng" trong bài vi?t này.
 • B?n đ? có m?t đ?a kh?i đ?ng? Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition và Windows Me nh?c b?n t?o m?t đ?a kh?i đ?ng trong lúc thi?t l?p. N?u b?n không có m?t đ?a kh?i đ?ng:
  1. Đưa đ?a tr?ng đ?a m?m trong ? đ?a m?m (? A).
  2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
  3. Nh?p vào T?o đ?a trên các Đ?a kh?i đ?ng tab.
  4. Sau khi b?n t?o đ?a kh?i đ?ng, b?n nên ki?m tra nó. Đ? ki?m tra đ?a kh?i đ?ng, h?y đưa nó vào trong ? đ?a m?m, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính Windows 98 d?a trên, trong tr?nh đơn kh?i đ?ng đư?c hi?n th?. N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính d?a trên Windows 95, m?t d?u nh?c l?nh s? đư?c hi?n th?.
 • B?n có c?n h? tr? đ?a CD-ROM Real-ch? đ?? M?t s? ? đ?a CD-ROM yêu c?u tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ch? đ? th?c. N?u b?n đang có k? ho?ch s? d?ng Windows 98 trên máy tính c?a b?n, kh?i đ?ng đ?a ch?a chung chung, Real-ch? đ? đ?a CD-ROM ATAPI và nh? máy tính h? th?ng giao di?n (SATA) đi?u khi?n mà có th? kích ho?t ? đ?a CD-ROM sau khi b?n kh?i đ?ng t? đ?a kh?i đ?ng Windows 98. Lưu ? r?ng các tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM không th? làm vi?c v?i t?t c? các ? đ?a CD-ROM; h? có th? làm vi?c như là m?t thay th? n?u tr?nh đi?u khi?n ch? đ? b?t đ?a CD-ROM đư?c bao g?m v?i ? đ?a CD-ROM không có s?n.

  LƯU ?: N?u b?n chèn đ?a kh?i đ?ng Windows 98, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?n không th? thay đ?i đ? k? t? ? đ?a c?a ? đ?a CD (thư?ng m?t ? trư?c c?a nơi k? t? ? đ?a thư?ng cư trú b?i v? có m?t ? đ?a b? nh? [RAM] truy c?p ng?u nhiên t?o ra b?i đ?a kh?i đ?ng), b?i v? các tr?nh đi?u khi?n không làm vi?c v?i ? đ?a CD-ROM. Xem các tài li?u đư?c bao g?m v?i ph?n c?ng c?a b?n ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng đ? có đư?c tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đ?a CD-ROM.


Làm th? nào đ? phân vùng và đ?nh d?ng m?t đ?a c?ng Master

QUAN TR?NG: N?u b?n s? d?ng các bư?c sau đây trên đ?a c?ng đó không ph?i là s?n ph?m nào, t?t c? các d? li?u trên đ?a c?ng đó b? xóa v?nh vi?n.

Làm th? nào đ? phân vùng đ?a c?ng Master

Phân vùng đ?a c?ng t?ng th?, ch?y các fdisk l?nh:
 1. Đưa đ?a kh?i đ?ng trong ? đ?a m?m, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào h? đi?u hành c?a b?n. Cho m?t đ?a Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Me kh?i đ?ng:

  1. Khi Microsoft Windows 98 Startup menu s? đư?c hi?n th?, ch?n các Kh?i đ?ng máy tính không có h? tr? đ?a CD-ROM tùy ch?n tr?nh đơn, và sau đó nh?n ENTER.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? fdisk, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Xem bư?c 2.
  Đ?i v?i m?t đ?a kh?i đ?ng Windows 95:

  1. T?i d?u nh?c l?nh, g? fdisk, và sau đó nh?n ENTER.
  2. Xem bư?c 2.
 2. N?u đ?a c?ng c?a b?n l?n hơn 512 MB, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Máy tính c?a b?n có m?t đ?a l?n hơn 512 MB. Phiên b?n này c?a Windows bao g?m h? tr? c?i ti?n cho đ?a l?n, k?t qu? là hi?u qu? hơn s? d?ng không gian đ?a trên ? đ?a l?n, và cho phép đ?a hơn 2 GB đ? đư?c đ?nh d?ng như m?t ? đ?a duy nh?t.

  Quan tr?ng: N?u b?n cho phép h? tr? đ?a l?n và t?o ra b?t k? ? đ?a m?i trên đ?a này, b?n s? không th? truy c?p drive(s) m?i b?ng cách s? d?ng h? đi?u hành khác, bao g?m c? m?t s? phiên b?n c?a Windows 95 và Windows NT, c?ng như phiên b?n trư?c c?a Windows và MS-DOS. Ngoài ra, ti?n ích đ?a đ? không đư?c ch? đ?nh m?t cách r? ràng cho h? th?ng t?p FAT32 s? không th? làm vi?c v?i đ?a này. N?u b?n c?n truy c?p đ?a này v?i các h? đi?u hành khác ho?c các ti?n ích đ?a c?, không cho phép h? tr? ? đ?a l?n.

  B?n có mu?n cho phép h? tr? đ?a l?n?
  N?u b?n mu?n s? d?ng h? th?ng t?p FAT32, b?m y và sau đó nh?n ENTER. N?u b?n mu?n s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT16, báo chí N, và sau đó nh?n ENTER.Đ? thêm thông tin v? h? th?ng t?p FAT32 và FAT16, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  118335 T?i đa kích thư?c phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT16
  154997 Mô t? v? h? th?ng t?p FAT32
 3. Sau khi b?n nh?n ENTER, Fdisk sau Tuỳ chọn tr?nh đơn đư?c hi?n th?:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive
  Lưu ? r?ng tùy ch?n 5 là ch? kh? d?ng n?u b?n có hai v?t l? đ?a c?ng trong máy tính.
 4. Báo chí 1 đ? ch?n các T?o phân vùng DOS ho?c ? đ?a logic DOS tùy ch?n tr?nh đơn, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Báo chí 1 đ? ch?n các T?o phân vùng DOS chính tùy ch?n tr?nh đơn, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Sau khi b?n b?m phím ENTER, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  B?n có mu?n s? d?ng kích thư?c t?i đa có s?n cho phân vùng DOS chính?
  Sau khi b?n nh?n đư?c tin nh?n này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào h? th?ng t?p tin mà b?n đ? ch?n.

  Đ?i v?i h? th?ng t?p FAT32

  1. N?u b?n b?m y cho h? th?ng t?p FAT32 (trong bư?c 2) và b?n mu?n t?t c? không gian trên đ?a c?ng đ? đư?c gán cho ? đ?a C, b?m Y, và sau đó nh?n ENTER.
  2. Nh?n ESC và sau đó nh?n ESC đ? b? công c? Fdisk và quay tr? l?i m?t d?u nh?c l?nh.
  3. Xem Bư?c 7.

  M?t h? th?ng t?p tin FAT16

  N?u b?n b?m n cho h? th?ng t?p tin FAT16 (trong bư?c 2), b?n có th? ch?p nh?n kích thư?c 2 GB m?c đ?nh cho kích thư?c phân vùng, ho?c b?n có th? tùy ch?nh kích thư?c c?a phân vùng.

  Ch?p nh?n kích thư?c phân vùng m?c đ?nh:

  1. N?u b?n mu?n ph?n 2 GB đ?u trên đ?a c?ng đ? đư?c gán cho ? đ?a C, b?m Y, và sau đó nh?n ENTER.
  2. Nh?n ESC đ? tr? v? các Tuỳ chọn tr?nh đơn, và sau đó xem bư?c d trong ph?n sau "đ? tùy ch?nh kích thư?c phân vùng".
  Đ? tùy ch?nh kích thư?c phân vùng:

  1. N?u b?n mu?n tu? ch?nh kích c? c?a phân vùng (ch? cái ? đ?a) trên đ?a c?ng, báo chí N, và sau đó nh?n nh?p.
  2. M?t h?p tho?i s? hi?n th? trong đó b?n có th? nh?p kích thư?c mà b?n mu?n cho phân vùng chính trong MB ho?c ph?n trăm không gian đ?a. Lưu ? r?ng cho các máy tính đang ch?y Windows 98 hay Windows Me, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n làm cho ti?u phân vùng ít nh?t 500 MB. Lo?i kích thư?c c?a phân vùng mà b?n mu?n t?o ra, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?n ESC đ? tr? v? các Tuỳ chọn tr?nh đơn.
  4. Ch? đ?nh k? t? ? đ?a cho thêm không gian trên đ?a c?ng, b?m 1, và sau đó nh?n ENTER.
  5. B?m 2 đ? ch?n các T?o phân vùng DOS m? r?ng tùy ch?n tr?nh đơn, và sau đó nh?n ENTER.
  6. B?n nh?n đư?c m?t h?p tho?i đó là hi?n th? t?i đa không gian có s?n đ? phân vùng m? r?ng. B?n có th? đi?u ch?nh kích thư?c c?a phân vùng ho?c s? d?ng kích thư?c m?c đ?nh. Lưu ? r?ng không gian t?i đa m?c đ?nh đư?c khuy?n khích, nhưng b?n có th? chia cho không gian gi?a nhi?u k? t? ? đ?a. Nh?p s? ti?n c?a không gian mà b?n mu?n, b?m phím ENTER, và sau đó nh?n ESC.
  7. Các T?o h?p l? DOS Drive(s) trong phân vùng DOS m? r?ng tr?nh đơn đư?c hi?n th?. Đây là tr?nh đơn mà b?n có th? s? d?ng đ? ch? đ?nh không gian đ?a c?ng c?n l?i đ? các ch? cái ? đ?a b? sung. Nh?p s? ti?n c?a không gian mà b?n mu?n gán cho k? t? ? đ?a ti?p theo trong các Nh?p kích thư?c ? đ?a logic trong Mbytes hay ph?n trăm dung lư?ng đ?a (%) h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  8. M?t b?ng li?t kê k? t? ? đ?a mà b?n t?o và s? ti?n c?a không gian trên ? đ?a đó đư?c hi?n th?. N?u không gian tr?ng trên đ?a c?ng, nó đư?c hi?n th? g?n dư?i cùng c?a b?ng. L?p l?i bư?c e qua g cho đ?n khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
   T?t c? các không gian s?n dùng trong phân vùng DOS m? r?ng đư?c gán cho ? đ?a đ?a phương.
  9. Sau khi b?n nh?n đư?c tin nh?n này, b?m ESC đ? tr? v? các Tuỳ chọn tr?nh đơn.
  10. Đ? kích ho?t phân vùng mà t? đó b?n có k? ho?ch đ? kh?i đ?ng (thư?ng ? C), b?m 2 đ? ch?n các Thi?t l?p phân vùng ho?t đ?ng tùy ch?n tr?nh đơn, và sau đó nh?n ENTER.
  11. Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau, b?m 1, và sau đó nh?n ENTER:
   Nh?p vào s? lư?ng phân vùng mà b?n mu?n làm cho ho?t đ?ng.
  12. Nh?n ESC, sau đó nh?n ESC đ? b? công c? Fdisk và quay tr? l?i m?t d?u nh?c l?nh và sau đó xem ph?n "làm th? nào đ? đ?nh d?ng m?t đ?a c?ng" sau trong bài vi?t này.

Làm th? nào đ? đ?nh d?ng đ?a c?ng

Sau khi b?n t?o các phân vùng, b?n ph?i đ?nh d?ng phân vùng:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n v?i đ?a kh?i đ?ng trong ? đ?a m?m.

  LƯU ?: N?u b?n đang s? d?ng m?t đ?a kh?i đ?ng Windows 95, m?t d?u nh?c l?nh s? đư?c hi?n th? và b?n có th? b? qua bư?c 2. N?u b?n đang s? d?ng m?t Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Me Startup đ?a, ch?n các Kh?i đ?ng máy tính không có h? tr? đ?a CD-ROM tr?nh đơn tùy ch?n khi Windows 98 Startup menu s? đư?c hi?n th?.
 2. Khi s? hi?n th? m?t d?u nh?c l?nh, g? đ?nh d?ng c:/s, và sau đó nh?n ENTER. L?nh này chuy?n t?p h? th?ng và ch? nên đư?c s? d?ng khi b?n đ?nh d?ng ? đ?a C (ho?c ? đ?a "ho?t đ?ng" c?a b?n). Đ?i v?i t?t c? các phân vùng khác, g? đ?nh d?ng ? đ?a: (nơi ? đ?a là lá thư c?a phân vùng mà b?n mu?n đ?nh d?ng).

  LƯU ?: N?u b?n nh?n đư?c m?t "T?nh tr?ng l?nh" ho?c "tên t?p tin x?u" thông báo l?i, b?n có th? c?n ph?i gi?i nén công c? Format.com đ? đ?a kh?i đ?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  gi?i nén ebd.cab format.com
  Sau khi Format.com công c? đư?c trích xu?t đ? đ?a kh?i đ?ng, lo?i đ?nh d?ng c:/s t m?t d?u nh?c l?nh đ? đ?nh d?ng phân vùng ho?t đ?ng c?a b?n, ho?c lo?i đ?nh d?ng ? đ?a: N?u b?n mu?n đ?nh d?ng m?t phân vùng mà không ph?i là phân vùng ho?t đ?ng c?a b?n.
 3. Khi b?n ch?y thành công c? Format.com, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  C?NH BÁO, T?T C? D? LI?U TRÊN KHÔNG R?I ? Đ?A C: S? B? M?T!
  Ti?p t?c v?i đ?nh d?ng?
 4. B?m Y, và sau đó nh?n ENTER đ? đ?nh d?ng ? C.
 5. Sau khi hoàn t?t các th? t?c đ?nh d?ng, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Nh?n ? đ?a (11 k? t?, ENTER cho không có g?)?
  LƯU ?: Đây là m?t tính năng tùy ch?n mà b?n có th? s? d?ng đ? g? tên cho ? đ?a. B?n có th? ho?c là lo?i m?t 11-k? t? tên ? đ?a, ho?c b?n có th? đ? nó tr?ng b?ng cách nh?n ENTER.
Thông tin v? làm th? nào đ? phân vùng l?i m? r?ng phân vùng và ? đ?a logic, xem ph?n "làm th? nào đ? phân vùng l?i và đ?nh d?ng các m? r?ng phân vùng và h?p l? ? đ?a c?a m?t đ?a c?ng" trong bài vi?t này.

Làm th? nào đ? phân vùng l?i và đ?nh d?ng m?t đ?a c?ng nô l?

Làm th? nào đ? phân vùng l?i đ?a c?ng nô l?

N?u b?n mu?n thêm m?t đ?a c?ng th? hai (nô l? ?) vào máy tính c?a b?n, b?n c?n ph?i đ?m b?o r?ng các jumper trên c? hai th?c s? (b?n g?c) và nô l? (? đ?a m?i) đư?c đ?t theo hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t đ?u tiên đ? cho máy tính c?a b?n có th? phát hi?n nh?ng đ?a c?ng. Ki?m ch?ng r?ng ph?n c?ng c?a b?n đư?c cài đ?t đúng, và sau đó làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Ch?y, và sau đó g? l?nh (Lưu ? r?ng các CMD l?nh ch? ho?t đ?ng trên Windows 2000 d?a trên máy tính).
 2. T?i d?u nh?c l?nh, g? fdisk, và sau đó nh?n ENTER. Tr?nh đơn sau đây s? đư?c hi?n th?:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive
  Lưu ? r?ng tr?nh đơn tùy ch?n 5 là ch? kh? d?ng n?u b?n có hai v?t l? đ?a c?ng trên máy tính c?a b?n.
 3. B?m 5, và sau đó nh?n ENTER. Khi b?n làm đi?u này, vi?c l?a ch?n thay đ?i t? v?t l? đ?a 1 (Th?c s?) cho v?t l? đ?a 2 (nô l?).
 4. Báo chí 1 đ? ch?n các T?o phân vùng DOS ho?c ? đ?a logic DOS tr?nh đơn tùy ch?n, b?m phím ENTER, b?m 2 đ? ch?n các T?o phân vùng DOS m? r?ng tùy ch?n tr?nh đơn, và sau đó nh?n ENTER. Khi b?n làm cho b?n nô l? lái xe m?t phân vùng MS-DOS m? r?ng, ch? cái ? đ?a c?a b?n không thay đ?i. Ví d?, n?u ? đ?a đ?u tiên ch?a phân vùng c và phân vùng D, ? nô l? tr? d tr? khi b?n thi?t l?p các ? đ?a nô l? như m?t phân vùng m? r?ng. N?u b?n b? qua bư?c này và ch? c?n t?o m?t phân vùng MS-DOS chính ? đ?a nô l?, các ? đ?a m?i s? tr? thành ? đ?a d và nh?ng g? t?ng là ? đ?a D, thay đ?i cho ? đ?a E.
 5. B?n có th? phân vùng ? đ?a nô l? đ? th?c hi?n các ? đ?a logic c?ng gi?ng như b?n đ? làm v?i các ? đ?a ch? g?c. N?u máy tính c?a b?n không th? phát hi?n các ? đ?a m?i, b?n có th? c?n ph?i thêm d?ng sau vào t?p Config.sys c?a b?n, nơi ? đ?a là m?t b?c thư là l?n hơn k? t? ? đ?a cu?i cùng trên máy tính (bao g?m c? các ? đ?a CD-ROM):
  lastdrive =? đ?a
 6. Sau khi b?n k?t thúc b?ng cách s? d?ng công c? Fdisk, đ?nh d?ng phân vùng m?i do đó b?n có th? s? d?ng chúng. Sau khi b?n nh?n ESC đ? b? công c? Fdisk, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? kh?i đ?ng Windows.

Làm th? nào đ? đ?nh d?ng đ?a c?ng nô l?

Đ?nh d?ng phân vùng m?i ho?c phân vùng c?a b?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào h? th?ng t?p tin c?a b?n. M?t h? th?ng t?p tin FAT16:
 1. B?m đúp Máy tính của tôi, b?m chu?t ph?i vào phân vùng mà b?n v?a t?o ra, h?y nh?p vào Định dạng, b?m Đ?y đ?, và sau đó nh?p vào B?t đ?u.
 2. Sau khi các th? t?c đ?nh d?ng hoàn t?t, nh?p vào Ok đ? đóng h?p tho?i.
Đ?i v?i h? th?ng t?p FAT32:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, b?m Lái xe chuy?n đ?i (FAT32), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 2. Trong các ? đ?a h?p, b?m vào ? đ?a mà b?n mu?n chuy?n đ?i h? th?ng t?p FAT32.
 3. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào Ti?p theo, b?m Ti?p theo, và sau đó nh?p vào Ti?p theo m?t l?n n?a.
 5. Khi hoàn t?t th? t?c chuy?n đ?i, nh?p vào K?t thúc.
LƯU ?: Không s? d?ng các / s chuy?n đ?i mà b?n đ? s? d?ng khi b?n thi?t l?p ? C. T?t c? b?n c?n làm là đ?nh d?ng ? đ?a ho?c ? đ?a, do đó b?n có th? s? d?ng chúng (ví d?, n?u b?n t?o ra hai m?i k? t? ? đ?a, b?n c?n đ?nh d?ng ? đ?a c? hai).

Thông tin v? làm th? nào đ? phân vùng l?i m? r?ng phân vùng và ? đ?a logic, xem ph?n sau "làm th? nào đ? phân vùng l?i và đ?nh d?ng các m? r?ng phân vùng và h?p l? ? đ?a c?a m?t đ?a c?ng" trong bài vi?t này.


Làm th? nào đ? phân vùng l?i và đ?nh d?ng phân vùng m? r?ng và h?p l? ? đ?a c?ng

S? d?ng các bư?c trong ph?n này đ? thay đ?i kích thư?c ho?c k?t h?p m? r?ng phân vùng và ? đ?a logic c?a b?n. H?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t sao lưu đáng tin c?y c?a b?t k? d? li?u quan tr?ng mà b?n có v? m? r?ng phân vùng và ? đ?a logic c?a b?n trư?c khi b?n ti?n hành. N?u b?n mu?n k?t h?p toàn b? đ?a c?ng c?a b?n trong m?t phân vùng, s? d?ng các bư?c trong ph?n "làm th? nào đ? phân vùng và đ?nh d?ng m?t Master đ?a c?ng" trong bài vi?t này.

Làm th? nào đ? phân vùng l?i phân vùng m? r?ng và h?p l? các ? đ?a

LƯU ?: Khi b?n s? d?ng phương pháp này, hai hay nhi?u phân vùng đư?c trái trên đ?a c?ng c?a b?n, m?t phân vùng chính (thư?ng ? đ?a C) và m?t phân vùng m? r?ng. Th?m chí n?u b?n s? d?ng h? th?ng t?p FAT32, có m?t 8-GB phân gi?i h?n tr? khi b?n có đư?c m?t nâng c?p BIOS h? tr? hoàn toàn ng?t 13 ph?n m? r?ng. Thông tin b? sung v? l? do t?i sao có m?t gi?i h?n 8-GB, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
153550 Gi?i h?n đ?a c?ng 8-GB phân vùng
N?u b?n có m?t đ?a c?ng l?n hơn 8 GB và b?n không s? d?ng m?t chương tr?nh l?p ph? đ?a ho?c ph?n m?m qu?n l? đ?a, b?n c?n ph?i phân vùng và đ?nh d?ng không gian đó c?n l?i sau khi b?n t?o m?i phân vùng 8-GB:
 1. Đ?t đ?a kh?i đ?ng trong ? đ?a m?m c?a b?n, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào h? đi?u hành c?a b?n. Cho m?t đ?a Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Me kh?i đ?ng:

  1. Khi các Microsoft Windows 98 Startup tr?nh đơn đư?c hi?n th?, ch?n các Kh?i đ?ng máy tính không có h? tr? đ?a CD-ROM tùy ch?n tr?nh đơn, và sau đó nh?n ENTER.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? fdisk, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Đi t?i bư?c 2.
  Đ?i v?i m?t đ?a kh?i đ?ng Windows 95:

  1. T?i d?u nh?c l?nh, g? fdisk, và sau đó nh?n ENTER.
  2. Đi t?i bư?c 2.
 2. N?u đ?a c?ng c?a b?n l?n hơn 512 MB, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Máy tính c?a b?n có m?t đ?a l?n hơn 512 MB. Phiên b?n này c?a Windows bao g?m h? tr? c?i ti?n cho đ?a l?n, k?t qu? là hi?u qu? hơn s? d?ng không gian đ?a trên ? đ?a l?n, và cho phép đ?a hơn 2 GB đ? đư?c đ?nh d?ng như m?t ? đ?a duy nh?t.

  Quan tr?ng: N?u b?n cho phép h? tr? đ?a l?n và t?o ra b?t k? ? đ?a m?i trên đ?a này, b?n s? không th? truy c?p drive(s) m?i b?ng cách s? d?ng h? đi?u hành khác, bao g?m c? m?t s? phiên b?n c?a Windows 95 và Windows NT, c?ng như phiên b?n trư?c c?a Windows và MS-DOS. Ngoài ra, ti?n ích đ?a đ? không đư?c ch? đ?nh m?t cách r? ràng cho h? th?ng t?p FAT32 s? không th? làm vi?c v?i đ?a này. N?u b?n c?n truy c?p đ?a này v?i các h? đi?u hành khác ho?c các ti?n ích đ?a c?, không cho phép h? tr? ? đ?a l?n.

  B?n có mu?n cho phép h? tr? đ?a l?n (Y/N)?
  N?u b?n mu?n s? d?ng h? th?ng t?p FAT32, b?m y và sau đó nh?n ENTER. N?u b?n mu?n s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT16, báo chí N, và sau đó nh?n ENTER.Đ? thêm thông tin v? h? th?ng t?p FAT32 và FAT16, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  118335 T?i đa kích thư?c phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p tin FAT16
  154997 Mô t? v? h? th?ng t?p FAT32
 3. Sau khi b?n nh?n ENTER, Fdisk sau Tuỳ chọn tr?nh đơn đư?c hi?n th?:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive 
   (this option is only available if you 
    have two physical hard disks in the computer)
 4. B?m 3, và sau đó nh?n ENTER. Tr?nh đơn sau đây s? đư?c hi?n th?:
  1. Delete Primary DOS Partition
  2. Delete Extended DOS Partition
  3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
  4. Delete Non-DOS Partition
 5. B?m 3, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Các Xóa logic DOS Drive(s) trong phân vùng DOS m? r?ng màn h?nh s? đư?c hi?n th? v?i m?t bi?u đ? mô t? các thu?c tính c?a đ?a c?ng c?a b?n, như đư?c hi?n th? trong ví d? sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  DRVNh?n ? đ?aMBytesCác vấn đềS? d?ng
  D:(Ngư?i dùng đ?nh ngh?a) 2047 FAT16 100 %
  E:(Ngư?i dùng đ?nh ngh?a) 2047 FAT16 100 %
  F:(Ngư?i dùng đ?nh ngh?a) 2047 FAT16 100 %
  G:(Ngư?i dùng đ?nh ngh?a) 2047 FAT16 100 %
  H:(Ngư?i dùng đ?nh ngh?a) 2047 FAT32 17 %
  I:(Ngư?i dùng đ?nh ngh?a) 1498 CHƯA BI?T 13 %


  T?ng Kích c? phân vùng DOS Extended là XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 byte).

  C?NH BÁO! D? li?u trong m?t ? đ?a logic DOS đ? xoá s? b? m?t.

  B?n mu?n xóa ? g?? Nh?p ch? cái ? đ?a mà b?n mu?n xóa, và sau đó nh?n ENTER.
 7. Khi b?n đư?c nh?c nh?p nh?n ? ? đ?a, nh?p nh?n ? đ?a N?u ? đ?a có nh?n ? đ?a.

  LƯU ?: B?n ph?i g? nh?n chính xác ho?c nh?n ENTER n?u có là không có nh?n ? đ?a. N?u b?n g? m?t tên nh?n hi?u không chính xác, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Nh?n ? đ?a không kh?p.
  Nh?p nh?n ? đ?a?
  N?u b?n g? nh?n đúng ? đ?a, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  B?n có ch?c ch?n (Y/N)?
  Câu tr? l?i m?c đ?nh cho thư này là N. B?n ph?i b?m Y, và sau đó nh?n ENTER đ? xóa các ? đ?a. Các t? "? đ?a b? xóa" đư?c hi?n th? trong b?ng x?p h?ng bên c?nh đ? k? t? ? đ?a b?n đ? xoá.
 8. L?p l?i các bư?c 3 đ?n 7 cho đ?n khi b?n đ? xóa t?t c? các ? đ?a mà b?n mu?n xóa. Khi b?n hoàn t?t, b?m ESC. N?u b?n lo?i b? t?t c? các ? đ?a logic, b?n nh?n đư?c m?t thông báo "Không có ? đ?a logic đư?c xác đ?nh" và m?t bi?u đ? c?a ch? cái ? đ?a mà b?n thay đ?i ho?c xóa b?. Nh?n ESC đ? ti?p t?c.

  LƯU ?: N?u b?n mu?n thay đ?i kích c? h?p l? ? đ?a ho?c ? đ?a b?ng cách làm cho h? l?n hơn ho?c nh? hơn, làm đi?u này bây gi?. N?u b?n mu?n lo?i b? phân vùng m? r?ng, xem bư?c 11.
 9. Báo chí 1 đ? ch?n các T?o phân vùng DOS ho?c ? đ?a logic DOS tr?nh đơn tùy ch?n t? Fdisk Tuỳ chọn tr?nh đơn, nh?n 3 đ? ch?n các T?o h?p l? DOS Drive(s) trong phân vùng DOS m? r?ng tr?nh đơn tùy ch?n t? các T?o phân vùng DOS ho?c ? đ?a logic DOS tr?nh đơn, và sau đó nh?n ENTER. Khi b?n làm đi?u này, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n "Verifying ? toàn v?n" v?i m?t t? l? ph?n trăm hoàn t?t truy c?p.

  LƯU ?: Khi b?n s? d?ng các bư?c này, phân vùng m? r?ng không xóa b?, ch? h?p l? ? đ?a ho?c ? đ?a m? r?ng phân vùng s? b? xóa. B?n không c?n ph?i lo?i b? phân vùng m? r?ng đ? thay đ?i kích thư?c ? đ?a logic. Ví d?, n?u b?n có m?t ? đ?a logic trong phân vùng m? r?ng và b?n mu?n làm cho hai ? đ?a logic, xóa ? đ?a logic và t?o ra hai ? đ?a logic trong phân vùng m? r?ng đ?u tiên. Lưu ? r?ng b?n v?n c?n h?n ch? đ? không gian t?ng c?ng trong phân vùng m? r?ng.
 10. Sau khi hoàn t?t các th? t?c xác minh ? đ?a, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  T?ng Kích c? phân vùng DOS Extended là XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 byte)

  T?i đa không gian s?n dùng cho ? đ?a logic là XXX Mbytes (X %)

  Nh?p kích thư?c ? đ?a logic trong Mbytes hay ph?n trăm dung lư?ng đ?a (%).
  "T?i đa Mbytes có s?n" là kích c? m?c đ?nh, tuy nhiên, b?n có th? thay đ?i s? n?u b?n g? s? cho kích thư?c phân vùng mà b?n mu?n t?o ra, và sau đó nh?n ENTER. Nh?n ESC, nh?n ESC đ? b? công c? Fdisk và quay tr? l?i m?t d?u nh?c l?nh và sau đó xem bư?c 11.
 11. N?u b?n mu?n lo?i b? phân vùng MS-DOS m? r?ng, nh?n ESC đ? tr? v? Fdisk Tuỳ chọn tr?nh đơn. Báo chí 3 đ? ch?n các Xoá phân vùng DOS ho?c ? đ?a logic DOS tr?nh đơn tùy ch?n, b?m phím ENTER, b?m 2 đ? ch?n các Xoá phân vùng DOS m? r?ng tùy ch?n tr?nh đơn, và sau đó nh?n ENTER.
 12. Màn h?nh cho th?y các ? đ?a hi?n t?i c? đ?nh và thông tin v? nó. Phân vùng m? r?ng đư?c li?t kê trong c?t ki?u. Ví dụ:
  Partition Status Type Volume Label     Mbytes System  Usage
  C:     1 A   PRI  DOS   (your label) 1200  FAT16  50%
  2         EXT  DOS   (your label) 1200  UNKNOWN 50%
  
  Total disk space is 2400 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
  B?n c?ng nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
  C?NH BÁO! D? li?u b? xóa Extended DOS phân vùng s? b? m?t.

  B?n có mu?n ti?p t?c (Y/N)?
 13. B?m Y, và sau đó nh?n ENTER đ? xóa các phân vùng. Bạn nhận được thông báo sau:
  M? r?ng phân vùng DOS đ? xóa
  Nh?n ESC đ? ti?p t?c
  LƯU ?: N?u b?n c? g?ng xoá phân vùng MS-DOS m? r?ng c?a b?n trư?c khi b?n lo?i b? t?t c? các ? đ?a logic, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? xoá b? phân vùng DOS m? r?ng trong khi ? đ?a logic t?n t?i.
  N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này, l?p l?i bư?c 3 thông qua 6, và sau đó làm theo bư?c 9 và 10 đ? xóa phân vùng MS-DOS m? r?ng.

  Fdisk Tuỳ chọn tr?nh đơn đư?c hi?n th?. N?u b?n đ? l?i kho?ng tr?ng đ?a unpartitioned trên đ?a c?ng c?a b?n, Windows có th? không hi?n th? kích thư?c đ?y đ? c?a đ?a c?ng c?a b?n, ch? s? ti?n c?a không gian có s?n.

  QUAN TR?NG: Sau khi b?n thay đ?i các tùy ch?n tr?nh Fdisk ho?c xoá phân vùng, các d? li?u phân vùng s? b? xóa và không th? truy xu?t đư?c. Th? r?t ch?c ch?n r?ng b?n hi?u th? t?c này trư?c khi b?n c? g?ng đ? làm theo nó. N?u b?n mu?n b?t đ?u v?i m?t c?u h?nh s?ch s?, ho?c n?u b?n mu?n làm l?i c?u h?nh hi?n t?i c?a b?n, sao lưu t?t c? m?i th? mà quan tr?ng là b?n trư?c khi b?n s? d?ng các công c? tr?nh Fdisk.
 14. N?u b?n mu?n s? d?ng unpartitioned không gian trên đ?a c?ng c?a b?n, b?n ph?i đ?nh d?ng các ? đ?a. Khi b?n ch?y thành công các ti?n ích Format.com, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  C?NH BÁO, T?T C? D? LI?U TRÊN ? Đ?A KHÔNG R?I X: S? B? M?T!
  Ti?p t?c v?i đ?nh d?ng (Y/N)?
  B?m Y, và sau đó nh?n ENTER đ? đ?nh d?ng ? đ?a.
 15. Sau khi hoàn t?t các th? t?c đ?nh d?ng, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Nh?n ? đ?a (11 k? t?, ENTER cho không có g?)?
  LƯU ?: Đây là m?t tính năng tùy ch?n mà b?n có th? s? d?ng đ? g? tên cho đ?a c?ng. B?n có th? ho?c nh?p m?t 11-k? t? tên ? đ?a, ho?c đ? tr?ng và nh?n ENTER.Câu h?i thư?ng g?p

 • Câu h?i: T?i sao does công c? Fdisk ch? phân vùng s?c 2 GB dung lư?ng m?t lúc?

  Tr? l?i: N?u b?n ch? có th? phân vùng 2 GB dung lư?ng t?i m?t th?i đi?m, b?n có th? đ? ép n khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kích ho?t tính năng h? tr? đ?a l?n, ho?c b?n có th? ch?y m?t phiên b?n c?a Windows mà không h? tr? FAT32. N?u b?n đang ch?y Windows 95 ho?c trư?c đó trên máy tính c?a b?n, b?n ph?i t?o ra nhi?u phân vùng đ? s? d?ng kích thư?c ? đ?a đ?y đ?.

  LƯU ?: N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n bán l? c?a Windows 95, b?n không th? nâng c?p lên Windows 95 OSR2.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phiên b?n c?a Windows 95 ho?c Windows 98, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  158238 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Windows 95/98/Me s? d?ng
 • H?i: tôi có ph?n m?m l?n hơn gi?i h?n 504-MB. Tôi nên s? d?ng nó?

  Tr? l?i: Đ? đ?m b?o kh? năng tương thích, h?y ki?m tra v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m trư?c khi b?n s? d?ng b?t k? ph?n m?m qu?n l? đ?a.
 • H?i: tôi có ph?n m?m ho?c ti?n ích h? tr? ? đ?a l?n hơn gi?i h?n 504 MB, tôi nên s? d?ng nó?

  Tr? l?i: Có, b?n có th? sao Windows 95 ho?c Windows 98 cài đ?t t? đ?a c?ng c? c?a b?n vào m?t đ?a c?ng m?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? nhân b?n cài đ?t Windows 95 ho?c Windows 98 vào đ?a c?ng m?i, nh?n s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  166172 Nhân đôi Windows 95/98 cài đ?t vào m?t đ?a c?ng m?i
  Lưu ? r?ng b?n không th? s? d?ng các phương pháp đư?c di?n t? trong bài vi?t này đ? sao chép b?n cài đ?t Windows 95 ho?c Windows 98 v?i nhi?u máy tính. Microsoft ch? h? tr? th? t?c thi?t l?p tiêu chu?n như đư?c di?n t? trong tài li?u s?n ph?m Windows 95 và Windows 98.

Thu?c tính

ID c?a bài: 255867 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbenv kbhardware kbhowto kbsetup w2000setup kbmt KB255867 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:255867

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com