Straipsnio ID: 255867 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma Fdisk ir formos ?rankius ir kaip juos naudoti skaidin? arba perskirstyti stand?j? disk?.

Daugiau informacijos

Kaip naudotis Fdisk ir formos ?rankiai

Prie? diegiant operacin? sistem?, turite pirma sukurti pagrindin? skaidin? stand?iajame diske (diskas 1) j?s? kompiuteryje, ir tada suformatuoti fail? sistem? tame skaidinyje. Fdisk ?rankis yra MS-DOS re?imu vykdom? ?rankis, kuris j?s galite naudoti parengti (partition) stand?iojo disko. Galite naudoti ?rank? Fdisk sukurti, pakeisti, naikinti arba Rodyti dabartin? skaidinius stand?iajame diske, o tada kiekviena paskirta vietos stand?iajame diske (pirmin? skaidin?, i?pl?stiniame skaidinyje arba loginiame diske) yra priskiriama disko raid?. Disko 1 gali b?ti vien? i?pl?stin? skaidin?, ir antrasis stand?iajame diske gali b?ti pirmin?s arba i?pl?stinis skaidinys. I?pl?stiniame skaidinyje gali b?ti vienas ar daugiau logini? MS-DOS disk?.

Po to, kai naudojate ?rank? Fdisk i?skaidyti stand?j? disk?, naudokite ?rank? formatu formatuoti ?i? skirsni? su fail? sistema. Fail? sistemos fail? paskirstymo lentel?s (FAT) leid?ia priimti, saugoti ir atkurti duomenis stand?iajame diske. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (me) ir Windows 2000 palaiko FAT16 ir FAT32 fail? sistemos. Kai vykdote ?rank? Fdisk stand?iajame diske, kuriuos yra didesnis nei 512 megabait? (MB), b?site paraginti pasirinkti vien? i? ?i? fail? sistemos:
 • FAT16: ?is fail? sistema yra ne daugiau kaip 2 gigabait? (GB) apie kiekvienam paskirtus arba disko raid?. Pavyzd?iui, jei naudojate FAT16 fail? sistem? ir 6 GB stand?iojo disko, j?s galite tur?ti tris disko raides (C, D ir E), kiekvienas su 2 GB paskirstytos vietos.Papildomos informacijos apie FAT16 fail? sistemoje, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  118335 Maksimalus disko dydis naudojant FAT16 fail? sistem?
 • FAT32: ?is fail? sistemos palaiko ?renginiais, kurie palaiko iki 2 terabait? dyd?io ir saugo failus ma?esn?mis sekcijomis stand?iojo disko nei FAT16 fail? sistem?. Tai sukelia daugiau laisvos vietos stand?iajame diske. FAT32 fail? sistema nepalaiko diskai, kurie yra ma?esni nei 512 MB.Papildomos informacijos apie FAT32 fail? sistemoje, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  154997 Apra?ymas FAT32 fail? sistemos
Kai jums paleisti fdisk ir formatas komandas, sukuriami Master Boot Record (MBR) ir fail? paskirstymo lentel?s. MBR ir fail? paskirstymo lentel?s saugoti reikia disko geometrij?, leid?ianti priimti, saugoti ir atkurti duomenis stand?iajame diske. Papildomos informacijos apie MS-DOS atitvar? ir stand?iojo disko geometrijos ap?valga, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
69912 MS-DOS atitvar? santrauka


Svarb?s Pam?stymai prie? naudodami su Fdisk ir formatuoti ?rankiai

Apsvarstykite ?iuos klausimus prie? naudojate Fdisk ir formos ?rankius:
 • Yra standusis diskas naujas? Jei ne, Rodyti ? antr?j? klausim?.
  • Ar ?is kietajame diske tik stand?j? disk? kompiuteryje (master) ar ?io disko antr? stand?j? disk? (slave)?
  • Ar paruo??te stand?j? disk? i? gamintojo instrukcijomis? Tai svarbu nustatyti d?emperiai ir kabeli? pagal stand?iojo disko (master arba slave).
  • Ar patikrinote pagrindin? ?vesties ir i?vesties sistema (BIOS) ?sitikinti, kad jis palaiko stand?j? disk? arba antr? stand?j? disk?? Jei ne, patikrinkite dokumentus, pateiktus su savo plok?t?, arba kreipkit?s ? gamintoj?. Paprastai, BIOS turi aptikti stand?iojo disko parametras, kuris konfig?ruoja vairuoti auto, bet jums tur?t? patikrinti prie? t?sdami.
  • Kokio tipo fail? sistemos ar norite naudoti? J?s galite naudoti su FAT16 arba FAT32 fail? sistemas. Jei nesate tikri, kuri fail? sistema, j?s norite naudoti, per?i?r?ti ?iuos straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
   118335 Maksimalus disko dydis naudojant FAT16 fail? sistem?
   154997 Apra?ymas FAT32 fail? sistemos
 • Ar stand?iajame diske jau yra duomen??
  • Jums atsargines kopijas visus savo svarbius duomenis? Jei ne, atsargines duomen? kopijas prie? t?sdami. Kai vykdote komand? fdisk sukurti, naikinti arba keisti skaidin?, visi duomenys skaidinyje, kad visam laikui panaikinti. Atkreipkite d?mes?, kad galite per?i?r?ti dabartinio skaidinio informacij? nepanaikindami duomen?.

   Papildomos informacijos apie tai, kaip ?diegti MSBackup program?, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
   152561 Kaip ?diegti Microsoft atsargini? kopij?
   Rodyti ?inyno fail? MSBackup naudingumo gauti informacijos, kaip naudoti ?? ?rank?. Jei norite naudoti MSBackup priemon? su kei?iamojoje laikmenoje, pasiskaitykite ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
   188575 Kaip atgal auk?tyn ? kei?iamosios laikmenos ?rengin? naudodami Microsoft Backup
   Atkreipkite d?mes?, kad atsargin?s kopijos ?rankis n?ra ?traukta ? Windows Me.
  • Ar stand?iajame diske turi vairuoti vir?utinio ar disko valdymo programa? Jei kompiuteris naudoja ?renginio perdangos programin? ?rang?, kad didel?s stand?iojo disko, nereikia naudoti ?rank? Fdisk tol, kol j?s turite patikrinti su programin?s ?rangos gamintoju. Jei nesate tikri, per?i?r?kite ?iuos Microsoft ?ini? baz?s straipsn? arba susisiekite su programin?s ?rangos gamintoju prie? t?sdami:
   186057 Kaip su?inoti, jei automobiliu perdangos programa yra ?diegta Windows
  • Ar turite lanks?iuosius diskelius arba kompaktini? disk?, reikia i? naujo ?diegti programin? ?rang?? ?sitikinkite, kad turite programin? ?rang?, kad j?s i? naujo ?diegti programas po to, kai i?skaidysite ir suformatuosite ?rengin?. Jei nusipirkote atnaujinimo program?, ?sitikinkite, kad j?s turite piln? versij?, originalios programos. Daugelis program? naujinius reikalauti atitikties patikr? ir patikrinti prie? j?s galite ?diegti atnaujint? produkt?. Jei nerandate originaliu diskel? ar CD-ROM, susisiekite su programin?s ?rangos gamintoju prie? t?sdami.
  • Ar turite atnaujint? prietaiso paremta ant prietaiso kitaip, nei ?renginys, kur? j?s esate apie formatuoti ir i?skaidyti? Jei ?dieg?te atnaujintos ?renginio tvarkykl?s u? savo Peri ?taisai (pvz., modemais, spausdintuvais ir t.t.), ?sitikinkite, kad sukurti nauj? vairuotojo ant prietaiso kitaip, nei ?renginys, kur? norite formatuoti ir i?skaidyti, kad galite j? ?dieg? operacin? sistem? ?diegti atsargin?.
 • Ar norite sujungti kelis i?pl?stinius skaidinius ir vien? i?pl?stin? skaidin?? Jei taip, "kaip ? kompetencij? padalijim? ir formatas the prat?stas pasiskirstymo ir loginis diskai ant po disko" skyrius Rodyti ?iame straipsnyje.
 • Ar turite paleisties disku? Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition ir Windows mane paskatins jus sukurti paleisties disk? s?rankos metu. Jei j?s neturite paleisties disk?:
  1. ?d?kite tu??i? lankst?j? diskel? ? diskeli? ?renginio (A automobiliu).
  2. Spustel?kite prad?ti, perkelkite ?ymekl? ? Parametrai, spustel?kite Valdymo skydasir dukart spustel?kite Prid?ti/?alinti programas.
  3. Spustel?kite Sukurti disko skirtuk? Paleisties disko .
  4. Po to, kai jums sukurti paleisties disk?, tur?tum?te j? patikrinti. Nor?dami patikrinti paleisties disko, ?d?kite j? ? diskeli? ?renginio, ir tada paleiskite kompiuter? i? naujo. Jei naudojate kompiuteryje su Windows 98, bus rodomas paleisties meniu. Jei naudojate kompiuteryje su Windows 95, komand? eilut?je rodoma.
 • Ar jums reikia realiojo re?imo CD-ROM palaikymas? Kai kompaktini? disk? ?renginiai reikalauja realiojo re?imo ?rengini? tvarkykl?s. Jei j?s planuojate naudoti Windows 98 kompiuteryje, paleisties disko yra bendro pob?d?io, realiojo re?imo ATAPI CD-ROM ir ma?as Computer System Interface (SCSI) tvarkykles, kurios ?galint? kompaktini? disk? ?renginiai po paleisti i? Windows 98 paleisties disko. Atkreipkite d?mes?, kad ?ie CD-ROM tvarkykl?s gali neveikti su vis? kompaktini? disk? ?renginiai; jie gali dirbti kaip pakeisti jei realiojo re?imo CD-ROM tvarkykl?s, kurie ?traukti ? savo kompaktini? disk? ?renginio.

  Pastaba: jei ?d?site savo Windows 98 paleisties disk?, paleiskite kompiuter? i? naujo, jums gali nepavykti pakeisti disko raid? savo kompaktini? disk? (paprastai vien? raid? prie? kur disko raid? paprastai gyvena, nes ten yra laisvosios kreipties atmintis [RAM] automobiliu sukurta i? paleisties disko), nes ?ie vairuotojai dirba ne su savo kompaktini? disk? ?renginio. Rodyti dokumentus, pateikiamus su j?s? aparat?ra, arba kreipkit?s ? aparat?ros gamintoj? gauti CD-ROM ?rengini? tvarkykles.


Kaip norite i?skaidyti ir suformatuoti kapitonas kietajame diske

Svarbu: jei j?s naudojate ?iuos veiksmus standusis diskas, kuriame n?ra tu??ias, visi ?io kompiuterio kietajame diske duomenys bus visam laikui panaikinti.

Kaip suskaidyti stand?j? disk? meistras

Nor?dami suskaidyti pagrindin? stand?j? disk?, vykdykite komand? fdisk .
 1. ?terpti paleisties disko lanks?iojo diskelio ?rengin?, paleiskite kompiuter? i? naujo, ir atlikite vien? i? ?i? b?d?, priklausomai nuo j?s? operacin?s sistemos. Windows 98, Windows 98 Second Edition arba Windows Me paleisties diskas:

  1. Kai rodomas Microsoft Windows 98 paleisties meniu, pasirinkite ? Paleiskite kompiuter? be CD-ROM palaikymas meniu parinkt?, o tada paspauskite ENTER.
  2. ? komand? eilut?, ?veskite Fdisk, ir tada paspauskite ENTER.
  3. Rodyti ?ingsnis 2.
  Windows 95 paleisties diskas:

  1. ? komand? eilut?, ?veskite Fdisk, ir tada paspauskite ENTER.
  2. Rodyti ?ingsnis 2.
 2. Jei j?s? standusis diskas yra didesnis nei 512 MB, galite gauti tok? prane?im?:
  Kompiuteryje yra didesnis nei 512 MB disko. ?ioje sistemos Windows versijoje turi pagerint? palaikym? dideli? disk?, tod?l efektyviau naudoti dideli? disk? vietos diske, ir leisti diskus daugiau nei 2 GB reikia formatuoti kaip vien? disk?.

  Svarbu: Jeigu jums didel?s disko ir sukurti bet kokius naujus diskus ?iame diske, jums bus prisijungti nauj? disko naudojant kit? operacini? sistem?, ?skaitant kai kurios Windows 95 ir Windows NT versijos, taip pat ankstesn?s versijos Windows ir MS-DOS. Be to, diske komunalin?s paslaugos, kuri ne buvo ai?kiai numatyta FAT32 fail? sistema nebus dirbti su ?io disko. Jei jums reikia prieiti prie ?io disko su kitomis operacin?mis sistemomis ar vyresnio am?iaus disk? paslaug? priemon?se, ne?galinkite didelis tvarkykl?s palaikymas.

  Ar norite ?galinti didel?s disko?
  Jei norite naudoti FAT32 fail? sistem?, paspauskite Y ir paspauskite klavi?? ENTER. Jei norite naudoti FAT16 fail? sistem?, paspauskite N, ir tada paspauskite ENTER.Papildomos informacijos apie FAT32 ir FAT16 fail? sistemos, spustel?kite ?emiau straipsni? numer? per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
  118335 Maksimalus disko dydis naudojant FAT16 fail? sistem?
  154997 Apra?ymas FAT32 fail? sistemos
 3. Po to, kai paspausite klavi?? ENTER, toliau Fdisk parink?i? meniu rodomas:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive
  Atkreipkite d?mes?, kad 5 parinktis galima tik pasirinkus dviej? fizini? stand?i?j? disk? ? kompiuter?.
 4. Paspauskite 1, pasirinkite ? Sukurti DOS skaidin? arba login? DOS disk? meniu parinkt?, o tada paspauskite ENTER.
 5. Paspauskite 1 pasirinkti meniu parinkt? Sukurti pirmin? DOS skaidin? , o tada paspauskite ENTER.
 6. Paspaudus ENTER, gausite tok? prane?im?:
  Ar norite naudoti nevir?ijant turim? pirmin? DOS skaidin??
  Gav? ?? prane?im?, naudokite vien? i? ?i? metod?, priklausomai nuo j?s? pasirinkto failo sistemos.

  FAT32 fail? sistema

  1. Jei paspausite Y FAT32 fail? sistemai (2 veiksme) ir j?s norite, kad visi vietos stand?iajame diske, skiriami C disko, paspauskite Y, ir tada paspauskite ENTER.
  2. Paspauskite ESC ir tada paspauskite ESC Nor?dami u?daryti ?rank? Fdisk ir gr??ti ? komand? eilut?.
  3. Rodyti 7 etapas.

  FAT16 fail? sistemai

  Jei paspausite N FAT16 fail? sistemai (2 veiksme), galite priimti d?l disko dydis 2 GB dyd?io, arba galite tinkinti disko dyd?.

  Priimti numatyt?j? disko dydis:

  1. Jei norite pirmieji 2 GB kietajame diske, skiriami C disko, paspauskite Y, ir tada paspauskite ENTER.
  2. Paspauskite ESC Nor?dami gr??ti ? meniu Pasirinktys , o tada Rodyti ?ingsnis d skirsnyje toliau "Nor?dami tinkinti disko dydis".
  Nor?dami tinkinti disko dydis:

  1. Jei norite tinkinti dydis (disko raides) stand?iojo disko skaidinius, paspauskite N, ir paspauskite ENTER.
  2. Dialogo lange rodoma, kurioje galite ?vesti norim? pirmin? skaidin? MB ar procent? disko vietos dyd?. Atkreipkite d?mes?, kad kompiuteriai, kuriuose veikia sistema Windows 98 arba Windows Me, Microsoft rekomenduoja atlikti pirmin? bent 500 MB dyd?io i?skaidyti. ?veskite skaidin?, kur? norite sukurti dydis, ir tada paspauskite ENTER.
  3. Paspauskite ESC Nor?dami gr??ti ? meniu parinktys .
  4. Priskirti disko raid?s papildomos vietos stand?iajame diske, paspauskite 1, ir tada paspauskite ENTER.
  5. Paspauskite 2, kad Sukurti prat?stas DOS Partition meniu pasirinkt?, ir tada paspauskite ENTER.
  6. Gausite dialogo langas, kuris rodo maksimal? erdv?s, kuri yra pateikta i?pl?stiniame skaidinyje. Galite nustatyti disko dyd? arba naudokite numatyt?j? dyd?. Atkreipkite d?mes?, kad Numatytasis maksimalus vietos yra rekomenduojama, bet j?s galite padalinti erdv? tarp keli? disk? raides. ?veskite tarp?, norite, paspauskite ENTER ir tada paspauskite klavi?? ESC.
  7. ? Sukurti ilg? DOS Partition logi?ka DOS (-?) rodomas meniu. Tai yra meniu, galite priskirti papildom? disko raid?s likusi? stand?iojo disko viet?. ?veskite tarp?, kur? norite priskirti kit? disko raid?, ? ?veskite loginio disko dyd? Mbytes ar procent? disko vietos (%) d???, ir tada paspauskite ENTER.
  8. Rodoma lentel?, kurioje i?vardyti disko raid?, kad suk?r?te ir kiek vietos ? ?? disk?. Jei yra laisvos vietos stand?iajame diske, jis rodomas lentel?je apa?ioje. Kartokite veiksmus e per g, kol j?s gaunate ?? prane?im?:
   Visi laisvos vietos prat?stas DOS skaidinyje yra priskirta vietinius diskus.
  9. Gav? ?? prane?im?, paspauskite klavi?? ESC Nor?dami gr??ti ? meniu parinktys .
  10. Aktyvinti i? kuri? galite planuoti ?krovos (paprastai diskas C), spauskite 2 Pasirinkite skaidin? ? Nustatyti aktyv?j? skaidin? meniu parinkt?, o tada paspauskite ENTER.
  11. Kai gaunate ?? prane?im?, paspauskite 1, ir tada paspauskite ENTER:
   ?veskite skai?i?, kur? norite padaryti aktyv? skaidin?.
  12. Paspauskite ESC ir tada paspauskite ESC Nor?dami u?daryti ?rank? Fdisk ir gr??ti ? komand? eilut?, ir tada Rodyti ?ios "kaip ? format? per stand?iojo disko" skyrius ?iame straipsnyje.

Kaip formatuoti stand?iojo disko

Kai kuriate skaidinius, turite formatuoti pertvaros:
 1. Paleisti savo kompiuter? su paleisties diskas, diskeli? ?renginio.

  Pastaba: jei naudojate Windows 95 paleisties disku, komand? eilut?je rodoma ir galite praleisti prie 2 veiksmo. Jei naudojate Windows 98, Windows 98 Second Edition arba Windows Me paleisties disk?, pasirinkite ? Paleiskite kompiuter? be CD-ROM palaikymas meniu variantas, kai bus rodomas Windows 98 paleisties meniu.
 2. Kai parodomas komand? eilut?, ?veskite Formatuoti c:/s, ir tada paspauskite ENTER. ?i komanda perkelia sistemos failus ir tur?t? b?ti naudojami tik Formatuodami disk? C (ar "aktyvus" disko). D?l vis? kit? pertvaros, tipo formatas automobiliu: (kur automobiliu yra skaidin?, kur? norite formatuoti raid?).

  Pastaba: jei j?s gaunate "Bad komanda" ar "blogas failo vardas" klaidos prane?im?, gali tekti ekstraktas Format.com ?rankio ? ?krovos disk?. Nor?dami tai padaryti, ?ra?ykite ?i? komand? ? komand? eilut? ir paspauskite ENTER:
  I?skleisti ebd.cab format.com
  Po to Format.com ?rankis yra i?gaunamas ? ?krovos disk?, tipo Formatuoti c:/s t Nor?dami formatuoti savo aktyv? skirsn?, arba tipas formatas automobiliu: Jei norite formatuoti disko, kuris yra ne savo aktyv? skirsn?.
 3. S?kmingai paleidus ?rank? Format.com, galite gauti tok? prane?im?:
  PERSP?JIMAS, VISI DUOMENYS NEKEI?IAMO DISKO C: BUS PRARASTI!
  T?sti formatu?
 4. Paspauskite Y, ir tada paspauskite ENTER, Nor?dami formatuoti disk? C.
 5. Po formato proced?ra yra baigta, galite gauti tok? prane?im?:
  Tomo ?ym? (11 simboli?, ENTER, n? vienas)?
  Pastaba: tai yra papildoma funkcija, kad galite naudoti disko pavadinim?. J?s galite bet kurio tipo 11 simboli? vard? ir vairuoti, arba galite palikti j? tu??i? paspausdami ENTER.
Informacijos apie tai, kaip perskirstyti i?pl?stiniame skaidinyje ir loginiai diskai, per?i?r?ti "kaip ? perskirstyti ir formatas the i?pl?stas pasiskirstymo ir loginis diskai, po disko" skyrius ? ?iame straipsnyje.

Kaip suskaidyti ir formatuoti kietojo disko su vergais

Kaip perskirstyti vergas stand?iojo disko

Jei norite prid?ti antr? stand?j? disk? (pavaldusis diskas) ? j?s? kompiuter?, jums reikia ?sitikinti, kad d?emperiai meistras (originalas) ir vergas (nauj? disk?) yra nustatyti atsi?velgiant ? gamintojo nurodymus pirm? kart?, kad j?s? kompiuteris gali aptikti stand?i?j? disk?. Patikrinkite, ar j?s? aparat?ra yra ?diegtas, ir tada atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? paleistiir ?veskite komanda (Atkreipkite d?mes?, kad cmd komanda veikia tik Windows 2000 kompiuteriuose).
 2. ? komand? eilut?, ?veskite Fdisk, ir tada paspauskite ENTER. Toliau meniu yra rodomi:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive
  Atkreipkite d?mes?, kad meniu parinktis 5 galima tik jei j?s? kompiuteryje yra dviej? fizini? stand?i?j? disk?.
 3. Paspauskite 5, ir tada paspauskite ENTER. Kai tai atliksite, atrankos pasikei?ia i? fizinio disko 1 (kapitonas) ? fizinio disko 2 (slave).
 4. Paspauskite 1, pasirinkite ? Sukurti DOS skaidin? arba login? DOS disk? meniu parinkt?, paspauskite ENTER, paspauskite 2, kad Sukurti prat?stas DOS Partition meniu pasirinkt? ir paspauskite klavi?? ENTER. Kai jums padaryti j?s? vergais disko i?pl?stiniame skaidinyje MS-DOS, logini? disk? raides nekei?ia. Pavyzd?iui, jei pirm? disko yra pertvar? C ir D skaidinyje, j?s? vergas vairuoti tampa D jei nustatytas vergas vairuoti kaip i?pl?stinis skaidinys. Jei j?s praleisti ?? ?ingsn? ir tiesiog sukurkite kit? pirmin?s MS-DOS disko ir vergas vairuoti, nauj? disk? tampa vairuoti D ir k? naudoti, kad vairuoti D, keitimus ? disk? E.
 5. Galite suskaidyti vergas vairuoti, kad kit? loginiai diskai kaip j?s su originalus master diskas. Jei j?s? kompiuteris negali aptikti nauj? disk?, gali tekti ?traukti ?i? eilut? ? j?s? Config.sys faile, kur automobiliu yra raide, kuri yra didesn? u? paskutin? raid? (?skaitant kompaktini? disk?) kompiuteryje:
  lastdrive =automobiliu
 6. Kai baigsite, naudojant ?rank? Fdisk, naujas skaidiniams formatuoti taip, kad j?s galite naudoti juos. Paspauskite ESC Nor?dami u?daryti ?rank? Fdisk, paleidus kompiuter? paleisti Windows.

Kaip formatuoti vergas stand?iojo disko

Formatuoti savo naujo skaidinio ar skaidini?, naudokite vien? i? ?i? metod?, priklausomai nuo j?s? fail? sistemos. FAT16 fail? sistemai:
 1. Dukart spustel?kite Mano kompiuteris, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite skaidin?, kur? k? tik suk?r?te, spustel?kite formatas, spustel?kite visi?kai, ir tada spustel?kite prad?ti.
 2. Po formato proced?ra bus baigtas, spustel?kite gerai , kad u?darytum?te dialogo lang?.
FAT32 fail? sistemai:
 1. Spustel?kite prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? programos, ? priedai, sistemos ?rankiai, spustel?kite Vairuoti konverteris (FAT32)ir spustel?kite Pirmyn.
 2. Diskai lauke spustel?kite disk?, kur? norite konvertuoti ? FAT32 fail? sistem?.
 3. Spustel?kite Pirmynir tada spustel?kite gerai.
 4. Spustel?kite Pirmyn, spustel?kite Pirmyn, ir spustel?kite Pirmyn dar kart?.
 5. Kai konvertavimo tvarka bus baigtas, spustel?kite baigti.
Pastaba: nenaudokite /s jungiklis, kur? naudojote nustat? c diskas. Viskas, k? jums reikia padaryti yra formatuoti disk? arba disk?, kad j?s galite naudoti juos (pvz., jei suk?r?te du naujus disko raides, turite suformatuoti abu diskus).

Informacijos apie tai, kaip perskirstyti i?pl?stiniame skaidinyje ir loginiai diskai, per?i?r?ti ?ios "kaip ? perskirstyti ir formatas the i?pl?stas pasiskirstymo ir loginis diskai, po disko" skyrius ? ?iame straipsnyje.


Kaip suskaidyti ir formatuoti i?pl?stiniame skaidinyje ir loginiai diskai yra stand?iojo disko

Atlikite veiksmus ?iame skyriuje keisti ar sujungti j?s? i?pl?stiniame skaidinyje ir loginius diskus. ?sitikinkite, kad turite patikim? atsargines kopijas svarbi? duomen?, j?s turite savo i?pl?stiniame skaidinyje ir loginiai diskai prie? t?sdami. Jei norite sujungti vis? vien? skaidin? stand?iajame diske, atlikite veiksmus, "kaip ? pasiskirstymo ir formatas po magistro disko" skyrius ?iame straipsnyje.

Kaip perskirstyti i?pl?stin? skaidin? ir logini? disk?

Pastaba: kai naudojate ?? b?d?, du ar daugiau skyri? kair?je kietajame diske, pirmin? skaidin? (paprastai diskas C) ir i?pl?stiniame skaidinyje. Net jei j?s naudojate FAT32 fail? sistem?, yra 8 GB pertvar? senaties nebent jums gauti BIOS atnaujinti, kad visi?kai remia nutraukti 13 pl?tinius. Papildomos informacijos apie tai, kod?l yra 8 GB riba, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
153550 Stand?iajame diske tik 8 GB skirsn?
Jei standusis diskas, kuriame yra didesnis nei 8 GB ir nesate naudojant disko perdangos program? arba disko valdymo programin? ?rang?, jums reikia i?skaidyti ir suformatuoti erdv?, kuri lieka po kiekvieno 8 GB skirsn?:
 1. Vieta paleisties disko ? j?s? lanks?iojo diskelio ?rengin?, paleiskite kompiuter? i? naujo, ir tada naudokite vien? i? ?i? metod?, priklausomai nuo j?s? operacin?s sistemos. Windows 98, Windows 98 Second Edition arba Windows Me paleisties diskas:

  1. Kai rodomas Microsoft Windows 98 paleisties meniu, pasirinkite ? Paleiskite kompiuter? be CD-ROM palaikymas meniu parinkt?, o tada paspauskite ENTER.
  2. ? komand? eilut?, ?veskite Fdisk, ir tada paspauskite ENTER.
  3. Pereikite prie 2 veiksmo.
  Windows 95 paleisties diskas:

  1. ? komand? eilut?, ?veskite Fdisk, ir tada paspauskite ENTER.
  2. Pereikite prie 2 veiksmo.
 2. Jei j?s? standusis diskas yra didesnis nei 512 MB, galite gauti tok? prane?im?:
  Kompiuteryje yra didesnis nei 512 MB disko. ?ioje sistemos Windows versijoje turi pagerint? palaikym? dideli? disk?, tod?l efektyviau naudoti dideli? disk? vietos diske, ir leisti diskus daugiau nei 2 GB reikia formatuoti kaip vien? disk?.

  Svarbu: Jeigu jums didel?s disko ir sukurti bet kokius naujus diskus ?iame diske, jums bus prisijungti nauj? disko naudojant kit? operacini? sistem?, ?skaitant kai kurios Windows 95 ir Windows NT versijos, taip pat ankstesn?s versijos Windows ir MS-DOS. Be to, diske komunalin?s paslaugos, kuri ne buvo ai?kiai numatyta FAT32 fail? sistema nebus dirbti su ?io disko. Jei jums reikia prieiti prie ?io disko su kitomis operacin?mis sistemomis ar vyresnio am?iaus disk? paslaug? priemon?se, ne?galinkite didelis tvarkykl?s palaikymas.

  Ar norite ?galinti didelis disko palaikym? (Y/N)?
  Jei norite naudoti FAT32 fail? sistem?, paspauskite Y ir paspauskite klavi?? ENTER. Jei norite naudoti FAT16 fail? sistem?, paspauskite N, ir tada paspauskite ENTER.Papildomos informacijos apie FAT32 ir FAT16 fail? sistemos, spustel?kite ?emiau straipsni? numer? per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
  118335 Maksimalus disko dydis naudojant FAT16 fail? sistem?
  154997 Apra?ymas FAT32 fail? sistemos
 3. Po to, kai paspausite klavi?? ENTER, toliau Fdisk parink?i? meniu rodomas:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive 
   (this option is only available if you 
    have two physical hard disks in the computer)
 4. Paspauskite 3, ir tada paspauskite ENTER. Toliau meniu yra rodomi:
  1. Delete Primary DOS Partition
  2. Delete Extended DOS Partition
  3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
  4. Delete Non-DOS Partition
 5. Paspauskite 3, ir tada paspauskite ENTER.
 6. ? Naikinti logi?ka DOS (-?) i?pl?stin? skaidin? DOS ekrane rodomas diagram?, kuri apib?dina atributus, bet ir j?s? stand?iajame diske, kaip parodyta ?iame pavyzdyje.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  DRVTomo ?ym?MBSistemosNaudojimo
  D:(Vartotojo apibr??ta) 2047 FAT16 100 %
  E:(Vartotojo apibr??ta) 2047 FAT16 100 %
  F:(Vartotojo apibr??ta) 2047 FAT16 100 %
  G:(Vartotojo apibr??ta) 2047 FAT16 100 %
  H:(Vartotojo apibr??ta) 2047 FAT32 17 %
  I:(Vartotojo apibr??ta) 1498 NE?INOMAS 13 %


  Bendra i?pl?sta DOS disko dydis yra XXX MB (1 MB = 1048576 baitai).

  ?SP?JIMAS! Panaikint? logi?ka DOS diske duomenys bus prarasti.

  Kas automobiliu ar norite naikinti? ?veskite raid? disk?, kur? norite naikinti, ir tada paspauskite ENTER.
 7. Kai b?site paraginti ?veskite disko tomo ?ym?, ?veskite tomo ?ym? jei disko tomo.

  Pastaba: turite ?vesti tiksli? etiket?s arba paspauskite ENTER, jei ne tomo ?ym?. Jei ?vesite neteising? etiket?s pavadinim?, galite gauti tok? prane?im?:
  Tomo ?ym? nesutampa.
  ?veskite tomo ?ym??
  Jei ?vesite teisingai tomo ?yma, galite gauti tok? prane?im?:
  Ar tikrai (Y/N)?
  Numatytasis atsakymas ? ?? prane?im? N. Turite paspauskite Y, ir tada paspauskite ENTER, Nor?dami i?trinti disk?. ?od?iai "Panaikinti disko" rodomi diagramos ?alia disko raid?, kad panaikinote.
 8. Kartokite veiksmus nuo 3 iki 7, kol panaikinsite visus diskus, kur? norite naikinti. Kai baigsite, paspauskite klavi?? ESC. Jei pa?alinsite visus loginiai diskai, gaunate ?inut? "Joki? logini? disk? apibr??ta" ir diagramos disko raides, kurios jums pakeisti arba panaikinti. Paspauskite ESC Nor?dami t?sti.

  Pastaba: jei norite keisti loginio disko arba disk? padarydami jas padidinti arba suma?inti, tai dabar. Jei norite pa?alinti i?pl?stiniame skaidinyje, Rodyti 11 etapas.
 9. Paspauskite 1, pasirinkite ? Sukurti DOS skaidin? arba login? DOS disk? meniu parinkt? Fdisk parink?i? meniu, paspauskite 3 Pasirinkite ? Sukurti ilg? DOS Partition logi?ka DOS (-?) meniu parinkt?, Sukurti DOS skaidin? arba login? DOS disk? meniu, ir tada paspauskite ENTER. Kai tai atliksite, gaunate ?inut? "Tikrinti disk? vientisumas" su procentais-u?baigti skaitiklis.

  Pastaba: kai naudojate ?? veiksm?, i?pl?stiniame skaidinyje n?ra pa?alinama, tik login? disk? ar diskus i?pl?stin? skaidin? panaikinami. Jums nereikia pa?alinti i?pl?stiniame skaidinyje dyd? loginiai diskai. Pavyzd?iui, jei turite vien? login? ?rengin? i?pl?stiniame skaidinyje ir norite padaryti du loginiai diskai, naikinti loginio disko ir sukurti du loginiai diskai i?pl?stin? skaidin? pirm? kart?. Atkreipkite d?mes?, kad j?s esate tik bendras plotas i?pl?stin? skaidin?.
 10. Po automobiliu patikros proced?ra yra baigta, galite gauti tok? prane?im?:
  Bendra i?pl?sta DOS disko dydis yra XXX MB (1 MB = 1048576 bait?)

  Did?iausias loginio disko vietos yra XXX MB (X %)

  ?veskite loginio disko dyd? Mbytes ar procent? disko vietos (%).
  ? "did?iausio MB galima" yra numatyt?j? dyd?, ta?iau galite keisti skai?i?, jei ?vedate skai?i?, disko dydis, kur? norite sukurti, o tada paspauskite ENTER. Paspauskite ESC, paspauskite ESC ir baikite Fdisk ?rankis ir gr??ti ? komand? eilut? ir tada Rodyti 11 etapas.
 11. Jei norite pa?alinti i?pl?stas MS-DOS disko, paspauskite klavi?? ESC, kad gr??ti ? Fdisk parink?i? meniu. Paspauskite 3 Pasirinkite ? Naikinti DOS skaidin? arba login? DOS disk? meniu parinkt?, paspauskite ENTER, paspauskite 2 pasirinkti parinkt? Naikinti prat?stas DOS Partition meniu ir paspauskite klavi?? ENTER.
 12. Ekranas rodo dabartinis ilgalaikio disk? ?rengin? ir informacijos apie tai. I?pl?stinis skaidinys yra nurodytas stulpelio tipo. Pvz.:
  Partition Status Type Volume Label     Mbytes System  Usage
  C:     1 A   PRI  DOS   (your label) 1200  FAT16  50%
  2         EXT  DOS   (your label) 1200  UNKNOWN 50%
  
  Total disk space is 2400 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
  J?s taip pat gauti tok? ?sp?jimo prane?im?:
  ?SP?JIMAS! Duomenys i?trinti prat?stas DOS skaidinyje bus prarasti.

  Ar norite t?sti (Y/N)?
 13. Paspauskite Y, ir tada paspauskite ENTER, nor?dami panaikinti skaidin?. Gaunate ?? prane?im?:
  Ilg? DOS Partition panaikinti
  Paspauskite ESC Nor?dami t?sti
  Pastaba: jei j?s bandote i?trinti j?s? i?pl?stas MS-DOS disko prie? pa?alinti visus loginiai diskai, gaunate ?? klaidos prane?im?:
  Negalima panaikinti prat?stas DOS Partition o loginiai diskai egzistuoja.
  Jei gaunate ?? klaidos prane?im?, pakartokite veiksmus nuo 3 iki 6, ir tada atlikite veiksmus, 9 ir 10 naikinti MS-DOS i?pl?stiniame skaidinyje.

  Fdisk parink?i? meniu rodomas. Jei paliksite unpartitioned stand?iajame diske vietos diske, Windows gali b?ti rodomi j?s? stand?iajame diske, tik kiek vietos yra pilno dyd?io.

  Svarbu: Fdisk parink?i? keitimas arba naikinti skaidinius, duomenis, kurie buvo skaidinyje yra i?braukta ir negali b?ti atgautas. B?ti ?sitikin?, kad jums suprasti ?i? proced?r? prie? bandant sekti j?. Jei norite prad?ti su ?varus konfig?racij? arba jei norite, kad j?s? dabartinis ruoti, atsargines kopijas viskas, kas yra svarbu, kad j?s prie? prad?dami naudoti ?rank? Fdisk.
 14. Jei norite naudoti nei?skaidyt? viet? stand?iajame diske, turite formatuoti diskus. S?kmingai paleidus Format.com programa, galite gauti tok? prane?im?:
  ?SP?JIMAS, VISI DUOMENYS NEKEI?IAMAME DISKE VAIRUOTI X: AR BUS PRARASTOS!
  T?sti formatas (Y/N)?
  Paspauskite Y, ir tada paspauskite ENTER, Nor?dami formatuoti disk?.
 15. Po formato proced?ra yra baigta, galite gauti tok? prane?im?:
  Tomo ?ym? (11 simboli?, ENTER, n? vienas)?
  Pastaba: tai yra papildoma funkcija, kad galite naudoti kietojo disko pavadinim?. Galite ?vesti 11 simboli? vard? ir vairuoti, ar palikti j? tu??i? ir paspauskite ENTER.Da?nai u?duodami klausimai

 • Klausimas: Kod?l n?ra Fdisk ?rankis tik pertvar? 2 GB vietos vienu metu?

  Atsakymas: Jei galite tik suskaidyti 2 GB vietos vienu metu, gali spaust? N kai jums buvo pasi?lyta, kad didel?s disko, arba galb?t dirbate su Windows, kuri nepalaiko FAT32 versija. Jei naudojate Windows 95 arba anks?iau j?s? kompiuteryje, turite sukurti daug skyri? naudoti vis? disko dyd?.

  Pastaba: jei naudojate Windows 95 ne?manoma pl?toti ? Windows 95 OSR2 ma?menin?s versija.Papildomos informacijos apie Windows 95 ar Windows 98 versij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  158238 Kaip nustatyti versija Windows 95/98/Me naudojimo
 • Klausimas: turiu programin? ?rang?, kuri vir?ija nustatyt? 504 MB. Tur??iau j? naudoti?

  Atsakymas: U?tikrinti suderinamum?, patikrinti su programin?s ?rangos gamintoju prie? naudodami disko valdymo programin? ?rang?.
 • Klausimas: turiu programin?s ?rangos ar komunalini? paslaug?, kad parama diskus didesnis nei 504MB limitas, tur??iau j? naudoti?

  Atsakymas: Taip, j?s galite kopijuoti Windows 95 ar Windows 98 ?diegimo i? j?s? senojo stand?iojo disko ? nauj? stand?j? disk?. Papildomos informacijos apie tai, kaip á savo Windows 95 ar Windows 98 ?diegti nauj? stand?j? disk?, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  166172 Nekartojant Windows 95/98 ?diegimo ? nauj? stand?j? disk?
  Atkreipkite d?mes?, kad j?s negalite naudoti metod?, apra?yt? ?io straipsnio kopijuoti Windows 95 ar Windows 98 ?rengini? ? kelis kompiuterius. Microsoft palaiko tik standartinis s?rankos proced?ra kaip nurodyta Windows 95 ir Windows 98 produkto dokumentacijoje.

Savyb?s

Straipsnio ID: 255867 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 95
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhardware kbhowto kbsetup w2000setup kbmt KB255867 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 255867

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com