Probl?mas, ja lietot?js m??ina apskat?t aiz?emt?bas inform?cija par Exchange Server 2003 lietot?ju jaukto Exchange Server 2003 un Exchange Server 2010 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2557323 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Pie?emsim, konfigur?t publisk?s mapes replic??anas jaukto Microsoft Exchange Server 2003 un Microsoft Exchange Server 2010 vid?. Exchange Server 2010 lietot?js m??ina apskat?t aiz?emt?bas inform?cija par Exchange Server 2003 lietot?ju, lietot?jam periodiski nevar skat?t inform?ciju br?vs/aiz?emts vai lietot?js saskaras ilgu kav??anos, tad, kad vi?? vai vi?a m??ina skat?t inform?ciju br?vs/aiz?emts.

IEMESLS

??da probl?ma var rasties, ja pakalpojuma pieejam?bu atlasa att?l?s publisk?s mapes serveri, lai iel?d?tu inform?cija par br?vu/aiz?emtu laiku. Sada?? "Simptomi" aprakst?t? probl?ma var rasties, ja att?lo publisk?s mapes serveris ir pievienots l?ni WAN saites.

Piez?me Pakalpojuma pieejam?bu nevar mekl?t viet?j?s publisk?s mapes dublik?tu, pirms t? atlasa att?l?s publisk?s mapes serveris.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu apkopojums:

2645995 Apraksts Update Rollup 1 Exchange Server 2010 2. servisa pakotne

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Kad esat instal?jis Update Rollup 1 Exchange Server 2010 Service Pack 2, Exchange Server 2010 ieg?st sarakstu ar visiem publiskaj? map? saglab? un nosaka katra publisko mapi uzglab?t resursdatora serveris. No ?? saraksta Exchange Server 2010 apr??ina savienojuma izmaksas no klientu piek?uves serverim (CAS) ar publisk?s mapes serveri. Exchange Server 2010 izv?las publisko mapi server?, kur? ir viszem?k? savienojuma izmaksas.

P?c Exchange Server 2010 izv?las publisk?s mapes serveri, Exchange Server 2010 identific? visas mapes, kas satur inform?ciju par aiz?emt?bu. Exchange Server 2010 veic ??das darb?bas:
  • Organizational unit (OU) inform?ciju ieg?st no mapes nosaukuma
  • Izg?st dublik?tu sarakstu un reprodukcija saraksts tiek k?rtots p?c savienojuma izmaksas
  • Saglab? kart??anu no katra OU sak?rtot? reprodukcija saraksts

Sa?emot aiz?emt?bas inform?cijas piepras?jumu, Exchange Server 2010 Exchange Server 2010 nosaka OU inform?ciju br?vs/aiz?emts, no legacyExchangeDN atrib?tu un izmanto kart??anas tabul? Mar?ruta piepras?juma.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dz?gu probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
971349Exchange Server 2007 lietot?jiem periodiski nevar piek??t Exchange Server 2003 lietot?ju br?vs/aiz?emts inform?ciju programm? Office Outlook 2007
Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dz?gu probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
947346 Exchange Server 2007 pastkastes lietot?ji nevar izg?t br?vs/aiz?emts inform?ciju par Exchange Server 2003 pastkastes lietot?ji liel? Exchange servera organiz?cij?, kas ir vair?k nek? 100 administrat?v?s grupas
Papildinform?ciju par to, k? konfigur?t publisk?s mapes replik?ciju, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?gu inform?ciju par to, k? konfigur?t publisk?s mapes replic??anas
Papildinform?ciju par publisk?s mapes replic??anas, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par publisk?s mapes replic??anas

Rekviz?ti

Raksta ID: 2557323 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 23. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2557323 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2557323

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com