Làm th? nào đ? xem và chuy?n giao vai tr? FSMO trong giao di?n ngư?i dùng đ? h?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 255690 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Có năm linh ho?t duy nh?t Master ho?t đ?ng (FSMO) vai tr? trong m?t khu r?ng Windows 2000. Có hai cách đ? chuy?n m?t FSMO vai tr? trong Windows 2000. Bài vi?t này mô t? cách đ? chuy?n t?t c? năm FSMO vai tr? b?ng cách s? d?ng Microsoft Management Console (MMC) snap-in. Vai tr? FSMO năm là:
 • Gi?n đ? th?y – ngư?i gi? m?t vai tr? ch? m?i r?ng. Gi?n đ? ch? FSMO vai tr? ch? này là đi?u khi?n vùng trách nhi?m th?c hi?n C?p Nh?t c?a gi?n đ? thư m?c.
 • Tên mi?n Naming th?y – ngư?i gi? m?t vai tr? ch? m?i r?ng. Các tên mi?n đ?t tên ch? FSMO vai tr? ch? là DC ch?u trách nhi?m cho vi?c th?c hi?n thay đ?i đ?i v?i không gian tên toàn r?ng mi?n c?a thư m?c.
 • Cơ s? h? t?ng b?c th?y – ngư?i gi? m?t vai tr? ch? cho m?i tên mi?n. Cơ s? h? t?ng FSMO vai tr? ch? là DC ch?u trách nhi?m cho vi?c C?p Nh?t m?t đ?i tư?ng SID và tên phân bi?t trong m?t tài li?u tham kh?o đ?i tư?ng cross-mi?n.
 • Thoát KH?I b?c th?y – ngư?i gi? m?t vai tr? ch? cho m?i tên mi?n. RID ch? FSMO vai tr? ch? là DC duy nh?t ch?u trách nhi?m cho x? l? yêu c?u RID bơi t? DCs t?t c? trong m?t tên mi?n nh?t đ?nh.
 • PDC Emulator - ngư?i gi? m?t vai tr? ch? cho m?i tên mi?n. PDC gi? l?p FSMO vai tr? ch? này là m?t Windows 2000 DC r?ng qu?ng cáo riêng c?a m?nh như là c?p ti?u domain controller (PDC) trư?c đó phiên b?n máy tr?m, máy ch? thành viên, và b? đi?u khi?n vùng. Nó c?ng là s? khác bi?t m?t kh?u mi?n Master duy?t và x? l?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? FSMO vai tr? trong Windows 2000, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
197132 Vai trò FSMO trong Active Directory của Windows 2000
Chú ý Đ? thành công th?c hi?n các bư?c trong bài vi?t này, b?n ph?i là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p.

Chuy?n FSMO vai tr? v?i MMC Tools

B?n có th? chuy?n t?t c? năm FSMO vai tr? thông qua công c? MMC trong Windows 2000. Đ? cho vieäc chuyeån sang làm vi?c c? hai máy tính ph?i có s?n on-line. N?u máy tính không c?n t?n t?i, sau đó vai tr? ph?i b? t?ch thu. Đ? n?m b?t m?t vai tr?, b?n ph?i s? d?ng m?t ti?n ích đư?c g?i là Ntdsutil. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
255504B?ng cách s? d?ng Ntdsutil.exe đ? thu h?i ho?c chuy?n FSMO vai tr? lên b? ki?m soát mi?n

Chuy?n giao các vai tr? đ?c trưng cho tên mi?n: thoát, PDC, và cơ s? h? t?ng Master

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng bên c?nh Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính, và sau đó nh?p vàoK?t n?i v?i b? đi?u khi?n vùng.LƯU ?: N?u b?n không ph?i trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n mu?n chuy?n giao vai tr?, b?n c?n đ? có bư?c này. Nó là không c?n thi?t n?u b?n đang k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n có vai tr? b?n mu?n chuy?n.

 3. B?m vào b? đi?u khi?n tên mi?n đó s? là ngư?i gi? vai tr? m?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p chu?t ph?i Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính bi?u tư?ng, và sau đó b?m Th?c s? chi?n d?ch.
 5. Trong các Thay đ?i ho?t đ?ng kinh doanh Master h?p tho?i h?p, b?m vào tab thích h?p)THOÁT, PDC, ho?c Cơ s? h? t?ng) cho vai tr? b?n mu?n chuy?n.
 6. Nh?p vào Thay đổi trong các Thay đ?i ho?t đ?ng kinh doanh Master h?p tho?i.
 7. Nh?p vào Ok đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n chuy?n giao vai tr?.
 8. Nh?p vào Ok.
 9. Nh?p vào H?y b? đ? đóng h?p tho?i.

Chuy?n giao vai tr? mi?n đ?t tên Master

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác bi?u tư?ng, và sau đó b?m K?t n?i v?i b? đi?u khi?n vùng.LƯU ?: N?u b?n không ph?i trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n mu?n chuy?n giao vai tr?, b?n c?n đ? có bư?c này. Nó là không c?n thi?t n?u b?n đang k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n có vai tr? b?n mu?n chuy?n.

 3. b?m vào b? đi?u khi?n tên mi?n s? là ngư?i gi? vai tr? m?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p chu?t ph?i Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác, và sau đó nh?p vào Th?c s? chi?n d?ch.
 5. Trong các Thay đ?i ho?t đ?ng kinh doanh Master h?p tho?i h?p, b?m vàoThay đổi.
 6. Nh?p vào Ok đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n chuy?n giao vai tr?.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. Nh?p vào H?y b? đ? đóng h?p tho?i.

Chuy?n giao các vai tr? Schema Master

B?n có th? s? d?ng công c? Schema Master đ? chuy?n các vai tr?. Tuy nhiên, thư vi?n liên k?t đ?ng Schmmgmt.dll ph?i đư?c đăng k? đ? làm cho công c? gi?n đ? có s?n như là m?t MMC snap-in.

Đăng k? công c? Schema

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i regsvr32 schmmgmt.dll, và sau đó nh?p vào Ok. M?t tin nh?n s? đư?c hi?n th? nh?n m?nh r?ng vi?c đăng k? thành công.

Chuy?n giao các vai tr? Schema Master

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i MMC, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các Giao di?n đi?u khi?n, b?m vào menu Thêm/lo?i b?-theo.
 3. Nh?p vào Thêm.
 4. Nh?p vào Lư?c đ? Active Directory.
 5. Nh?p vào Thêm.
 6. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Thêm Standalone-theo h?p tho?i.
 7. Nh?p vào Ok thêm snap-in đ? bàn đi?u khi?n.
 8. Nh?p chu?t ph?i vào các Lư?c đ? Active Directory bi?u tư?ng, và sau đó b?m Đi?u khi?n vùng thay đ?i.LƯU ?: N?u b?n không ph?i trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n mu?n chuy?n giao vai tr?, b?n c?n đ? có bư?c này. Nó là không c?n thi?t n?u b?n đang k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n có vai tr? b?n mu?n chuy?n.

 9. Nh?p vào Ch? đ?nh đi?u khi?n vùng, g? tên c?a b? đi?u khi?n tên mi?n s? là ngư?i gi? vai tr? m?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 10. Nh?p chu?t ph?i Lư?c đ? Active Directory, và sau đó nh?p vào Th?c s? chi?n d?ch.
 11. Trong các Thay đ?i lư?c đ? Master h?p tho?i h?p, b?m vào Thay đổi.
 12. Nh?p vào Ok.
 13. Nh?p vào Ok .
 14. Nh?p vào H?y b? đ? đóng h?p tho?i.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? m?t ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324801Làm th? nào đ? xem và chuy?n giao FSMO vai tr? trong Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 255690 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB255690 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:255690

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com