K? skat?t un p?rs?t?t FSMO lomas grafiskaj? lietot?ja interfeis?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 255690 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Pazi?ojums
?is raksts attiecas uz oper?t?jsist?mu Windows 2000. Atbalsts oper?t?jsist?mai Windows 2000 beidz?s 2010. gada 13. j?lij?.Windows 2000 atbalsta izbeig?anas risin?jumu centrs ir uzs?cis strat??ijas pl?no?anu j?su migr?cijai no oper?t?jsist?mas Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatietMicrosoft atbalsta dz?ves cikla politiku.
Pazi?ojums
?is raksts attiecas uz oper?t?jsist?mu Windows 2000. Atbalsts oper?t?jsist?mai Windows 2000 beidz?s 2010. gada 13. j?lij?.Windows 2000 atbalsta izbeig?anas risin?jumu centrs ir uzs?cis strat??ijas pl?no?anu j?su migr?cijai no oper?t?jsist?mas Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatietMicrosoft atbalsta dz?ves cikla politiku.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Windows 2000 me?? ir piecas elast?go atsevi??o galveno oper?ciju (Flexible Single Master Operations ? FSMO) lomas. FSMO lomu sist?m? Windows 2000 var p?rs?t?t div?j?di. ?aj? rakst? nor?d?ts, k? p?rs?t?t visas piecas FSMO lomas, izmantojot Microsoft p?rvald?bas konsoles (Microsoft Management Console ? MMC) papildprogrammas. ??s piecas FSMO lomas ir:
 • Schema Master ? viens galven?s lomas izpild?t?js katr? me??. Sh?mu meistara FSMO lomas izpild?t?js ir dom?na kontrolleris, kas atbild par direktoriju sh?mas atjaunin?jumu veik?anu.
 • Domain Naming Master ? viens galven?s lomas izpild?t?js katr? me??. Dom?nu nosaukumdo?anas meistara FSMO lomas izpild?t?js ir DC, kas atbild par izmai?u veik?anu direktorija me?a l?me?a dom?nu nosaukumviet?.
 • Infrastructure Master ? viens galven?s lomas izpild?t?js katr? dom?n?. Infrastrukt?ras FSMO lomas izpild?t?js ir DC, kas atbild par objekta SID un at??irama nosaukuma atjaunin??anu starpdom?nu objektu atsauc?.
 • RID Master ? viens galven?s lomas izpild?t?js katr? dom?n?. RID meistara FSMO lomas izpild?t?js ir atsevi??s DC, kas atbild par visu noteikta dom?na DC RID p?la piepras?jumu apstr?di.
 • PDC Emulator ? viens galven?s lomas izpild?t?js katr? dom?n?. PDC emulatora FSMO lomas izpild?t?js ir Windows 2000 DC, kas iepriek??jo versiju darbstacij?m, dal?bnieku serveriem un dom?nu kontrolleriem sevi reklam? k? prim?ro dom?na kontrolleri (PDC). Tas ir ar? galvenais dom?na p?rl?ks (Domain Master Browser), un tas apstr?d? paro?u neatbilst?bas.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par FSMO lom?m sist?m? Windows 2000, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
197132 Windows 2000 Active Directory FSMO lomas
Piez?me. Lai sekm?gi veiktu ?aj? rakst? min?t?s darb?bas, jums ir j?b?t grupas Enterprise Administrators dal?bniekam.

FSMO lomu p?rs?t??ana, izmantojot MMC r?kus

Sist?m? Windows 2000 visas piecas FSMO lomas var p?rs?t?t, izmantojot MMC r?ku. Lai p?rs?t??ana notiktu, abiem datoriem ir j?b?t pieejamiem tie?saist?. Ja k?da datora vairs nav, ir j?veic lomas p?r?em?ana. Lai p?r?emtu lomu, j?izmanto util?ta Ntdsutil. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
255504 Ntdsutil.exe izmanto?ana FSMO lomu p?r?em?anai vai p?rs?t??anai uz dom?na kontrolleri

Dom?na specifisko lomu p?rs?t??ana: RID, PDC un Infrastructure Master

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Programs (Programmas), Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un noklik??iniet uz Active Directory Users and Computers (Active Directory lietot?ji un datori).
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas pie Active Directory Users and Computers (Active Directory lietot?ji un datori) un noklik??iniet uz Connect to Domain Controller (Izveidot savienojumu ar dom?na kontrolleri). PIEZ?ME. Ja nedarbojaties dom?na kontroller?, uz kuru v?laties p?rs?t?t lomu, ?? darb?ba ir j?veic. T? nav nepiecie?ama, ja esat izveidojis savienojumu ar dom?na kontrolleri, kura lomu v?laties p?rs?t?t.

 3. Noklik??iniet uz t? dom?na kontrollera, kas b?s jaun?s lomas izpild?t?js, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas Active Directory Users and Computers (Active Directory lietot?ji un datori) un noklik??iniet uz Operation Masters (Oper?ciju meistari).
 5. Dialoglodzi?? Change Operations Master (Oper?ciju meistara mai?a) noklik??iniet uz p?rs?t?majai lomai atbilsto??s z?mnes (RID, PDC vai Infrastructure (Infrastrukt?ra)).
 6. Dialoglodzi?? Change Operations Master (Oper?ciju meistara mai?a) noklik??iniet uz Change (Main?t).
 7. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai apstiprin?tu, ka v?laties p?rs?t?t lomu.
 8. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 9. Noklik??iniet uz Cancel (Atcelt), lai aizv?rtu dialoglodzi?u.

Lomas Domain Naming Master p?rs?t??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Programs (Programmas), Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un noklik??iniet uz Active Directory Domains and Trusts (Active Directory dom?ni un uztic??an?s).
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas Active Directory Domains and Trusts (Active Directory dom?ni un uztic??an?s) un noklik??iniet uz Connect to Domain Controller (Izveidot savienojumu ar dom?na kontrolleri). PIEZ?ME. Ja nedarbojaties dom?na kontroller?, uz kuru v?laties p?rs?t?t lomu, ?? darb?ba ir j?veic. T? nav nepiecie?ama, ja esat izveidojis savienojumu ar dom?na kontrolleri, kura lomu v?laties p?rs?t?t.

 3. Noklik??iniet uz t? dom?na kontrollera, kas b?s jaun?s lomas izpild?t?js, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Active Directory Domains and Trusts (Active Directory dom?ni un uztic??an?s) un noklik??iniet uz Operation Masters (Oper?ciju meistari).
 5. Dialoglodzi?? Change Operations Master (Oper?ciju meistara mai?a) noklik??iniet uz Change (Main?t).
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai apstiprin?tu, ka v?laties p?rs?t?t lomu.
 7. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 8. Noklik??iniet uz Cancel (Atcelt), lai aizv?rtu dialoglodzi?u.

Lomas Schema Master p?rs?t??ana

Lomas p?rs?t??anai var izmantot r?ku Schema Master. Tom?r, lai sh?mu r?ks b?tu pieejams k? MMC papildprogramma, j?b?t re?istr?tai dinamisko sai?u bibliot?kai Schmmgmt.dll.

Sh?mu r?ka re?istr??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t).
 2. Rakstiet regsvr32 schmmgmt.dll un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi). Tiek par?d?ts zi?ojums par sekm?gu re?istr?ciju.

Lomas Schema Master p?rs?t??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), rakstiet mmc un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Izv?ln? Console (Konsole) noklik??iniet uz Add/Remove Snap-in (Pievienot/no?emt papildprogrammu).
 3. Noklik??iniet uz Add (Pievienot).
 4. Noklik??iniet uz Active Directory Schema (Active Directory sh?ma).
 5. Noklik??iniet uz Add (Pievienot).
 6. Noklik??iniet uz Close (Aizv?rt), lai aizv?rtu dialoglodzi?u Add Standalone Snap-in (Atsevi??as papildprogrammas pievieno?ana).
 7. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai papildprogrammu pievienotu konsolei.
 8. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas Active Directory Schema (Active Directory sh?ma) un noklik??iniet uz Change Domain Controller (Main?t dom?na kontrolleri). PIEZ?ME. Ja nedarbojaties dom?na kontroller?, uz kuru v?laties p?rs?t?t lomu, ?? darb?ba ir j?veic. T? nav nepiecie?ama, ja esat izveidojis savienojumu ar dom?na kontrolleri, kura lomu v?laties p?rs?t?t.

 9. Noklik??iniet uz Specify Domain Controller (Nor?d?t dom?na kontrolleri), ierakstiet t? dom?na kontrollera nosaukumu, kas b?s jaun?s lomas izpild?t?js, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 10. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Active Directory Schema (Active Directory sh?ma) un noklik??iniet uz Operation Masters (Oper?ciju meistari).
 11. Dialoglodzi?? Change Schema Master (Sh?mu meistara mai?a) noklik??iniet uz Change (Main?t).
 12. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 13. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 14. Noklik??iniet uz Cancel (Atcelt), lai aizv?rtu dialoglodzi?u.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par saist?tu t?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
324801 K? skat?t un p?rs?t?t FSMO lomas produkt? Windows Server 2003
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 255690 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 30. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbhowtomaster KB255690

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com