Kaip grafin?je vartotojo s?sajoje per?i?r?ti ir perduoti FSMO vaidmenis

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 255690 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Windows 2000 mi?ke galimi penki FSMO (Flexible Single Master Operations) vaidmenys. Windows 2000 galimi du FSMO vaidmens perdavimo b?dai. ?iame straipsnyje ai?kinama, kaip perduoti visus penkis FSMO vaidmenis, naudojant Microsoft valdymo konsol?s (Microsoft Management Console ? MMC) ?rankius. Penki FSMO vaidmenys:
 • Pagrindinis schemos operacij? valdiklis ? mi?ke yra tik vienas pagrindin? vaidmen? atliekantis valdiklis. Pagrindinio schemos operacij? valdiklio FSMO vaidmuo priskirtas domeno valdikliui, atsakingam u? katalogo schemos naujinim?.
 • Pagrindinis domen? pavadinim? valdiklis ? mi?ke yra tik vienas pagrindin? vaidmen? atliekantis valdiklis. Pagrindinio domen? pavadinim? valdiklio FSMO vaidmuo priskirtas DC, atsakingam u? viso mi?ko katalog? pavadinimams skirtos vietos keitim?.
 • Pagrindinis infrastrukt?ros valdiklis ? mi?ke yra tik vienas pagrindin? vaidmen? atliekantis valdiklis. Infrastrukt?ros FSMO vaidmuo priskirtas DC, atsakingam u? objekto SID naujinim? ir vard?, kuriuo jis vadinamas tarpdomenin?se nuorodose ? objektus.
 • RID valdiklis ? mi?ke yra tik vienas pagrindin? vaidmen? atliekantis valdiklis. Pagrindinio RID valdiklio FSMO vaidmuo priskirtas DC, atsakingam u? RID telkinio u?klaus?, gaunam? i? vis? konkretaus domeno DC, apdorojim?.
 • PDC emuliatorius ? mi?ke yra tik vienas pagrindin? vaidmen? atliekantis valdiklis. PDC emuliatoriaus FSMO vaidmuo priskirtas Windows 2000 DC, kuris skelbiasi es?s pirminiu domeno valdikliu (PDC), valdan?iu ankstesn?s versijos darbo stotis, nari? serverius ir domeno valdiklius. Jis taip pat yra pagrindin? domeno nar?ykl?, dirbanti su slapta?od?i? neatitikimais.
Jei norite gauti papildomos informacijos apie Windows 2000 FSMO vaidmenis, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
197132 Windows 2000 katalog? tarnybos Active Directory FSMO vaidmenys (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Pastaba Jei norite atlikti ?iame straipsnyje nurodytus veiksmus, turite b?ti ?mon?s administratori? grup?s narys.

FSMO vaidmen? perdavimas naudojant MMC ?rankius

Dirbdami Windows 2000 galite perduoti visus penkis FSMO vaidmenis, naudodami MMC ?rank?. Jei norite, kad pavykt? perkelti, kompiuteriai turi b?ti pasiekiami tinkle. Jei kompiuterio rasti nebepavyksta, vaidmuo atimamas. Jei norite atimti vaidmen?, turite naudoti priemon?, vadinam? Ntdsutil. Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
255504 Ntdsutil.exe naudojimas, norint atimti arba perduoti FSMO vaidmenis domen? valdikliui (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Tik domenui priskiriam? vaidmen? perk?limas: RID, PDC ir pagrindinis infrastrukt?ros domenas

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Programos, pasirinkite Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory vartotojai ir kompiuteriai.
 2. De?iniuoju pal?s mygtuku spustel?kite ?alia Katalog? tarnybos Active Directory vartotojai ir kompiuteriai esan?i? piktogram?, tada spustel?kite Prisijungti prie domeno valdiklio.PATABA: Jei nesate domeno valdiklyje, ? kur? norite perduoti vaidmen?, turite atlikti ?? veiksm?. Jis neb?tinas, jei esate prisijung? prie domeno valdiklio, kurio vaidmen? norite perduoti.

 3. Spustel?kite domeno valdikl?, kuriam bus priskirtas naujasis vaidmuo, tada spustel?kite Gerai.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite piktogram? Katalog? tarnybos Active Directory vartotojai ir kompiuteriai, tada spustel?kite Pagrindiniai operacij? valdikliai.
 5. Dialogo lange Keisti pagrindin? operacij? valdikl? spustel?kite atitinkam? skirtuk? (RID, PDC arba Infrastrukt?ra), susijus? su norimu perduoti vaidmeniu.
 6. Spustel?kite Keisti, esant? dialogo lange Keisti pagrindin? operacij? valdikl?.
 7. Spustel?kite Gerai, jei norite patvirtinti, kad norite perduoti vaidmen?.
 8. Spustel?kite Gerai.
 9. Spustel?kite At?aukti, jei norite u?daryti dialogo lang?.

Pagrindinio domen? pavadinim? valdiklio vaidmens perdavimas

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Programos, pasirinkite Administravimo ?rankiai, tada spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory domenai ir patikimi ?altiniai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite piktogram? Katalog? tarnybos Active Directory domenai ir patikimi ?altiniai, tada spustel?kite Prisijungti prie domeno valdiklio.PASTABA: Jei nesate domeno valdiklyje, ? kur? norite perduoti vaidmen?, turite atlikti ?? veiksm?. Jis neb?tinas, jei esate prisijung? prie domeno valdiklio, kurio vaidmen? norite perduoti.

 3. spustel?kite domeno valdikl?, kuriam bus priskirtas naujasis vaidmuo, tada spustel?kite Gerai.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite piktogram? Katalog? tarnybos Active Directory domenai ir patikimi ?altiniai, tada spustel?kite Pagrindiniai operacij? valdikliai.
 5. Dialogo lange Keisti pagrindin? operacij? valdikl? spustel?kite Keisti.
 6. Spustel?kite Gerai, jei norite patvirtinti, kad norite perduoti vaidmen?.
 7. Spustel?kite Gerai.
 8. Spustel?kite At?aukti, jei norite u?daryti dialogo lang?.

Pagrindinio schemos operacij? valdiklio vaidmens perdavimas

Jei norite perduoti vaidmen?, galite naudoti pagrindinio schemos operacij? valdiklio ?rank?. Ta?iau norint schemos ?rank? naudoti kaip MMC ?rank?, turi b?ti registruota dinaminio saito biblioteka Schmmgmt.dll.

Schemos ?rankio registravimas

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?ra?ykite regsvr32 schmmgmt.dll, tada spustel?kite Gerai. Turi atsirasti prane?imas, kad registruota s?kmingai.

Pagrindinio schemos operacij? valdiklio vaidmens perdavimas

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite mmc, tada spustel?kite Gerai.
 2. Meniu Konsol? spustel?kite Prid?ti/pa?alinti ?rank?.
 3. Spustel?kite Prid?ti.
 4. Spustel?kite Katalog? tarnybos Active Directory schema.
 5. Spustel?kite Prid?ti.
 6. Spustel?kite U?daryti, kad b?t? u?darytas dialogo langas Prid?ti standartin? ?rank?.
 7. Spustel?kite Gerai, jei ?rank? norite prid?ti prie konsol?s.
 8. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite piktogram? Katalog? tarnybos Active Directory schema, tada spustel?kite Keisti domeno valdikl?.PASTABA: Jei nesate domeno valdiklyje, ? kur? norite perduoti vaidmen?, turite atlikti ?? veiksm?. Jis neb?tinas, jei esate prisijung? prie domeno valdiklio, kurio vaidmen? norite perduoti.

 9. Spustel?kite Nurodyti domeno valdikl?, ?ra?ykite domeno valdiklio, kuriam bus priskirtas vaidmuo, pavadinim?, tada spustel?kite Gerai.
 10. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite piktogram? Katalog? tarnybos Active Directory schema, tada spustel?kite Pagrindiniai operacij? valdikliai.
 11. Dialogo lange Keisti pagrindin? schemos operacij? valdikl? spustel?kite Keisti.
 12. Spustel?kite Gerai.
 13. Spustel?kite Gerai.
 14. Spustel?kite At?aukti, jei norite u?daryti dialogo lang?.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos susijusiais klausimais, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
324801 Kaip Windows Server 2003 per?i?r?ti ir perduoti FSMO vaidmenis

Savyb?s

Straipsnio ID: 255690 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. vasario 6 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowtomaster KB255690

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com