Ti?n ích không hi?n th? l?n hơn 4 GB b? nh? v?t l? trong Windows Server 2003 và Windows 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 255600 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Máy tính c?a b?n có nhi?u hơn 4 Gigabyte (GB) ng?u nhiên truy c?p vào b? nh? (RAM), nhưng khi b?n xem s? lư?ng b? nh? trong h? th?ng Thu?c tính ho?c trong m?t công c? như Microsoft h? th?ng ch?n đoán (WinMSD), t?ng s? b? nh? v?t l? đư?c báo cáo không chính xác là 4 GB.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này là do thi?t k?. S? lư?ng t?i đa b? nh? v?t l? là đ?a ch? c?a 32-bit, h? đi?u hành là 4 GB, ho?c 0 4 GB không gian đ?a ch?.

T?t c? các b? vi x? l? đư?c d?a trên các Ki?n trúc IA-32, b?t đ?u v?i Intel Pentium Pro, h? tr? m?t m?i 36-bit ch? đ? đ?a ch? v?t l? tên là ph?n m? r?ng đ?a ch? v?t l? (PAE). PAE cho phép lên 64 GB b? nh? v?t l?. PAE b?n đ? b? nh? lên đ?n 64 GB thành m?t 32-bit (4 Không gian đ?a ch? ?o GB). Ngoài ra, m?i h? đi?u hành có th? c?ng m? đ?a ch? gi?i h?n ít hơn 64 GB. Ffor ví d?, hi?n là m?t 8 GB c?ng m? hoá đ?a ch? gi?i h?n trong Microsoft Windows 2000 Advanced H? ph?c v?. H?t nhân ch? đ? PAE đ?i h?i m?t b? x? l? ki?n trúc Intel Pentium Chuyên nghi?p ho?c sau này các phiên b?n, thêm r?ng 4 GB RAM, và Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, ho?c Windows Server 2003 Datacenter Edition.

GI?I PHÁP

Đ? cho phép truy c?p vào b? nh? l?n hơn 4 GB không gian đ?a ch? (4 GB đ?n 32 GB), b?n ph?i t? thay đ?i t?p Boot.ini trong thư m?c g?c c?a ? đ?a h? th?ng đ? thêm các / PAE chuy?n đ?i thích h?p h? đi?u hành d?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. Lo?i ATTRIB c:\boot.ini - r, và sau ñoù baám NH?P.
 3. Lo?i exit, vaø sau ñoù baám NH?P.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad c:\boot.ini trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.

  M?t c?a s? s? m? ra đ? hi?n th? t?p Boot.ini.
 5. D?ng b?t đ?u v?i "m?c đ?nh" là v? trí t? đó Windows 2000 Advanced Server s? t?i vào kh?i đ?ng mà không có ngư?i s? d?ng can thi?p. Ví d?, d?ng có th? xu?t hi?n như là:
  m?c đ?nh = đa (0) phân vùng đ?a (0) rdisk (0) (1) \WINNT
 6. Xác đ?nh v? trí d?ng cho Windows 2000 Advanced Server mà tương ?ng v?i các thông tin trên d?ng m?c đ?nh. Nó nên trông gi?ng như sau đây:
  Multi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (1) \WINNT="Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect
 7. Thêm m?t không gian và / PAE đ? k?t thúc d?ng. D?ng nên bây gi? trông tương t? như sau:
  Multi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (1) \WINNT="Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /PAE
 8. B?m vào các Đóng h?p đ? đóng các C?a s? Notepad, và sau đó b?m Có khi b?n đư?c nh?c lưu các thay đ?i.
 9. Kh?i đ?ng l?i h? th?ng, và sau đó xác minh r?ng các chính xác s? lư?ng b? nh? h? th?ng bây gi? có s?n.
Dư?i đây là m?t ví d? v? m?t t?p tin Boot.ini cho m?t h? th?ng có ch?a các / PAE chuy?n đ?i:
[t?i kh?i đ?ng]
th?i gian ch? = 0
m?c đ?nh = đa (0) phân vùng đ?a (0) rdisk (0) (1) \WINNT
[h? đi?u hành]
Multi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (1) \WINNT="Windows 2000 Advanced Server" /fastdetect /PAE

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem hư?ng d?n s? d?ng đi kèm v?i h? th?ng đi?u hành c?a b?n.Đ? bi?t thêm thông tin v? PAE và h? tr? cho RAM l?n hơn 4 GB, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283037H? tr? b? nh? l?n có s?n trong Windows Server 2003 và Windows 2000
247904 Làm th? nào đ? c?u h?nh các khu v?c b? nh? Paged đ?a ch? bơi và h? th?ng trang b?ng m?c
274598 Hoàn thành b? nh? b?i không có s?n trên các máy tính v?i 2 ho?c nhi?u Gigabyte RAM


Đ? có thêm thông tin v? PAE máy ch? thi?t k?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/System/Platform/Server/Pae/Default.mspx
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/Aa366796.aspx
N?u b?n thêm nhi?u b? nh? h? th?ng, nó có th? r?ng BIOS s? công nh?n toàn b? s? ti?n c?a b? nh? RAM v?t l? đ? đư?c cài đ?t trong máy ch? nhưng Windows s? nh?n ra ch? là m?t ph?n c?a b? nh? RAM. N?u máy ch? có m?t tính năng b? nh? d? ph?ng ho?c m?t b? nh? ánh x? tính năng đư?c kích ho?t, đ?y đ? b? nh? có th? không hi?n th? cho Windows. B? nh? d? ph?ng cung c?p h? th?ng v?i m?t ngân hàng b? nh? chuy?n đ?i d? ph?ng khi m?t ngân hàng b? nh? th?t b?i. B? nh? ánh x? chia tách các ngân hàng b? nh? vào m?t t?p đư?c nhân đôi. C? hai tính năng đư?c kích ho?t ho?c vô hi?u hóa trong BIOS và không th? đư?c truy c?p thông qua c?a s?. Đ? s?a đ?i các thi?t đ?t cho các tính năng này, b?n có th? tham kh?o hư?ng d?n s? d?ng h? th?ng ho?c OEM Web site. Ngoài ra, b?n có th? liên h? v?i đ?i l? ph?n c?ng.

Ví d?, n?u b?n đang ch?y m?t h? th?ng có 4 GB RAM đư?c cài đ?t và b?n sau đó thêm 4 GB c?a b? nh? RAM b? sung, Windows có th? nh?n ra ch? 4 GB c?a b? nh? v?t l? ho?c có th? 6 GB thay v? c?a 8 GB đ?y đ?. Tính năng b? nh? d? ph?ng ho?c b? nh? ánh x? tính năng có th? đư?c kích ho?t trên các ngân hàng b? nh? m?i mà không có ki?n th?c c?a b?n. Nh?ng tri?u ch?ng này c?ng tương t? như các tri?u ch?ng x?y ra khi b?n không thêm các / PAE chuy?n sang t?p Boot.ini.

Thu?c tính

ID c?a bài: 255600 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB255600 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:255600

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com