Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2555840 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê nh?ng v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2 (SP2). Gói d?ch v? đư?c tích l?y. Đi?u này có ngh?a r?ng nh?ng v?n đ? đó c? đ?nh trong m?t gói d?ch v? c? th? c?ng c? đ?nh trong gói d?ch v? sau này.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này ch?a m?t danh sách các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà áp d?ng cho Forefront Threat Management Gateway 2010 sau khi s? phát hành c?a Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1 Update 1 Rollup 4. Nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong nh?ng bài vi?t này đư?c c? đ?nh trong Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các ghi chú phát hành cho Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2, truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
Ghi chú phát hành v ? Forefront TMG 2010 SP2

Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? 2

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
T?i v? Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 2

Các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng Service Pack 2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? lư?ng KBTiêu đ?
2529292Kh?c ph?c: M?c đ?nh đ?a ch? IP đ?a phương đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào m?t trang web FTP khi b?n s? d?ng Forefront Threat Management Gateway 2010 như m?t máy ch? proxy
2557116Kh?c ph?c: "Ki?m tra cho có liên quan c?nh báo" tin nh?n cho các máy ch? đư?c li?t kê trong l?nh v?c "Các máy ch? v?i d? li?u báo cáo chưa hoàn t?t" báo cáo "Ngư?i s? d?ng ho?t đ?ng", và không có c?nh báo đư?c t?m th?y trong Forefront Threat Management Gateway 2010
2558387Kh?c ph?c: D?ch v? tư?ng l?a treo sau khi b?n c?u h?nh m?t quy t?c truy c?p web s? d?ng m?t l?ch tr?nh tùy ch?nh trên m?t máy ch? đang ch?y Forefront Threat Management Gateway 2010
2562550Kh?c ph?c: Vai tr? TMGEMS không đư?c phát hi?n khi b?n ch?y thu?t s? c?u h?nh b?o m?t trên m?t máy ch? đang ch?y Forefront Threat Management Gateway 2010
2578466Kh?c ph?c: Threat Management Gateway 2010 có th? s?p đ? v?i l?i d?ng "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)"
2579940Kh?c ph?c: "B?n có th? không đăng nh?p đ? đi đ?u TMG" l?i tin nh?n khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào m?t trang web đư?c xu?t b?n sau khi m?t tên mi?n không đư?c cung c?p trong các thi?t l?p xác th?c cho các máy ch? LDAP trong Web m?i xu?t b?n quy t?c Wizard
2589739Kh?c ph?c: Nh?t k? báo cáo và Nh?t k? historical không chính xác t?o không – Anh Threat Management Gateway 2010 cài đ?t sau khi b?n cài đ?t Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1 Update 1
2591269Kh?c ph?c: Cân b?ng t?i m?ng móc quy t?c không đư?c t?o ra m?t cách chính xác khi tên trên tab To Web xu?t b?n quy t?c không gi?i quy?t cho m?t máy ch? web đư?c xu?t b?n trong Forefront Threat Management Gateway 2010
2591272Kh?c ph?c: "0x80040e4d" l?i khi Forefront TMG 2010 đư?c c?u h?nh đ? t?o ra d? li?u tóm t?t hàng ngày qua đêm trên m?t máy tính có SP1 cài đ?t s?n
2591274Kh?c ph?c: Ch? đ?u tư k?t n?i k?t n?i VPN trang web, trang web s? b? m?t khi b?n tham gia m?t EMS b?ng cách s? d?ng m?t c?u h?nh nh?p kh?u trong Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1
2591275Kh?c ph?c: "truy c?p vào các t?p tin b? ch?n" thông báo l?i khi c?p ScanStorage trên m?t khách hàng Forefront Threat Management Gateway 2010 vư?t quá gi?i h?n b? nh? t?i đa
2591278Kh?c ph?c: L?c SIP Forefront Threat Management Gateway 2010 có th? ngăn ch?n m?t khách hàng n?i b? t? treo lên m?t cu?c g?i
2591279Kh?c ph?c: B?n có th? đư?c chuy?n hư?ng đ?n trang thay đ?i m?t kh?u khi m?t kh?u c?a b?n đ? không h?t h?n ho?c không ph?i là g?n h?t h?n khi b?n s? d?ng các h?nh th?c d?a trên xác th?c trong Forefront Threat Management Gateway 2010
2591719Kh?c ph?c: "0x80070057 (tham s? không đúng)" thông báo l?i đư?c đăng nh?p, và các d?ch v? đi?u khi?n qu?n l? Forefront TMG không th? b?t đ?u, khi b?n kích ho?t và c?u h?nh các tính năng "chính sách Email" cho Forefront Threat Management Gateway 2010
2591729Kh?c ph?c: Exchange Edge m?c đ?nh nh?n n?i b? vô hi?u hóa b?t ng? khi tính năng "G?i Email chính sách h?i nh?p" không đư?c c?u h?nh trong Forefront Threat Management Gateway 2010
2591744Kh?c ph?c: Email chính sách tích h?p tính năng mà chuy?n hư?ng thư rác thư đi?n t? đ?n m?t đ?a ch? h?p thư ki?m d?ch không ho?t đ?ng khi b?o v? Forefront cho Exchange 2010 đư?c cài đ?t trên Forefront Threat Management Gateway 2010
2591803Kh?c ph?c: Forefront Threat Management Gateway 2010 s?m đóng k?t n?i đ?n máy ch? web khi m?t khách hàng ?y quy?n web t?i lên d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t đư?ng h?m SSL
2591837Kh?c ph?c: Ng?ng l?i trên m?t máy ch? đang ch?y Forefront Threat Management Gateway 2010: "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)"
2592447Kh?c ph?c: Phiên b?n Threat Management Gateway 2010 doanh nghi?p có th? đư?c hi?n th? như các ?n b?n tiêu chu?n
2592454Kh?c ph?c: "HRESULT = 80040E57 DB_E_DATAOVERFLOW" thông báo l?i khi b?n c? g?ng ch?y m?t báo cáo sau khi b?n đ? cài đ?t hotfix 980311 trên m?t máy ch? đang ch?y Forefront Threat Management Gateway 2010
2592455Không kh?c ph?c: Máy tính khách th? truy c?p m?t máy ch? L2TP ho?c m?t đi?m cu?i IPSec thông qua m?t m?ng Threat Management Gateway 2010 máy ch? có s? d?ng cân b?ng t?i m?ng
2592456Kh?c ph?c: Google Chrome web browser l?n khi nó c? g?ng s? d?ng m?t k?t n?i SSL đ? truy c?p vào m?t máy ch? web đư?c xu?t b?n trong m?t môi trư?ng TMG 2010
2592929Kh?c ph?c: B?n không th? theo d?i là ngu?n g?c c?a nh?ng n? l?c đăng nh?p không thành công đư?c th?c hi?n thông qua Threat Management Gateway 2010
2592933Kh?c ph?c: H? tr? cho cookie xác th?c Threat Management Gateway 2010 các h?nh th?c d?a trên vi?c chia s? các thành viên m?ng
2592957Kh?c ph?c: Giao thông khách hàng b? ch?n như "l?a đ?o" cho m?t đ?a ch? IP nơi octet cu?i cùng là.255 trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
2593376Kh?c ph?c: M?t khách hàng VPN không th?c hi?n truy v?n đ? phân gi?i tên ngay l?p t?c sau khi khách hàng k?t n?i đ?n m?t máy ch? đang ch?y Forefront Threat Management Gateway 2010
2595975Kh?c ph?c: A Threat Management Gateway 2010 các h?nh th?c d?a trên xác th?c m?t kh?u thay đ?i có th? th?t b?i v? c?a yêu c?u favicon.ico nhi?u t? tr?nh duy?t c?a khách hàng
2595999Kh?c ph?c: "0x80070002" l?i trong Forefront Threat Management Gateway 2010 khi tham gia m?t m?ng ho?t đ?ng không thành công v? nhóm xây d?ng-in\Administrators đư?c l?y ra t? vai tr? ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p TMG
2596034Kh?c ph?c: M?t khách hàng SIP không th? k? v?i m?t máy ch? SIP bên ngoài khi b?n truy c?p vào máy ch? thông qua Forefront Threat Management Gateway 2010
2596065Kh?c ph?c: Outgoing k?t n?i t? SecureNAT khách hàng có th? không liên t?c không v? c?a cách Forefront Threat Management Gateway 2010 qu?n l? h? bơi c?ng NAT ngu?n
2596388Kh?c ph?c: SecureNAT khách hàng nh?n m?t "404 trang không t?m th?y" l?i trang web khi khách hàng th? truy c?p vào Internet thông qua m?t máy ch? Threat Management Gateway 2010
2596444Kh?c ph?c: Bài yêu c?u đ?n m?t máy ch? web đang ch?y Forefront Threat Management Gateway 2010 có th? th?t b?i
2599064Kh?c ph?c: Threat Management Gateway 2010: A Windows Server 2008 R2 d?a trên máy tính d?ng đáp ?ng lúc kh?i đ?ng, ho?c không có d?ch v? t? đ?ng b?t đ?u sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i
2599065Kh?c ph?c: B?n không th? b? nh?ng thay đ?i sau khi b?n cung c?p s?n ph?m chính và sau đó nh?p vào OK khi b?n nâng c?p lên phiên b?n doanh nghi?p c?a Forefront Threat Management Gateway 2010
2599066Kh?c ph?c: Ng?ng l?i trên m?t máy ch? đang ch?y Forefront Threat Management Gateway 2010: "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)"
2599067Kh?c ph?c: Công c? qu?n l? Forefront Threat Management Gateway 2010 như bàn đi?u khi?n qu?n l? TMG không ho?t đ?ng sau khi b?n cài đ?t Internet Explorer 9
2606839Kh?c ph?c: B?n có th? không th? ch?n th? lo?i chính xác m?c trong danh sách "B? l?c theo th? lo?i" trong phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Forefront Threat Management Gateway 2010
2608155Kh?c ph?c: Giá tr? c?a các "bai nh?n" l?nh v?c khai thác g? không đúng khi m?t yêu c?u b? t? ch?i b?i các b? l?c HTTP
2619986Kh?c ph?c: B?n không th? ch? đ?nh tên mi?n chính xác cho HTTPS ki?m tra trong Threat Management Gateway 2010
2619987C?p Nh?t thêm tính năng đ? khóa trong tài kho?n d?ch v? s? d?ng FBA v?i Active Directory ho?c v?i LDAP xác th?c trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
2619989Kh?c ph?c: Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 không h? tr? HTTPS b? nh? đ?m cho lưu lư?ng truy c?p g?i đi
2619990Kh?c ph?c: B?t đ?u máy ch? th?i gian có th? m?t 20 phút ho?c hơn khi b?n có m?t chính sách ph?c t?p có ch?a nhi?u quy t?c xu?t b?n trên m?t máy ch? đang ch?y Forefront Threat Management Gateway 2010
2619991Kh?c ph?c: M?t ?ng d?ng s? d?ng c?ng 443 đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? t? xa web không c?n ho?t đ?ng sau khi HTTPSi đư?c kích ho?t trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010
2619992Kh?c ph?c: C?u h?nh chính sách thư đi?n t? đư?c reapplied khi b?n c?u h?nh thi?t đ?t chính sách thư đi?n t? trong vi?c b?o v? hàng đ?u cho vi?c trao đ?i không đư?c c?u h?nh trong m?t môi trư?ng Forefront Threat Management Gateway 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2555840 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbfix atdownload kbbug kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2555840 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2555840

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com