T?t c? các c?ng TCP/IP trong m?t TIME_WAIT trạm đậu không đư?c đóng c?a sau 497 ngày t? h? th?ng kh?i đ?ng trong Windows Vista, trong Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553549 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trên máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n g?p các v?n đ? sau.

V?n đ? 1

T?t c? các c?ng TCP/IP trong m?t TIME_WAIT trạm đậu không đư?c đóng c?a sau 497 ngày t? h? th?ng kh?i đ?ng. V? v?y, TCP/IP c?ng có th? đư?c h?t, và m?i TCP/IP phiên có th? không đư?c t?o.

Lưu ? M?t s? ho?t đ?ng m?ng lư?i liên quan đ?n máy tính này có th? b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này. Ví d?, b?n c? g?ng s? d?ng m?t s? công c? qu?n l? t? xa đ? qu?n l? các b? ki?m soát mi?n Windows Server 2008 d?a trên đ? ch?y hơn 497 ngày. Trong ví d? này, các công c? qu?n l? t? xa không th? k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n.

V?n đ? 2

TCP/IP ?ng khói offloading th?t b?i sau 248.5 ngày. V? v?y, H? th?ng s? ng?ng đáp ?ng sau khi 248.5 ngày n?u offloading k?t n?i đang đư?c s? d?ng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 1 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxx s? phiên b?n.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264331,23216 Tháng năm, 201113: 13
Netio.sys6.0.6001.22917220,04818 Tháng năm, 201113: 26
BFE.dll6.0.6001.22917328,70412 Tháng năm, 201114: 28
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2291798,19218 Tháng năm, 201113: 25
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,45612 Tháng năm, 201114: 29
Ikeext.dll6.0.6001.22917438,27212 Tháng năm, 201114: 29
WFP.MOFkhông áp d?ng81404 Tháng ba, 201005: 54
WFP.TMFkhông áp d?ng208,96612 Tháng năm, 201113: 10
Tcpip.sys6.0.6001.22917902,54418 Tháng năm, 201113: 25
Tcpip.sys6.0.6002.22643913,29618 Tháng năm, 201113: 25
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264340,44816 Tháng năm, 201113: 52x 64
Netio.sys6.0.6001.22917342,92818 Tháng năm, 201113: 22x 64
BFE.dll6.0.6001.22917458,24012 Tháng năm, 201114: 50x 64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22917165,26418 Tháng năm, 201113: 22x 64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917779,77612 Tháng năm, 201114: 52x 64
Ikeext.dll6.0.6001.22917454,65612 Tháng năm, 201114: 53x 64
WFP.MOFkhông áp d?ng81426 Tháng hai, 201004: 14không áp d?ng
WFP.TMFkhông áp d?ng207,89612 Tháng năm, 201113: 34không áp d?ng
Tcpip.sys6.0.6001.229171,413,52018 Tháng năm, 201113: 22x 64
Tcpip.sys6.0.6002.226431,424,27218 Tháng năm, 201113: 22x 64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,45612 Tháng năm, 201114: 29x 86
WFP.MOFkhông áp d?ng81404 Tháng ba, 201005: 54không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpipreg.sys6.0.6002.2264380,89616 Tháng năm, 201114: 03IA-64
Netio.sys6.0.6001.22917638,35218 Tháng năm, 201113: 15IA-64
BFE.dll6.0.6001.22917781,31212 Tháng năm, 201114: 27IA-64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22917261,00818 Tháng năm, 201113: 15IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.229171,122,30412 Tháng năm, 201114: 28IA-64
Ikeext.dll6.0.6001.22917925,69612 Tháng năm, 201114: 29IA-64
WFP.MOFkhông áp d?ng81425 Tháng hai, 201007: 43không áp d?ng
WFP.TMFkhông áp d?ng208,01312 Tháng năm, 201113: 22không áp d?ng
Tcpip.sys6.0.6001.229172,942,86418 Tháng năm, 201113: 15IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.226432,968,97618 Tháng năm, 201113: 15IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22917595,45612 Tháng năm, 201114: 29x 86
WFP.MOFkhông áp d?ng81404 Tháng ba, 201005: 54không áp d?ng
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 16XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpip.sys6.1.7600.169431,286,00007 Tháng Giêng, 201206: 01x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122187,24807 Tháng Giêng, 201205: 52x 86
Tcpip.sys6.1.7600.211221,302,38407 Tháng Giêng, 201205: 52x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620 Tháng mư?i m?t, 201012: 29x 86
Tcpip.sys6.1.7601.177571,290,60807 Tháng Giêng, 201205: 53x 86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893187,76007 Tháng Giêng, 201207: 00x 86
Tcpip.sys6.1.7601.218931,303,92007 Tháng Giêng, 201207: 00x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpip.sys6.1.7600.169431,896,30407 Tháng Giêng, 201206: 38x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122288,11207 Tháng Giêng, 201206: 50x 64
Tcpip.sys6.1.7600.211221,878,89607 Tháng Giêng, 201206: 50x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020 Tháng mư?i m?t, 201013: 33x 64
Tcpip.sys6.1.7601.177571,920,36807 Tháng Giêng, 201206: 49x 64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893288,62407 Tháng Giêng, 201206: 29x 64
Tcpip.sys6.1.7601.218931,901,42407 Tháng Giêng, 201206: 29x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tcpip.sys6.1.7600.169433,787,63207 Tháng Giêng, 201205: 40IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21122482,67207 Tháng Giêng, 201205: 35IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.211223,804,52807 Tháng Giêng, 201205: 35IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020 Tháng mư?i m?t, 201010: 33IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.177573,794,80007 Tháng Giêng, 201205: 24IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21893483,18407 Tháng Giêng, 201205: 29IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.218933,807,08807 Tháng Giêng, 201205: 29IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Hotfix này bao g?m v?n đ? đư?c mô t? trong KB 2752589. V? v?y, b?n nên tham kh?o KB 2752589 trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2752589 "0x000000D1" stop l?i sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix 979612 ho?c m?i hơn b?t k? phiên b?n c?a hotfix ch?a t?p Tcpip.sys trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin C?p Nh?t b?o m?t

N?u b?n đ? áp d?ng Security Bulletin MS12-032 (KB 2688338) và b?n c? g?ng đ? áp d?ng hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i nói r?ng máy tính không c?n các hotfix. MS12-032 bao g?m hotfix KB 2553549 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Tuy nhiên, trên Windows Vista và Windows Server 2008, các hotfix là c?n thi?t, ngay c? khi MS12-032 đ? đư?c áp d?ng.

Trong Windows Server 2008 R2 và Windows 7, hotfix này đư?c phát hành như m?t t?i tr?ng kép chi nhánh h? tr? c? LDR và GDR chi nhánh. V? v?y, b?o m?t m?i nh?t C?p Nh?t chương tr?nh mà đ? đư?c phát hành cho các h? th?ng và có ch?a các t?p nh? phân tương t? như gói hotfix này c?ng ch?a s?a ch?a cho các v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Tuy nhiên, trong Windows Server 2008 và Windows Vista, hotfix này đư?c phát hành như là m?t t?i tr?ng chi?n đ?u ch? chi nhánh LDR. V? v?y, b?o m?t m?i nh?t C?p Nh?t chương tr?nh mà đ? đư?c phát hành cho các h? th?ng và có ch?a các t?p nh? phân tương t? như gói hotfix này không ch?a s?a ch?a cho các v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_327d05106f28b36766b98c71f51ab813_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_a0b961dc4d558f25.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 45
t?p đ? đ?t tên tinX86_34d04ad683f1edbe29a1d7b454c665d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_227a7ae36173062c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.402
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 45
t?p đ? đ?t tên tinX86_47cf869a2cfb89585773782270abcba9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_850e32aa108fd846.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.056
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 45
t?p đ? đ?t tên tinX86_e1c997d632bb21ca3d5f1a9b296051d3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b1bf9d52c24aab57.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 45
t?p đ? đ?t tên tinX86_f65dd9d023de5b31b4eda91ca82c3923_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_184d6c84a4d72372.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 45
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-l...istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_886515181bce947b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4.845 ngư?i
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 19
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_57214aeace6cddb3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,114
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_cdaa4dfe43aa2e5d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,815
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b3a3f0677f85974a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,596
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b565f1637cc7dae5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 6.762 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_14aff7f8c6cb9179155f93fc9ee23747_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_72f7bc03659b78f3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3c0d25b1865e3c48a5a52cf4fb2cbc71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_8806544a67e46b79.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin721
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4c5d166f50f7476f4bdc81b326784050_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_7a99adc20615698a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.410 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_773445a8d8f3d42c36344e7d2fef8d62_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_37034088d1929361.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.766 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b69315dd87979a0a17b52e9707ef0afd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_2d6b3f2726b3cf9e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_fad84677842d5fea0be5e1e6b7d6acb2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_253b2c7b990c7995.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.114
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-l...istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_e483b09bd42c05b1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,122
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 49
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b33fe66e86ca4ee9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,122
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_29c8e981fc079f93.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,861
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_0fc28beb37e30880.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,618
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_11848ce735254c1b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,784
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_bd9490c0bb2b10e4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.730
Ngày (UTC)12 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)14: 37
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_341d93d43068618e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin71,155
Ngày (UTC)12 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)14: 37
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_4eafefd2d7f59ce59f5113d0b9d3aa1f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_e31960d0c2efbbc8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.406 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 43
t?p đ? đ?t tên tinIa64_5a9a2de42ce9dba30e423fe05155d678_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_3a83a2f5b55d0cb5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.110 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 43
t?p đ? đ?t tên tinIa64_7b3566eb5f6e7336263efa20676c58e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_e3974036d6488682.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.066 ngư?i
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 43
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-l...istry-h? tr?-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_8866b90e1bcc9d77.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,118
Ngày (UTC)16 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)15: 44
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_5722eee0ce6ae6af.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,118
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_cdabf1f443a83759.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin131,838
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_b3a5945d7f83a046.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,607
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_b56795597cc5e3e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,773
Ngày (UTC)18 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)13: 47
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_bd9490c0bb2b10e4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.730
Ngày (UTC)12 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)14: 37
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-m?ng-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22917_none_341d93d43068618e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin71,155
Ngày (UTC)12 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)14: 37

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,719
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,773
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_23c592bb365b84f142f87f02dc2f3880_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_6a005a8348724dd5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_4020dfd311bfefc91d69dc1423298500_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_59016db9ecd611aa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_cee75e7b0bf56755f3c99f419f715a69_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_990050afd29c7ea5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e8719dc5f32cd5eb522fb696ef56853e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_13b9ab9fbcc75691.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_b31db2f5c79b22df.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.780 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)13: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_b3bbc770e0a9a4b2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)06: 15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_b4fd4137c4c61018.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.780 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)13: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_b5579d2ade07ba4a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,834
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)08: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_067181ec8427b1c6a84ea4b0abaaab50_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_8539682913334df9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_575501fc72b4464c8181268ad20ed48e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_39e8ded8a97d52d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6c7efbebbb1e6a18f16fb8a662fcbd7d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_3d3f38744b28a49c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7035f0529f97dbeeca6150717ba06c90_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_2e808f4aa27ae192.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_0f3c4e797ff89415.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.784 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)14: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_0fda62f4990715e8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)07: 19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_111bdcbb7d23814e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.784 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)14: 27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_117638ae96652b80.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,838
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)08: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.153
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,215
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_0d8bf3a1001841a66b7427886384ba45_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_db736437fa44b5fd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_a37f129ad6142c67c6078983b9e14725_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_38fd017d786d725b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_ad6ea0d78f9587c95d5a8a988bc31dce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_f5ce1b72516bb4f6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d6c5f27b0415b37ee887564e1645bb1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_2ca32b74af51fd9f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16943_none_b31f56ebc7992bdb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,782
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21122_none_b3bd6b66e0a7adae.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)07: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17757_none_b4fee52dc4c41914.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,782
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21893_none_b5594120de05c346.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,836
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)08: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.909 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)07 Tháng Giêng, 2012
Th?i gian (UTC)12: 28
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553549 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Pre-Beta
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2553549 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2553549

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com