ID c?a bi: 2553092
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GII THIU

Microsoft a phat hanh ban cp nht cho Microsoft Office 2010. Ban cp nht nay giam li cai t cho cac ban cp nht c cai t trn Microsoft Office 2010.

Gi?i php

Cac s c ma ban cp nht nay khc phuc

Khi ban cai t Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) bng cach s dung Microsoft Update, ban co th nhn c thng bao li sau:

Ma 78F Windows Update a gp li khng xac inh.

Nu ban tai xung va cai t goi SP1 t Trung tm Tai xung cua Microsoft, ban co th nhn c thng bao li sau:

Cai t goi nay khng thanh cng.

Tp Officesuitewwsp1-x-none_msplog.log c tao trong qua trinh cai t cha thng bao li ging nh sau:

Li 1935. a xay ra li trong qua trinh cai t cu phn chi tit <cu phn GUID> . HRESULT: 0x80131047.

Ban cp nht nay khc phuc thng bao li c bao cao trong qua trinh cai t lai san phm t muc Thm hoc Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin. SP1 khng c cai t cung se lam xut hin thng bao li.

S c nay co th xay ra nu Windows Installer gp mt tham chiu ti ia khng con tn tai hoc ti mt thit bi phng tin di ng khng cha phng tin co th oc c. Vi du: s c nay co th xay ra khi Windows Installer gp mt tham chiu ti DVD hoc CD trng.

Cach tai xung va cai t ban cp nht

giai quyt s c nay, hay tai xung va cai t ban cp nht sau trc khi cai t Office 2010 SP1.

Tp sau y s?n co t?i xu?ng t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft :

Microsoft Office 2010, Phin b?n 32 Bit
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi ban cp nht 32 bit ngay by gi.
Microsoft Office 2010, Phin b?n 64 Bit
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi ban cp nht 64 bit ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, hay b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch tai cc t?p h? tr? cua Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay ?c lu trn may ch? c tng cng b?o mt giup ngn chn moi thay ?i trai phep ?i v?i t?p.

Thng tin khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi cai t ban cp nht nay.

Cach giai quyt

Trc khi cai t Office 2010 SP1, hay a DVD hoc CD co th oc c vao ia quang hoc kt ni USB.

Thng tin thm

Mt s nguyn nhn ct loi co th gy ra li 1935 hoc li 78F trong qua trinh cai t Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1). Thng thi s c nay xay ra khi ban u Office 2010 c cai t bng thit bi lu tr tam thi.

bit thm thng tin v h? tr? Office 2010, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
H? tr? dnh cho Microsoft Office 2010 v 2007

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2553092 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 6.0
T? kha:
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbcip KB2553092

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com