Identifikator ?lanka: 2553092
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Microsoft je izdao ispravku za Microsoft Office 2010. Ova ispravka smanjuje broj gre?aka prilikom instalacije ispravki za sistem Microsoft Office 2010.

Re?enje

Problemi koje re?ava ova ispravka

Kada instalirate Microsoft Office 2010 servisni paket 1 (SP1) pomo?u usluge Microsoft Update, mo?e da se prika?e slede?a poruka o gre?ci:

Kôd 78F Usluga Windows Update nai?la je na nepoznatu gre?ku.

Ako preuzmete i instalirate SP1 paket sa Veb lokacije Microsoft Download Center, mo?e da se prika?e slede?a poruka o gre?ci:

Instalacija ovog paketa nije uspela.

Datoteka Officesuitewwsp1-x-none_msplog.log koja se generi?e tokom instalacije sadr?i poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:

Gre?ka 1935. Do?lo je do gre?ke tokom instaliranja komponente asemblera <GUID komponente>. HRESULT: 0x80131047.

Ova ispravka uklanja poruku o gre?ci koja se javlja prilikom ponovne instalacije proizvoda u okviru kontrolne table, u oknu Dodavanje ili uklanjanje programa. SP1 ne mora da bude instaliran da bi se pojavila ova gre?ka.

Do ovog problema mo?e da do?e ako Windows Installer nai?e na referencu ka ure?aju koji vi?e ne postoji i ka prenosivom ure?aju koji ne sadr?i podatke koje je mogu?e pro?itati. Na primer, do ovog problema mo?e da do?e kada Windows Installer nai?e na referencu ka praznoj DVD ili CD disk jedinici.

Preuzimanje i instaliranje ispravke

Da biste re?ili ovaj problem, preuzmite i instalirajte slede?u ispravku pre nego ?to instalirate Office 2010 SP1.

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Microsoft Office 2010, 32-bitno izdanje
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite 32-bitni paket ispravki.
Microsoft Office 2010, 64-bitno izdanje
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite 64-bitni paket ispravki.
Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Preuzimanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Informacije o ponovnom pokretanju

Ne morate ponovo pokrenuti ra?unar kada instalirate ovu ispravku.

Re?enje

Pre nego ?to instalirate Office 2010 SP1, ubacite DVD/CD disk u opti?ki ure?aj ili pove?ite USB ure?aj.

Dodatne informacije

Postoji nekoliko osnovnih uzroka za gre?ku 1935 ili gre?ku 78F tokom instalacije servisnog paketa 1 (SP1) za Office 2010. Do ovog problema obi?no dolazi kada je Office 2010 prvobitno instaliran pomo?u ure?aja za privremeno skladi?tenje.

Vi?e informacija o podr?ci za Office 2010 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Podr?ka za Microsoft Office 2010 i 2007
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2553092 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 3.0
Klju?ne re?i: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbcip KB2553092

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com