Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Excel 2010 (x 64 tr?i-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp, x 86 tr?i-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553033 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Excel 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày tháng tám 30, 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n b?t đ?u Excel 2010 và m?t workbook tr?ng s? t? đ?ng m? ra.
  • B?n nh?p vào m?t liên k?t trong m?t ?ng d?ng bên th? ba đ? m? m?t b?ng tính Excel.
   Lưu ?B?ng tính Excel b?n truy c?p t? liên k?t ch?a các liên k?t trao đ?i d? li?u đ?ng (DDE) d? li?u n?m trong tài li?u khác.
  • D? li?u đư?c liên k?t v?i b?ng tính Excel b?t đ?u đ? C?p Nh?t.
  Trong trư?ng h?p này, Excel 2010 tai n?n.
 • B?n m? m?t b?ng tính Excel ho?c b?n ch?y m?t add-in trong m?t b?ng tính Excel. B?ng tính Excel ho?c add-in có ch?a m?t liên k?t đ?n m?t b?n m?u. Sau đó, n?u b?n t?o m?t b?ng tính m?i ho?c b?ng tính có s? d?ng cùng m?t m?u, Excel 2010 có th? s?p đ?.
 • Khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t workbook ho?c c? g?ng ch?n m?t b?ng tính trong m?t b?ng tính trong Excel 2010, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Không đ? tài nguyên h? th?ng đ? hi?n th? hoàn toàn
   
 • B?n có m?t b?ng tính Excel có ch?a m?t s? Cube ch?c năng. Khi b?n b?m vào Làm tươi t?t c?đ? c?p nh?t các d? li?u mà các Cube ch?c năng tr? l?i trong năm 2010 Excel, b?ng tính không hi?n th? các d? li?u.
 • B?n có m?t b?ng tính có ch?a m?t s? đi?u khi?n ActiveX. Khi b?n sao chép các b?ng tính trong Excel workbook và chèn chúng vào m?t b?ng tính Excel trong Excel 2010, v? trí c?a các đi?u khi?n ActiveX đư?c thay đ?i.
 • B?n có m?t hàng có ch?a m?t v?n chuy?n tr? v? nhân v?t trong m?t b?ng tính Excel. Khi b?n s? d?ng hàng như là m?t tiêu đ? đ? phân lo?i trong Excel 2010, các tùy ch?n trong các S?p x?p theo danh sách trong các S?p x?p h?p tho?i đư?c hi?n th? không chính xác.

  Lưu ? Đ? m? các S?p x?p h?p tho?i h?p, trên các Trang ch? tab, trong các Ch?nh s?a nhóm, h?y nh?p vào Lo?i & l?c, sau đó b?m Tùy ch?nh lo?i.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft Office 2010 ho?c Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t đ? áp d?ng gói hotfix này.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2510690 Danh sách t?t c? các văn ph?ng 2010 SP1 gói

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.
Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
x 86

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Office2010-kb2553033-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6109.500057,995,76816-Tháng tám-201111: 26x 86


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Excel-x-none.mspKhông áp d?ng66,810,88016-Tháng tám-20111: 21Không áp d?ng
Đ? th?-x-none.mspKhông áp d?ng1,988,60816-Tháng tám-20111: 21Không áp d?ng


Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, b?n toàn c?u c?a hotfix này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Excel-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Excel.exe14.0.6109.500020,766,56015-Tháng tám-201120: 42x 86
Excelcnv.exe14.0.6109.500017,813,34409-Tháng tám-201112: 05x 86
Xlicons.exe14.0.6009.10001,479,52027-Tháng sáu-20116: 46x 86

Đ? th?-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Graph.exe14.0.6109.50004,301,18409-Tháng tám-201111: 29x 86

x 64

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Office2010-kb2553033-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6109.500059,697,91216-Tháng tám-201112: 03x 86


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Excel-x-none.mspKhông áp d?ng65,801,21616-Tháng tám-20111: 49Không áp d?ng
Đ? th?-x-none.mspKhông áp d?ng3,171,32816-Tháng tám-20111: 49Không áp d?ng


Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, b?n toàn c?u c?a hotfix này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Excel-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Excel.exe14.0.6109.500028,254,04815-Tháng tám-201121: 01x 64
Excelcnv.exe14.0.6109.500025,014,11209-Tháng tám-201112: 33x 64
Xlicons.exe14.0.6009.10001,479,52027-Tháng sáu-20116: 45x 86

Đ? th?-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Graph.exe14.0.6109.50006,440,32009-Tháng tám-201112: 04x 64


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553033 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbmt KB2553033 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553033

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com