Mô t? c?a gói hotfix Office Project Server 2007, (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp): tháng tám 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553024
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Office Project Server 2007, là ngày tháng tám 30, 2011.

Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói hotfix:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói hotfix.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix.
 • Li?u gói hotfix đư?c thay th? b?i hotfix gói khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.
 • Các t?p tin hotfix gói ch?a.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n b?m vào các T?o ra v?i các d? án l?nh đ? t?o ra m?t timesheet cho d? án hi?n t?i c?a b?n trong văn ph?ng d? án Server 2007. Trong t?nh hu?ng này, timesheet b?n t?o bao g?m t?t c? các d? án đư?c giao cho b?n thay v? ch? là c?a b?n d? án hi?n t?i c?a.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n t?o m?t timesheet có ch?a m?t nhi?m v? và b?n thi?t l?p cho m?nh như là phân công ch?.
  • B?n thay đ?i ch? đ?u tư phân công nhi?m v? m?t ngu?n tài nguyên.
  • B?n b?m vào các Nh?p kh?u Timesheets nút trên trang chuy?n nh?p Timesheet.

  Trong trư?ng h?p này, ti?n tr?nh chuy?n nh?p không thành công.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o m?t tác v? có ch?a m?t ngu?n tài nguyên chi phí và ngu?n tài nguyên công vi?c trong m?t d? án văn ph?ng d? án Server 2007. Khi b?n c? g?ng đ? xu?t b?n các d? án, công vi?c thông báo m?t m?t th?i gian dài đ? k?t thúc.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n t?o m?t tác v? m?i trong m?t d? án và gán cho m?nh cho nhi?m v?.
  • B?n xu?t b?n các d? án trong văn ph?ng d? án Server 2007.
  • B?n s? d?ng d?ng xem timephased trên trang nhi?m v? c?a tôi trong văn ph?ng d? án Web Access.
  • B?n nh?p vào m?t giá tr? công vi?c th?c t? không h?p l? cho các nhi?m v? trong giao di?n timephased.
  • B?n g?i giá tr? không h?p l?.

  Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n xác nh?n giá tr? đ? đư?c g?i thành công. Thay vào đó, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Thay đ?i c?a b?n không đư?c lưu v? c?a l?i. S?a l?i trong lư?i ? trên, và sau đó lưu công vi?c c?a b?n m?t l?n n?a.
 • Khi b?n s? d?ng Project Server Interface (PSI) đ? ch?nh s?a m?t k? ho?ch trong văn ph?ng d? án Server 2007, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  S? h?c ho?t đ?ng đ? d?n đ?n m?t tràn.
 • B?n không th? đ?t giá tr? chi phí th?c t? cho m?t phân công c?a b?n khi b?n s? d?ng PSI trong văn ph?ng d? án Server 2007.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n thi?t l?p các thi?t l?p trong khu v?c m?t mi?n đ?a phương khác hơn Ti?ng Anh)Hoa K?) trong văn ph?ng d? án Web Access.
  • B?n s? d?ng DD/MM/YY đ?nh d?ng đ?u vào m?t giá tr? ngày trong m?t l?nh v?c tùy ch?nh ki?u ngày cho m?t d? án.
  • B?n ti?t ki?m d? án.
  • B?n ch?nh s?a các d? án và lưu nó m?t l?n n?a.

  Trong trư?ng h?p này, các đ?nh d?ng DateTime đư?c thay đ?i đ? MM/DD/YY.

  Chú ý V?n đ? này x?y ra sau khi b?n cài đ?t gói hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 2412269.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 cài đ?t đ? áp d?ng gói hotfix này.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng cácMúi gi?tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

32-bit
Thông tin Tải xuống
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Văn ph?ng-kb2553024-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6565.50007,582,08004-Tháng tám-20111: 15x86


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,668,54403-Tháng tám-201116: 34Không áp d?ng
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,338,17603-Tháng tám-201116: 34Không áp d?ng

Pjsrvapp-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dataedit.dll12.0.6564.5000431,98422 Tháng b?y, 201111: 55Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6564.50004,413,29622 Tháng b?y, 201111: 55Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6539.5000120,688Tháng sáu năm 201017: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,088Tháng sáu năm 201017: 01Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6564.5000333,68022 Tháng b?y, 201111: 55Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830 Tháng ba, 201019: 22Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6564.5000120,68822 Tháng b?y, 201111: 47Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6564.5000845,68022 Tháng b?y, 201111: 47Không áp d?ng

Pjsrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll.x8612.0.6523.500063,34413 Tháng mư?i m?t, 200912: 45Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll.x8612.0.6523.5000178,03213 Tháng mư?i m?t, 200912: 45Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.dll.x8612.0.6564.50004,413,29622 Tháng b?y, 201111: 55Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll.x8612.0.6539.50001,247,088Tháng sáu năm 201017: 01Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll.x8612.0.6553.5000796,58418-Jan-20114: 35Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll.x8612.0.6564.50002,238,37622 Tháng b?y, 201111: 55Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Shared.dll.x8612.0.6564.5000120,68822 Tháng b?y, 201111: 47Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.webproj.dll.x8612.0.6564.5000845,68022 Tháng b?y, 201111: 47Không áp d?ng
Pwa.admin.editcustomfield.aspx.x86Không áp d?ng112,846Tháng hai, 201017: 40Không áp d?ng
Pwa.Download.aspx.x86Không áp d?ng7,4392009 / 09 Tháng tư10: 41Không áp d?ng
Pwa.Library.activexviewpart.HTC.x86Không áp d?ng136,44230 Tháng ba, 201019: 00Không áp d?ng
Pwa.Library.axcontrolhelper.js.x86Không áp d?ng23 °2009 / 09 Tháng tư10: 41Không áp d?ng
Pwa.Library.treepicker.HTC.x86Không áp d?ng17,28914 Tháng tám, 20096: 13Không áp d?ng
Pwa.Library.treepicker.XSLT.x86Không áp d?ng7,7144 Tháng tám 200913: 29Không áp d?ng
Pwa.Library.xmlgrid.HTC.x86Không áp d?ng74,851Tháng mư?i m?t, 201014: 40Không áp d?ng
Pwa.pjclient.cab.x86Không áp d?ng1,580,59602-Tháng tám-20111: 57Không áp d?ng
Pwa.Styles.pwastyle.CSS.x86Không áp d?ng11,8992009 / 09 Tháng b?y13: 03Không áp d?ng
Pwa.Timesheet.selecttaskdlg.aspx.x86Không áp d?ng7.190 ngư?i22 Tháng b?y, 201012: 39Không áp d?ng
Pwa.views.editprojectsummary.aspx.x86Không áp d?ng29,27726 Tháng ba, 200910: 55Không áp d?ng

64-bit
Thông tin Tải xuống


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Văn ph?ng-kb2553024-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6565.50007,735,41604-Tháng tám-20111: 14x86

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,857,47203-Tháng tám-201116: 04Không áp d?ng
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,527,61603-Tháng tám-201116: 04Không áp d?ng

Pjsrvapp-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dataedit.dll12.0.6564.5000431,98419 Tháng b?y, 201110: 05Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6564.50004,413,29619 Tháng b?y, 201110: 05Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6539.5000120,688Tháng sáu năm 201017: 31Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,088Tháng sáu năm 201015: 30Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6564.5000333,68019 Tháng b?y, 201110: 05Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830 Tháng ba, 201019: 27Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6564.5000120,68819 Tháng b?y, 201110: 00Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6564.5000845,68019 Tháng b?y, 201110: 00Không áp d?ng

Pjsrvwfe-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413 Tháng mư?i m?t, 200912: 42Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6523.5000178,03213 Tháng mư?i m?t, 200912: 42Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6564.50004,413,29619 Tháng b?y, 201110: 05Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,088Tháng sáu năm 201015: 30Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-Jan-20114: 36Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6564.50002,238,37619 Tháng b?y, 201110: 05Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6564.5000120,68819 Tháng b?y, 201110: 00Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6564.5000845,68019 Tháng b?y, 201110: 00Không áp d?ng

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553024 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553024 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553024

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com