Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a chương tr?nh Office 2000 c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 255275 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n nh?n vào các thông tin Phiên b?n cho m?t Microsoft Chương tr?nh Office 2000 trong các V? Microsoft chương tr?nh Tên h?p (trên các Trợ giúp tr?nh đơn), các thông tin Phiên b?n có th? khác bi?t t? chương tr?nh này chương tr?nh.

THÔNG TIN THÊM

M?t s? chương tr?nh Office 2000 li?t kê m?t s? phiên b?n cùng v?i tên chương tr?nh. S? phiên b?n s? xu?t hi?n như m?t sáu ch? s? tách ra b?i nh?ng giai đo?n, x.x.xxxx. Ví d?, Access 2000 s? hi?n th? s? phiên b?n như:
9.0.2720
Chú ý Microsoft Outlook 2000 và Microsoft FrontPage 2000 hi?n th? các s? phiên b?n như m?t b?y ch? s? tách ra b?i nh?ng giai đo?n, x.x.x.xxxx.

Cu?i b?n ch? s? c?a s? phiên b?n có th? khác v?i chương tr?nh vào chương tr?nh là t?t. Nh?ng ch? s? đư?c thu đư?c t? t?p Mso9.dll ho?c t?p tin EXE c?a chương tr?nh. Microsoft Access 2000, Microsoft Excel 2000, và Microsoft Word 2000 có đư?c nh?ng con s? t? các Mso9.dll t?p tin, và các chương tr?nh văn ph?ng khác có đư?c thông tin t? c?a h? file EXE tương ?ng.

Sau b?ng danh sách như th? nào các phiên b?n thông tin xu?t hi?n trong m?i chương tr?nh Office 2000 trong các V? Microsoft tên chương tr?nh h?p.

Program    Version information displayed
-----------------------------------------------

Access    Microsoft Access 2000 (9.0.2720)

Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702

Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.2720)

FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.2720

Outlook    Microsoft Outlook 2000 (9.0.0.2711)

PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000(9.0.2716)

Publisher   Microsoft Publisher 2000

Word     Microsoft Word 2000 (9.0.2720)
				

Phiên b?n thông tin sau khi cài đ?t Office 2000 SR-1 C?p Nh?t

Program    Version information displayed 
-----------------------------------------------------
Access    Microsoft Access 2000 (9.0.3821 SR-1)

Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702

Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.3821 SR-1)

FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.3821
       SR-1 is located to the left of the User name.

Outlook    Microsoft Outlook 2000 SR-1 (9.0.0.3821)

PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000 SR-1 (9.0.3821)

Publisher   Microsoft Publisher 2000 SR-1

Word     Microsoft Word 2000 (9.0.3821 SR-1)
				

Phiên b?n thông tin sau khi cài đ?t Office 2000 SP-2 Update

Program    Version information displayed 
---------------------------------------------------------
Access    Microsoft Access 2000 (9.0.4402 SR-1)

Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702

Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.4402 SR-1)

FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.4426
       SR-1 is located to the left of the User name, Company, and Product ID number.

Outlook    Microsoft Outlook 2000 SR-1 (9.0.0.4527)

PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000 SR-1 (9.0.4527)

Publisher   Microsoft Publisher 2000 SR-1

Word     Microsoft Word 2000 (9.0.4402 SR-1)
				

Phiên b?n thông tin sau khi cài đ?t Office 2000 SP-3 Update

Program    Version information displayed 
---------------------------------------------------------
Access    Microsoft Access 2000 (9.0.6926 SP-3)

Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702

Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.6926 SP-3)

FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.6625
       SP-3 is located to the left of the User name, Company, and Product ID number.

Outlook    Microsoft Outlook 2000 SP-3 (9.0.0.6627)

PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000 SP-3 (9.0.6620)

Publisher   Microsoft Publisher 2000 SP-3

Word     Microsoft Word 2000 (9.0.6926 SP-3)
				
Chú ý Thông tin Phiên b?n có th? thay đ?i khi b?n c?p nh?t m?i đư?c cài đ?t.

Quan tr?ng Không ph?i t?t c? C?p Nh?t thay đ?i s? phiên b?n đư?c li?t kê trong các V? Microsoft Chương tr?nh h?p tho?i. Khi b?n cài đ?t m?t C?p Nh?t không thay đ?i s? phiên b?n đó là li?t kê trong cácV? Microsoft Chương tr?nh h?p tho?i, h?y ki?m tra phiên b?n c?a chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n t?p tin th?c thi b?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c li?t kê trong các "Làm th? nào đ? xác minh tài s?n Phiên b?n cho các t?p tin th?c thi" ph?n.

Chú ý Khi b?n C?p Nh?t không bao g?m m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a các chương tr?nh c?a th?c thi t?p tin, xem tài li?u đư?c cung c?p v?i c?a b?n C?p Nh?t đ? xác đ?nh các t?p tin đư?c C?p Nh?t và sau đó ki?m tra các phiên b?n c?a các t?p tin C?p Nh?t.

Chú ý Thông tin Phiên b?n có th? thay đ?i khi b?n c?p nh?t m?i đư?c cài đ?t. Theo m?c đ?nh, t?p tin văn ph?ng chương tr?nh đư?c cài đ?t trong c?p sau:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office
Tên t?p tin th?c thi là như nhau cho m?i phiên b?n c?a văn ph?ng và đư?c như sau:
Excel.exe
Frontpg.exe
Msaccess.exe
Outlook.exe
PowerPnt.exe
Winword.exe
MSPub.exe

Làm th? nào đ? xác minh tài s?n Phiên b?n cho t?p tin th?c thi

Đ? t?m ki?m các t?p tin thích h?p và ki?m ch?ng chương tr?nh c?a b?n Phiên b?n, t?m ki?m ? c?ng c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c.
Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? là, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoTìm kiếm.
 2. Trong các K?t qu? t?m ki?m c?a s?, b?mT?t c? các t?p và c?p dư?i Tìm kiếm Đ?ng hành.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? tên t?p tin thích h?p như đư?c li?t kê trư?c đó, và sau đó nh?p vàoTìm kiếm.
 4. Trong danh sách k?t qu? c?a t?p, b?m chu?t ph?i vào t?p, và sau đó b?m Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các phiên b?n c?a t?p tin đ? đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Cho thêm thông tin v? t?ng quan và l?ch s? c?a Office 2000 C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
266134OFF2000: History Office 2000 thông tin C?p Nh?t
Đ? có thêm thông tin v? phiên b?n s?, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
252885OFF2000: Các chương tr?nh có th? hi?n th? phiên b?n s? khác nhau trong "V?" h?p
254844 OFF2000: Chương tr?nh không SR-1 có th? hi?n th? "D?ch v? phát hành 1" trong "V? Microsoft <program name="">" h?p </program>

Thu?c tính

ID c?a bài: 255275 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB255275 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:255275

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com