Mô t? c?a gói hotfix Office d? án 2007 (d? án-x-none.msp): Tháng sáu 28, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2552541 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft văn ph?ng d? án 2007 các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Office 2007 d? án là ngày 28 tháng 6 năm 2011.

Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói hotfix:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng.
 • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i gói hotfix khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin gói hotfix ch?a.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Khi b?n m? m?t k? ho?ch d? án trong Microsoft văn ph?ng d? án 2007, văn ph?ng d? án 2007 tai n?n. V?n đ? này có th? x?y ra n?u t?p không ch?a ngày giá tr? B?t đ?u ho?c ngày kết thúc.
 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n đang ch?y Office d? án 2007 trên máy tính có m?t thi?t l?p khu v?c ph?ng không - ti?ng Anh M?.
  • M?t d? án có ch?a m?t công th?c có ch?a m?t phân cách b?ng d?u ki?m ph?y không.
  • B?n xu?t các d? án như là m?t t?p tin XML.
  • B?n nh?p kh?u các t?p tin XML như là m?t d? án m?i.
  • B?n m? d? án m?i.
  Trong trư?ng h?p này, công th?c là s?n ph?m nào.
 • D? án văn ph?ng 2007 d?ng đáp ?ng khi b?n tính toán d? án nh?t đ?nh.
 • Trên m?t s? bài t?p, b?n không th? đ?t trư?ng công vi?c hoàn thành %đ?n 100% trong các văn ph?ng d? án năm 2007.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có năm 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói hotfix này.

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Thông tin t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thông tin t?i xu?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Văn ph?ng-kb2552541-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6562.50009,992,03221 tháng 6 năm 201121:01x 86

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
D? án-x-none.mspkhông áp d?ng9,421,82421 tháng 6 năm 201111:57không áp d?ng


Thông tin d? án-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Atlconv.dll12.0.6550.5000882,520Ngày 17 tháng 11 năm 201021:10x 86
Compprj.dll12.0.6529.5000407,40803 tháng hai, 201020:19x 86
Nameext.dll12.0.6503.500070,51209 tháng tư năm 200910:54x 86
P12migrationtool.exe12.0.6562.50007,944,26419 tháng 6 năm 201120:25x 86
Pj11od11.dll12.0.6553.50001,329,06418 tháng 1 năm 20114:23x 86
Serconv.dll12.0.6552.5000735,09615 tháng mư?i hai, 201014:59x 86
Winproj.exe12.0.6562.500017,475,44019 tháng 6 năm 201120:25x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2552541 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2552541 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2552541

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com