Li ht thi gian xay ra khi ban cai t goi Windows Update cha cac trinh iu khin trn may tinh chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2552343 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Xem xet kich ban sau:
 • Ban c gng cai t goi Windows Update c anh du la Quan trong trn may tinh chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2.
 • Goi nay cha trinh iu khin. Vi du: goi cha trinh iu khin USBport.sys.
 • May tinh c t cu hinh t ng cai t cac ban cp nht hoc trong qua trinh tt may.
Trong trng hp nay, qua trinh cai t dng tai 0% trong nm phut va sau o tht bai vi li ht thi gian.

Chu y S c nay thng xay ra hn trn may tinh chm hn hoc trn may tinh c gn nhiu thit bi.

NGUYN NHN

S c nay xay ra vi tinh trang dn ui trong dich vu Cm va Chay trong qua trinh cp nht trinh iu khin.

GI?I PHP

Thng tin v ban cp nht

Chu y Nu ban a cai t ban cp nht bao mt 2532531 t Microsoft Download Center nhng cha cai t nay (2552343), ban se c cung cp lai ban cp nht bao mt 2532531 thng qua Windows Update. giai quyt s c nay, hay cai t ban cp nht 2552343 t Microsoft Download Center hoc khi c Windows Update cung cp.

Cach tai xung ban cp nht nay

tai xung ban cp nht nay, hay ghe thm website Microsoft Update sau:
http://update.microsoft.com
bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cch tai xung cc t?p h? tr? Microsoft t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay c lu tr trn may chu tng cng bao mt giup ngn chn bt ky thay i trai phep nao i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay mt trong cac h iu hanh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
bit thm thng tin v cach tai xung goi dich vu cua Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin registry

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi registry.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban va nong nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, SR_Level (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:46Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.16820294,91224-May-201110:35x86
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:46Not applicable
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:46Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.20972294,91224-May-201110:38x86
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:46Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514145,92020-Nov-201012:18x86
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:46Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.17621293,37624-May-201110:44x86
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:46Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514145,92020-Nov-201012:18x86
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:46Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.21733293,37624-May-201112:17x86
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:46Not applicable
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:07Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.16820404,99224-May-201111:21x64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:08Not applicable
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:07Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.20972404,99224-May-201111:34x64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:08Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514207,87220-Nov-201013:25x64
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:07Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.17621404,48024-May-201111:42x64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:08Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514207,87220-Nov-201013:25x64
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:07Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.21733404,48024-May-201111:24x64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:08Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7600.16820145,92024-May-201110:34x86
Devobj.dll6.1.7600.1682064,51224-May-201110:34x86
Devrtl.dll6.1.7600.1682044,54424-May-201110:34x86
Drvinst.exe6.1.7600.16820252,92824-May-201110:32x86
Drvinst.mofNot applicable3,68522-Jul-200923:37Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69222-Jul-200923:38Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7600.20972145,92024-May-201110:37x86
Devobj.dll6.1.7600.2097264,51224-May-201110:37x86
Devrtl.dll6.1.7600.2097244,54424-May-201110:37x86
Drvinst.exe6.1.7600.20972252,92824-May-201110:36x86
Drvinst.mofNot applicable3,68522-Jul-200923:41Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69222-Jul-200923:41Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17621145,92024-May-201110:39x86
Devobj.dll6.1.7601.1762164,51224-May-201110:40x86
Devrtl.dll6.1.7601.1762144,54424-May-201110:40x86
Drvinst.exe6.1.7601.17621252,92824-May-201110:37x86
Drvinst.mofNot applicable3,68512-Nov-201023:33Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69212-Nov-201023:33Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.21733145,92024-May-201112:10x86
Devobj.dll6.1.7601.2173364,51224-May-201112:11x86
Devrtl.dll6.1.7601.2173344,54424-May-201112:11x86
Drvinst.exe6.1.7601.21733252,92824-May-201112:07x86
Drvinst.mofNot applicable3,68513-Nov-201000:15Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69213-Nov-201000:15Not applicable
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:13Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.16820706,04824-May-201110:11IA-64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:13Not applicable
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:13Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7600.20972706,04824-May-201110:08IA-64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:13Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514355,84020-Nov-201010:24IA-64
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:13Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.17621706,04824-May-201110:13IA-64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:13Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17514355,84020-Nov-201010:24IA-64
Drvinst.mofNot applicable3,68510-Jun-200921:13Not applicable
Umpnpmgr.dll6.1.7601.21733706,04824-May-201110:15IA-64
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69210-Jun-200921:13Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7600.16820145,92024-May-201110:34x86
Devobj.dll6.1.7600.1682064,51224-May-201110:34x86
Devrtl.dll6.1.7600.1682044,54424-May-201110:34x86
Drvinst.exe6.1.7600.16820252,92824-May-201110:32x86
Drvinst.mofNot applicable3,68522-Jul-200923:37Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69222-Jul-200923:38Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7600.20972145,92024-May-201110:37x86
Devobj.dll6.1.7600.2097264,51224-May-201110:37x86
Devrtl.dll6.1.7600.2097244,54424-May-201110:37x86
Drvinst.exe6.1.7600.20972252,92824-May-201110:36x86
Drvinst.mofNot applicable3,68522-Jul-200923:41Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69222-Jul-200923:41Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.17621145,92024-May-201110:39x86
Devobj.dll6.1.7601.1762164,51224-May-201110:40x86
Devrtl.dll6.1.7601.1762144,54424-May-201110:40x86
Drvinst.exe6.1.7601.17621252,92824-May-201110:37x86
Drvinst.mofNot applicable3,68512-Nov-201023:33Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69212-Nov-201023:33Not applicable
Cfgmgr32.dll6.1.7601.21733145,92024-May-201112:10x86
Devobj.dll6.1.7601.2173364,51224-May-201112:11x86
Devrtl.dll6.1.7601.2173344,54424-May-201112:11x86
Drvinst.exe6.1.7601.21733252,92824-May-201112:07x86
Drvinst.mofNot applicable3,68513-Nov-201000:15Not applicable
Umpnpmgr.mofNot applicable3,69213-Nov-201000:15Not applicable

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va cho Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,719
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameX86_27cb41f514e798279a43e16cc098ceab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_f05c7b010dd36752.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameX86_6d376ab43ac42efa75551bfc6583532c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_2712b052efee415a.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameX86_dc510f68d3ae8ed9608acf19298432a5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_58ec8b20d584447a.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameX86_ffc86799b7b35b61c677310cc5b6e179_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_4665f52a640a7285.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_7713e8ed8e1359e0.manifest
File versionNot applicable
File size11,433
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:14
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_776976b0a757b80d.manifest
File versionNot applicable
File size11,433
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:14
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_78fb463d8b38df23.manifest
File versionNot applicable
File size11,433
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:14
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_797c13b0a45ccd8c.manifest
File versionNot applicable
File size11,433
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:14
PlatformNot applicable
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_0cda7b0da49c9942ac94176eada96003_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_01790ff8d4991aca.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_15be459cc4e3153673e813d3f0de6f2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_8b450865f4280296.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_27832221e127ca6f3df07ac56fc2e169_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_73450445b00eebae.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2f3a2c67c616d2847b84b9c7ce2f93e2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_90a87a215a06dab3.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9207c53d9023c5639abf6f2366d34a43_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_381b53fc35318268.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_98ce7ed17a1eb4ad63f563f765540b6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_f6fc78657336d667.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a2a14ee78d346b3d071d7eac670a0361_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_dc4f9c89c667d253.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b10e9bd0c69db5027b503ea3749c28f3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_5228d86ebe0c0236.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d011a8b7d3e7dd26353c12f682a63a14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_3582cee159f87cb4.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d3d88f1513e46753d3227f08136d9411_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_32d92622500ce889.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_dd38e965994f4bb3c52262fb5a499759_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_487f1804c90744f9.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f006f421c5d17780894664de465c63e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_ed8c3a6777e43a2a.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_d33284714670cb16.manifest
File versionNot applicable
File size11,437
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_d38812345fb52943.manifest
File versionNot applicable
File size11,437
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_d519e1c143965059.manifest
File versionNot applicable
File size11,437
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_d59aaf345cba3ec2.manifest
File versionNot applicable
File size11,437
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:20
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,981
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_dd872ec37ad18d11.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)10:51
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_dddcbc869415eb3e.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)10:52
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_df6e8c1377f71254.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:02
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_dfef5986911b00bd.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:50
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_27832221e127ca6f3df07ac56fc2e169_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_17280cb7f7af8374.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_306eeb1ac3c5ef2480af26628fdb2282_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_dfe3c37e60a95d00.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_58c653c9a31ca48d77c568ae6373101c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_81bb3be5cc6df40f.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_5da80fa195b52819f310238652b1d2e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_168ffa1b14768662.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_9207c53d9023c5639abf6f2366d34a43_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_dbfe5c6e7cd21a2e.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_98ce7ed17a1eb4ad63f563f765540b6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_9adf80d7bad76e2d.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_e9a820a1bb75df9308c4ac4b1172d027_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_c4f4ca7c283cdda5.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_f006f421c5d17780894664de465c63e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_916f42d9bf84d1f0.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_77158ce38e1162dc.manifest
File versionNot applicable
File size11,435
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_776b1aa6a755c109.manifest
File versionNot applicable
File size11,435
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_78fcea338b36e81f.manifest
File versionNot applicable
File size11,435
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_797db7a6a45ad688.manifest
File versionNot applicable
File size11,435
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,127
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16820_none_dd872ec37ad18d11.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)10:51
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20972_none_dddcbc869415eb3e.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)10:52
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17621_none_df6e8c1377f71254.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)11:02
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21733_none_dfef5986911b00bd.manifest
File versionNot applicable
File size8,299
Date (UTC)24-May-2011
Time (UTC)12:50
PlatformNot applicable

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2552343 - L?n xem xt sau cng: 24 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? kha:
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2552343

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com