Raksta ID: 2551560 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Tiek par?d?ts zi?ojums, lai jaunin?tu pievienojumprogrammu Microsoft Outlook Hotmail Connector. J?s noklik??in?t, lai instal?tu jaunin?jumu, un tiek par?d?ta ??da k??da:

?is pakalpojums pa?reiz nav pieejams. L?dzu, v?l?k m??iniet v?lreiz. Lai turpin?tu piek??t e-pastam no programmas Microsoft Outlook, j?jaunina uz jaun?ko Outlook Connector versiju.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izpildiet ??s darb?bas:
  1. Aizveriet programmu Outlook.
  2. Noklik??iniet uz S?kt.
  3. Sist?m? Windows 7 vai Windows Vista noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Piederumi un p?c tam noklik??iniet uz Palaist. Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz Palaist.
  4. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  5. Atlasiet Microsoft Outlook Hotmail Connector un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.
  6. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet pievienojumprogrammu Outlook Hotmail Connector atbilsto?i savai programmas Outlook versijai:
  7. P?c pievienojumprogrammas Outlook Hotmail Connector lejupiel?des un instal??anas atgriezieties vad?bas pane?a sada?? Programmas un l?dzek?i (sist?m? Windows 7 vai Windows Vista) vai Add or Remove Programs (Pievienot vai no?emt programmas) (sist?m? Windows XP). Atrodiet Microsoft Outlook Hotmail Connector un p?c tam p?rbaudiet versijas numuru. Versijas kolonn? j?b?t redzamam numuram 14.0.5139.5001.
Tagad vajadz?tu izdoties sinhroniz?cijai ar Hotmail pastkasti, izmantojot pievienojumprogrammu Outlook Hotmail Connector.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2551560 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 16. j?nijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Outlook Connector
Atsl?gv?rdi: 
KB2551560

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com