M?t ổ đĩa đư?c ánh x? có c? không liên t?c, thi?t l?p s? đư?c hi?n th? như m?t ổ đĩa b? ng?t k?t n?i trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2551503 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng nhóm chính sách tu? ch?n (GPP) đ? qu?n l? ánh x? ổ đĩa trong m?t môi trư?ng m?ng. Ngoài ra, b?n thi?t l?p các c? không liên t?c khi b?n ánh x? m?t ổ đĩa trên m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Tuy nhiên, khi máy tính khách hàng không đư?c k?t n?i vào m?ng, ổ đĩa đư?c ánh x? Hi?n th? b?t ng? như m?t ổ đĩa b? ng?t k?t n?i trong Window Explorer.

Lưu ?: V?n đ? này không x?y ra n?u b?n s? d?ng l?nh sau đ? c?u h?nh các c? không liên t?c ho?c c? liên t?c:
S? D?NG NET / LIÊN T?C: {CÓ | NO}

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong GPP gây ra nó đ? b? qua các c? không liên t?c trong quá tr?nh l?p b?n đ? ổ đĩa.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0.20XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7600.20998586,24029 tháng 6 năm 201104:32x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21759586,24029 tháng 6 năm 201105:42x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7600.20998786,94429 tháng 6 năm 201105:22x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.21759786,94429 tháng 6 năm 201105:15x 64
Gpprefcl.dll6.1.7600.20998586,24029 tháng 6 năm 201104:32x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21759586,24029 tháng 6 năm 201105:42x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gpprefcl.dll6.1.7600.209981,506,81629 tháng 6 năm 201104:08IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7601.217591,507,32829 tháng 6 năm 201104:11IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7600.20998586,24029 tháng 6 năm 201104:32x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21759586,24029 tháng 6 năm 201105:42x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, nhóm chính sách đư?c áp d?ng đ?ng b? trong th?i gian đăng nh?p ti?p theo n?u m?t ? đ?a đó đư?c đánh d?u "không th? tái k?t n?i" là ánh x?. Do đó, nó có th? m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n s? đăng nh?p vào máy tính khách hàng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách nhóm, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
Thông tin chung v? chính sách Nhóm
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.350 ngư?i
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_025af57a35bfee8471d54087f0703177_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_8ed0af62a42b8b3b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p711
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_24fbc101fc894ed3c12bbe1fd1c4f030_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_044ddd61c9fbb09c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p711
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_37a16251c37282d6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p53,968
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_39b3ff51c0779855.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p53,968
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:17
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_025af57a35bfee8471d54087f0703177_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_eaef4ae65c88fc71.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p713
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_179f1b8ef75b491aa2617c5a7b5783df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_4813ed8aa0d23492.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p715
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_24fbc101fc894ed3c12bbe1fd1c4f030_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_606c78e5825921d2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p713
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_31de56d5e74ab9e1cc4165bdda7e83cd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_c8851de531968bb8.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p715
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_83948cf07779225fb0838a6ef219e31a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_2aee489e16e16c34.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p715
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8f59235992b0effbaf1b7cf42bc5715e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_8825f76300164f1a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.070 ngư?i
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_cf75352d10ddd652dc3afe0ad71ef4f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_6df205eb10e04306.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p715
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ecb673c758500403cddf5d24137a1430_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_d2eda062d565b605.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.070 ngư?i
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_93bffdd57bcff40c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p53,972
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:58
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_95d29ad578d5098b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p53,972
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:00
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,633
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_9e14a827b030b607.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p34,836
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_a0274527ad35cb86.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p34,836
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:04
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_37a16251c37282d6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p53,968
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_39b3ff51c0779855.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p53,968
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:17
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_025af57a35bfee8471d54087f0703177_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_8ed25358a4299437.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_24fbc101fc894ed3c12bbe1fd1c4f030_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_044f8157c9f9b998.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p712
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_68b54b12f15ae5ef3c311e7478e69cb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_e278ff8899ac06a7.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p713
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_a7338fffb1eb3cfd2070b3048934f792_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_383d568801828d43.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p713
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_37a30647c3708bd2.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p53,970
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:49
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_39b5a347c075a151.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p53,970
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.183 ngư?i
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20998_none_37a16251c37282d6.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p53,968
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-g...ppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21759_none_39b3ff51c0779855.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p53,968
Ngày (UTC)29 tháng 6 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:17
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2551503 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2551503 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2551503

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com