Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i SQL Server 2008 Service Pack 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2546951 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các v?n đ? SQL Server 2008 đư?c c? đ?nh b?i Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3).

Ghi chú
 • M?t s? v?n đ? mà không có tài li?u có th? đư?c c? đ?nh b?ng các gói b?n ghi d?ch v?.
 • Danh sách các v?n đ? s? đư?c C?p Nh?t khi các bài vi?t cho các v?n đ? đư?c phát hành.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2008 service pack, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968382 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008

Lưu ?
Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đó đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Thông thư?ng, b?n nên t?i v? service pack m?i nh?t.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? SQL Server 2008 Service Pack 3 bây gi?

Thông tin thêm

SQL Server 2008 SP3 s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • Các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này
 • Các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh trong sau tích l?y C?p Nh?t gói cho Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2):
  • Tích l?y thông tin tr?n gói 1 cho SQL Server 2008 SP2
  • Tích l?y thông tin tr?n gói 2 cho SQL Server 2008 SP2
  • Tích l?y thông tin tr?n gói 3 cho SQL Server 2008 SP2
  • Tích l?y thông tin tr?n gói 4 cho SQL Server 2008 SP2

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói C?p Nh?t tích l?y mà có s?n cho SQL Server 2008 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành
B?ng dư?i đây cung c?p thêm thông tin v? s?n ph?m ho?c công c? t? đ?ng ki?m tra t?nh tr?ng này c?a b?n th? hi?n c?a SQL Server và trên các phiên b?n c?a s?n ph?m SQL Server mà các quy t?c đư?c đánh giá.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ph?n m?m quy t?cTiêu đ? quy t?c Mô t? quy t?cPhiên b?n s?n ph?m mà các quy t?c đư?c đánh giá
H? th?ng Trung tâm c? v?nSQL Server thi?u C?p Nh?t KB2546951 đ? đ?m b?o lazywriter chính B?t đ?uH? th?ng Trung tâm c? v?n s? xác đ?nh xem trư?ng h?p này c?a SQL Server đang ch?y trên m?t máy ch? có hơn 64 b? vi x? l? h?p l?. Ngoài ra, c? v?n ki?m tra xây d?ng hi?n t?i và phiên b?n c?a sqlservr.exe. N?u xây d?ng hi?n t?i c?a sqlservr.exe là ít hơn xây d?ng s?a ch?a, c? v?n t?o ra c?nh báo v? v?n đ? này. Xem l?i các chi ti?t đư?c cung c?p trong ph?n "Thông tin thu th?p" c?a c?nh báo c? v?n, và áp d?ng các s?a ch?a đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này. C?nh báo này c? v?n đ? c?p đ?n s?a ch?a 337272 ID đư?c đ? c?p trong bài vi?t này. SQL Server 2008

Các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i SQL Server 2008 SP3

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài KBMô t?
611967922578Kh?c ph?c: R?t nhi?u thư có tin thư thoại ID 19030 và tin thư thoại ID 19031 đang kí nh?p file SQL Server 2005 Errorlog khi b?n s? d?ng SQL Server h? sơ trong SQL Server 2005
6284272463682Kh?c ph?c: b? máy cơ s? d? li?u đ? m?t m? hóa d? li?u minh b?ch cho phép có th? đư?c đánh d?u ki?m là "nghi ng?" n?u ch?ng ch? máy ch? b? trong SQL Server 2008 R2
7294612500042"SQL Server 2008 thi?t l?p c?n Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0 cài đ?t" báo l?i khi b?n áp d?ng Service Pack 2 (SP2) cho SQL Server 2008
7576762565683Kh?c ph?c: B?n có th? nh?n k?t qu? không chính xác khi b?n ch?y m?t truy v?n ph?c t?p mà có ch?c năng t?p h?p, ch?c năng tham gia, và các ch?c năng khác bi?t ? subqueries trong m?t môi trư?ng SQL Server 2008
7462312569923Kh?c ph?c: T?i lên các công vi?c c?a nhà sưu t?p d? li?u m?t cách nhanh chóng m? và đóng m?t s? l?n các c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n n?u vi?c t?i lên d? li?u vào m?t b? máy cơ s? d? li?u MDW trong SQL Server 2008 hay trong SQL Server 2008 R2
4292312588050Kh?c ph?c: Slipstream cài đ?t chuyên bi?t c?a m?t gói b?n ghi d?ch v? SQL Server 2008 có th? th?t b?i
7170652588453Kh?c ph?c: Truy c?p vào vi ph?m khi DTA ch?y m?t truy v?n đ?i v?i m?t bàn trong SQL Server 2008 n?u có m?t ch? s? v? m?t lo?i d? li?u không gian c?t c?a b?ng
6447812589980Kh?c ph?c: K?t qu? không chính xác ràng bu?c OR vi ph?m khi b?n ch?y m?t tuyên b? ch?n ho?c m?t tuyên b? DML s? d?ng ch?c năng row_number và m?t k? ho?ch th?c hi?n song song trong SQL Server 2008
4208342590124Kh?c ph?c: "ChainerInfrastructureException" l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008
666690969052Làm th? nào đ? khôi ph?c t?p tin b? nh? cache Windows cài đ?t chuyên bi?t b? thi?u và gi?i quy?t v?n đ? x?y ra trong th?i gian m?t C?p Nh?t SQL Server
4064072591753Kh?c ph?c: M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? thêm SPN thông tin cho các b?n ghi d?ch v? tài kho?n đ? các t?p tin kí nh?p b?n ghi d?ch v? báo cáo

Các v?n đ? b? sung đư?c c? đ?nh b?i SQL Server 2008 SP3

Các v?n đ? sau đây c?ng đư?c c? đ?nh b?i SQL Server 2008 SP3.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?Mô t?
295196, 771825B?n có th? nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau khi b?n t?o k? ho?ch b?o tr? n?u các Thu h?p l?i b? máy cơ s? d? li?u tùy ch?n này đư?c kích ho?t trong SQL Server 2008: "Shrinking c?a t?p tin d? li?u di chuy?n d? li?u và có th? gây ra phân m?nh c?a các ch? s? trong các t?p tin đó."
295750Các công c? ch?n đoán sai báo cáo ch? b? máy cơ s? d? li?u cho các truy v?n đư?c th?c hi?n đ?i v?i các b? máy cơ s? d? li?u trong SQL Server 2008.
337272Lazy Writer chính không B?t đ?u n?u nút ch?n m?t NUMA 0 ch?a không có b? x? l? trong SQL Server 2008.
444202Ngư?i dùng không th? thay đ?i m?t kh?u c?a h? trong SQL Server 2005 b?ng cách s? d?ng SQL Server Management Studio (SSMS) c?a SQL Server 2008.
447990Gi? s? m?t l?n xem l?p m?c ch? d?n các d? án c?t t? b?ng cơ s? và không căn c?, và gi? đ?nh m?t c?t t? b?ng cơ s? không có cùng m?t th? t? id và lo?i như m?t c?t c?a b?ng cơ s?. Trong trư?ng h?p này n?u SQL Server 2008 SP3 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, m?t l?i x?y ra thay v? m?t chuy?n đ?i phân vùng.
450529Gi? s? r?ng b?n m? SSMS như không qu?n tr? và sau đó b?n c? g?ng đ? đính kèm m?t b? máy cơ s? d? li?u. Trong trư?ng h?p này n?u SQL Server 2008 SP3 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n nh?n đư?c m?t l?i "Truy c?p b? t? ch?i" thay v? m?t ngo?i l?.
507222Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u.
 • M?t truy v?n là cache cho b? máy cơ s? d? li?u này.
 • B?n xóa b? b? máy cơ s? d? li?u, và sau đó b?n t?o ra m?t b? máy cơ s? d? li?u m?i.
 • B?n t?o b? máy cơ s? d? li?u b? xóa m?t l?n n?a, và sau đó b?n ch?y truy v?n.

Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t l?i "Truy c?p đ?c vi ph?m trong FullXactImpBase::GetXdes xact.cpp @ 2536" trong SQL Server 2008.
546001S?a ch?a cho các v?n đ? c?a l?i này đ?t l?i tên cho m?t b?ng có giá tr? tham s? khi b?n t?o m?t giá tr? m?c đ?nh cho các b?ng có giá tr? tham s?. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 SP3, các TableVarElem y?u t? luôn luôn đúng tên khi nó l?y giá tr? m?c đ?nh t? các Nhi?t đ? b? nh? cache b?ng.
643903Không có thông báo s? ki?n cho các s? ki?n c?p b? máy cơ s? d? li?u có th? đư?c t?o ra khi m?t ho?t đ?ng Optical Mouse cross-cơ s? d? li?u đư?c th?c hi?n. V?n đ? này x?y ra v? x? l? không đúng tho?i đang đư?c s? d?ng.
650111?ng d?ng không th? k?t n?i v?i SQL Server 2008 n?u m?t cài đ?t chuyên bi?t c?nh nhau c?a SQL Server có bí danh "Denali" đư?c cài đ?t chuyên bi?t. V?n đ? này x?y ra v? m?t con tr? null. Khi con tr? null đư?c s? d?ng, c?p lên trư?ng h?p đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang b? b? qua. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 SP3, con tr? null không đư?c s? d?ng khi b?n s? d?ng SQL Server 2008 B? qu?n lí c?u h?nh.
703968Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 SP3, t?i ưu hóa truy v?n có th? x? l? các giá tr? đ?u ra khác nhau cho cùng m?t giá tr? đ?u vào t? các CRYPT_GEN_RANDOM c?t.
704992Các v?n đ? cho chuy?n đ?i d? li?u không th? tách r?i vào x 64 d?a trên hệ điều hành. Nh?ng v?n đ? này x?y ra v? các BindParameter phương pháp và c?a DÀI d? li?u nh?p tham s? đư?c s? d?ng b?i phương pháp này.
707059H? sơ không th? hi?n th? t?t c? các s? ki?n và c?t cho c? hai b? máy cơ s? d? li?u SQL Server và SQL Server b?n ghi d?ch v? phân tích. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 SP3, water m?u t?p m?i cho b? máy cơ s? d? li?u SQL Server và SQL Server b?n ghi d?ch v? phân tích đư?c t?o ra m?t cách riêng bi?t.
709063V?n đ? hi?u su?t ch?m x?y ra khi b?n ch?y các mdw_purge_data_ [<your mdw="" database="" name=""></your>] công vi?c sưu t?p d? li?u đ? th?c hi?n m?t XÓA B? ho?t đ?ng. V?n đ? này x?y ra n?u m?t nhà sưu t?p d? li?u c?a Microsoft SQL Server 2008 qu?n l? d? li?u kho (MDW) đang ch?y trên m?t b? máy cơ s? d? li?u MDW quy mô l?n.
741462Khi ch?y m?t SSIS gói t? DTExec.exe th?i gian ch?y ti?n ích, ho?c t? m?t đ?i l? SQL công vi?c bư?c, m?t s? s? ki?n kí nh?p đ?u ra có th? b? thi?u t? đ?u ra kí nh?p. Các s? ki?n như s? ki?n OnInformation, OnProgress, ch?n đoán, OnPostExecute và PackageEnd có th? là m?t tích trong đ?u ra. Thư?ng quan sát s? ki?n thông tin kí nh?p OnInformation như v?y: "OLE DB đích" đ? vi?t ###### hàng. "có th? m?t t? đ?u ra. Th?i gian ch?y các ti?n ích khác như DTExecUI.exe và DtsDebugHost.exe (khi g? l?i m?t gói SSIS t? môi trư?ng giá th?u) không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ?.
755932T?t h?u và d?n phân tích ch?c năng làm vi?c trong gói ph?n m?m và công c? tri?n khai Wizard (PDW). V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t s? thông tin trong các MemoXML đ? án đư?c g? b?.
771381Con tr? không chính xác c?a đ?i tư?ng b? nh? đư?c c?p phát khi b?n xóa b? b? máy cơ s? d? li?u v?i m?t FILESTREAM filegroup.
540323M?t s? vi ph?m truy nh?p x?y ra khi m?t ?ng d?ng c? g?ng nâng cao m? l?i 9530. V?n đ? này x?y ra v? m?t con tr? NULL đư?c s? d?ng.
778341Các SCOPE_IDENTITY() ch?c năng có th? tr? v? giá tr? không chính xác.
536835Thi?t l?p đ? v? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2008 trên m?t máy tính có SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) tr?c tuy?n phân tích ch? bi?n (OLAP) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. V?n đ? này x?y ra v? SQL Server 2000 SP3 OLAP không đúng thi?t l?p các phiên b?n ki?m nh?p khóa đ? Service Pack 3,0.
544926N?u b?n không s?a đ?i b?t k? tài s?n khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i các DatabaseEncryptionKey Đ?i tư?ng SQL Server qu?n l? các đ?i tư?ng (SMO), b? máy cơ s? d? li?u đ?i tư?ng SMO không C?p Nh?t DatabaseEncryptionKey giá tr?.
729229Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 SP3, k?t qu? c?a m?t đ?m không đư?c lưu tr? và không đư?c lưu tr? trong các bi?n đ?a phương li?t kê tài nguyên. Ngoài ra, đ?a đư?c xác nh?n ch? có m?t th?i gian, và k?t qu? đư?c lưu tr? cho yêu c?u ti?p theo.
425485Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 SP3, t?t c? các liên k?t trang đích ch?y k?ch b?n cài đ?t chuyên bi?t b? vô hi?u hoá.
700081Khi m?t ?ng d?ng s? k? tên cho căn c? qu?y c?a m?t t? l? truy c?p, các ?ng d?ng đ? th?c hi?n m?t thao tác tra c?u chu?i con đó không ph?i là ch? trong SQL Server 2008.
281309Th?i gian CPU không chính xác khi b?n ch?y song song truy v?n k? ho?ch cho các sys.dm_exec_query_stats b?ng.
356915M?t l?i x?y ra khi n?i b? đ?m cho các ho?t đ?ng đ?c không đ?ng b? m?t nhân v?t nhi?u c?t delimiter phân chia thành hai ph?n. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 SP3, con tr? phân tích cú pháp hi?n t?i đư?c đ?t l?i sau khi b? đ?m đư?c chuy?n.
645220SQLAgent.exe không ch?y khi m?t l?nh SQLAgent.exe h?p l? g? vào d?u ki?m nh?c l?nh. V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i v? mức cấp phép cho chia s? b? nh?.
747046Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 SP3, b? máy cơ s? d? li?u không đư?c t?o ra n?u tên b? máy cơ s? d? li?u là gi?ng như tên người dùng b? máy cơ s? d? li?u hi?n t?i.
769191SQL Server 2008 SP3 có C?p Nh?t VER_PRODUCTLEVEL_STRVER_PRODUCTLEVEL_WSTR bi?n toàn c?u trong các t?p tin Ntverp.h. Các bi?n đư?c c?p nh?t đ? SP3.
453592Ngư?i dùng không th? truy c?p vào b? máy cơ s? d? li?u danh m?c n?u ngư?i dùng ch? đ?nh m?t c?ng cho máy ch? b? máy cơ s? d? li?u trong Microsoft SQL Server 2008 báo cáo b?n ghi d?ch v? B? qu?n lí c?u h?nh.
773344Tài kho?n th?c hi?n thông tin ch?a b? dây c?t ng?n Nga b?n đ?a hoá xây d?ng c?a Microsoft SQL Server 2008 báo cáo b?n ghi d?ch v? B? qu?n lí c?u h?nh.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n SQL Server và phiên b?n hi?n t?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321185 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n SQL Server và phiên b?n c?a b?n
Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2546951 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbcip kbmt KB2546951 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2546951

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com