T?ng quan v? tùy ch?n t?p k?t xu?t b? nh? cho Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows XP và Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 254649 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? c?u h?nh h? đi?u hành sau ghi thông tin g? l?i:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2003
 • Windows XP
 • Windows 2000
Thông tin g? l?i có th? đư?c vi?t đ? đ?nh d?ng t?p tin khác nhau (c?ng đư?c bi?t đ?n như là t?p tin b? nh? dump) khi máy tính c?a b?n đi?m d?ng b?t ng? v? c?a m?t l?i d?ng (c?n đư?c g?i là m?t "màn h?nh xanh" tai n?n h? th?ng, ho?c ki?m tra l?i). B?n c?ng có th? c?u h?nh Windows không đ? vi?t thông tin g? l?i ra t?p k?t xu?t b? nh?.

Windows có th? t?o ra b?t k? m?t trong b? nh? dump t?p tin lo?i sau đây:
 • K?t xu?t b? nh? đ?y đ?
 • K?t xu?t b? nh? kernel
 • K?t xu?t b? nh? nh? (64 KB)

THÔNG TIN THÊM

K?t xu?t b? nh? đ?y đ?

K?t xu?t b? nh? đ?y đ? ghi l?i t?t c? các n?i dung c?a b? nh? h? th?ng khi máy tính c?a b?n d?ng đ?t ng?t. K?t xu?t b? nh? đ?y đ? có th? ch?a d? li?u t? các quy tr?nh đang ch?y khi k?t xu?t b? nh? đ? đư?c thu th?p.

N?u b?n ch?n các Hoàn t?t k?t xu?t b? nh? tùy ch?n, b?n ph?i có m?t t?p hoán trang trên ? đ?a kh?i đ?ng đó là đ? đ? gi? t?t c? các b? nh? RAM v?t l? plus 1 megabyte (MB).

N?u m?t v?n đ? th? hai x?y ra và m?t k?t xu?t b? nh? đ?y đ? (ho?c k?t xu?t b? nh? kernel) t?p tin đư?c t?o ra, các t?p tin trư?c đư?c ghi đè.

Chú ý
 • Trong Windows Vista, Windows Server 2008, và trong Windows Server 2008 R2, t?p hoán trang có th? trên m?t phân vùng khác t? các phân vùng trên đó h? đi?u hành đư?c cài đ?t. Đ? đ?t t?p hoán trang trên phân vùng khác, b?n ph?i t?o m?t m?c m?i trong s? đăng k? đư?c đ?t tên theo DedicatedDumpFile. B?n có th? xác đ?nh kích thư?c t?p hoán trang b?ng cách s? d?ng m?t m?c m?i trong s? đăng k? đư?c đ?t tên theo DumpFileSize. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
 • Các K?t xu?t b? nh? đ?y đ? tùy ch?n là không có s?n trên các máy tính mà đang ch?y 32-bit, h? đi?u hành và có 2 Gigabyte (GB) ho?c m?t s? b? nh? RAM. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các Xác đ?nh nh?ng g? s? x?y ra khi h? th?ng d?ng đ?t ng?t ch? đ? trên Microsoft TechNet Web site sau:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc778968 (WS.10) .aspx

K?t xu?t b? nh? kernel

K?t xu?t b? nh? kernel ghi l?i ch? là b? nh? h?t nhân. Đi?u này tăng t?c quá tr?nh ghi âm thông tin trong m?t t?p nh?t k? khi máy tính c?a b?n d?ng đ?t ng?t. B?n ph?i có m?t t?p hoán trang l?n đ? đ? ch?a b? nh? h?t nhân c?a b?n. Cho h? th?ng 32-bit, b? nh? h?t nhân thư?ng là between150MB và 2 GB. Ngoài ra, Windows 2003 và Windows XP, t?p hoán trang ph?i trên ? đ?a kh?i đ?ng. N?u không, k?t xu?t b? nh? không đư?c t?o.

Đi?u này b?i ch?a t?p không bao g?m unallocated b? nh? ho?c b?t k? b? nh? đư?c c?p phát các chương tr?nh ch? đ? ngư?i dùng. Nó bao g?m ch? nh?ng b? nh? đư?c c?p phát cho h?t nhân và ph?n c?ng l?p tr?u tư?ng (HAL) trong Windows 2000 và sau đó, và b? nh? giao cho các tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i và các chương tr?nh ch? đ? l?i. Đ?i v?i h?u h?t m?c đích, k?t xu?t t?p tin này là h?u ích nh?t. Nó là hơi nh? hơn t?p k?t xu?t đ?y đ? b? nh?, nhưng nó b? sót ch? nh?ng b? ph?n c?a b? nh? đư?c không đ? có đư?c tham gia vào các v?n đ?.

N?u m?t v?n đ? th? hai x?y ra và t?p k?t xu?t b? nh? kernel khác (ho?c m?t t?p tin k?t xu?t b? nh? đ?y đ?) đư?c t?o ra, các t?p tin trư?c đây là b? ghi đè khi các 'Ghi đè m?i t?p hi?n có' thi?t l?p đư?c ki?m tra.

K?t xu?t b? nh? nh?

K?t xu?t b? nh? nh? ghi nh? nh?t t?p h?u ích thông tin có th? giúp xác đ?nh l? do t?i sao máy tính c?a b?n d?ng đ?t ng?t. Đi?u này tùy ch?n đ?i h?i m?t t?p hoán trang c?a ít nh?t là 2 MB trên ? đ?a kh?i đ?ng và ch? đ?nh Windows 2000 và sau đó t?o m?t t?p m?i m?i khi máy tính c?a b?n d?ng b?t ng?. M?t l?ch s? c?a nh?ng t?p tin này đư?c lưu tr? trong m?t thư m?c.

Đi?u này lo?i t?p k?t xu?t bao g?m các thông tin sau:
 • Tin nh?n Stop và các tham s? c?a nó và khác d? li?u
 • Danh sách các tr?nh đi?u khi?n đư?c n?p
 • B?i c?nh b? vi x? l? (PRCB) cho b? vi x? l? mà d?ng l?i
 • Quá tr?nh thông tin và h?t nhân context (EPROCESS) cho quá tr?nh mà d?ng l?i
 • Quá tr?nh thông tin và h?t nhân context (ETHREAD) cho các ch? đ? mà d?ng l?i
 • Ch? đ? l?i g?i ngăn x?p cho thread r?ng d?ng l?i
Lo?i b?i ch?a t?p này có th? h?u ích khi v? tr? đư?c gi?i h?n. Tuy nhiên, v? các gi?i h?n thông tin bao g?m, l?i mà không tr?c ti?p gây ra b?i các ch? đ? ch?y lúc v?n đ? có th? không đư?c phát hi?n b?i m?t phân tích c?a t?p này.

N?u m?t v?n đ? th? hai x?y ra và t?p k?t xu?t b? nh? nh? th? hai đư?c t?o ra, các t?p tin trư?c đây là b?o qu?n. M?i t?p tin b? sung đư?c đ?t m?t cái tên riêng bi?t. Ngày đư?c m? hóa trong tên t?p tin. Ví d?, Mini022900-01.dmp là k?t xu?t b? nh? đ?u tiên t?o ra ngày 29 tháng 2, 2000. Danh sách t?t c? các t?p k?t xu?t b? nh? nh? đư?c gi? trong thư m?c %SystemRoot%\Minidump.

C?u h?nh ki?u k?t xu?t

Đ? c?u h?nh tùy ch?n kh?i đ?ng và ph?c h?i (bao g?m các b?i ch?a lo?i), làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào hi?u su?t và b?o tr?, và sau đó nh?p vào Các vấn đề.
 3. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Thiết đặt dư?i Kh?i đ?ng và ph?c h?i.
Lưu ?: B?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows đ? cho các thay đ?i có ?nh hư?ng đ?n.Công c? cho các lo?i k?t xu?t

B?n có th? t?i hoàn t?t b? nh? b?i và b? nh? kernel b?i v?i tiêu chu?n bi?u tư?ng debuggers, ch?ng h?n như I386kd.exe. I386kd.exe đư?c bao g?m CD-ROM h? tr? Windows 2000.

T?i b? nh? nh? b?i b?ng cách s? d?ng Dumpchk.exe. Dumpchk.exe đư?c bao g?m v?i công c? h? tr? cho Windows 2000 và Windows XP. B?n c?ng có th? dùng Dumpchk.exe đ? xác minh r?ng m?t t?p k?t xu?t b? nh? đ? đư?c t?o ra m?t cách chính xác.

Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng Dumpchk.exe trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315271Làm th? nào đ? s? d?ng Dumpchk.exe đ? ki?m tra m?t t?p k?t xu?t b? nh?
Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng Dumpchk.exe trong Windows năm 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
156280Làm th? nào đ? s? d?ng Dumpchk.exe đ? ki?m tra m?t t?p k?t xu?t b? nh?
Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows g? l?i công c?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx

Đ?nh ngh?a

 • Kh?i đ?ng kh?i: kh?i lư?ng có ch?a các đi?u hành Windows h? th?ng và t?p h? tr? c?a nó. Kh?i đ?ng kh?i lư?ng có th?, nhưng không ph?i, tương t? như kh?i lư?ng h? th?ng.
 • H? th?ng kh?i: kh?i lư?ng có ch?a các file ph?n c?ng c? th? mà b?n ph?i có đ? t?i Windows. Âm lư?ng h? th?ng có th?, nhưng không ph?i là, cùng v?i kh?i lư?ng kh?i đ?ng. Boot.ini, Ntdetect.com, và Ntbootdd.sys t?p tin là nh?ng ví d? c?a các t?p tin đư?c đ?t trên âm lư?ng h? th?ng.

Giá tr? đ?ng k? cho startup and recovery

Giá tr? đăng k? sau đư?c dùng:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl


CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x0 = None
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x1 = k?t xu?t b? nh? đ?y đ?
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x2 = k?t xu?t b? nh? Kernel
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x3 = k?t xu?t b? nh? nh? (64 KB)
Cơ quan đăng k? thêm giá tr? cho CrashControl:
0x0 = tàn t?t
0x1 = b?t

AutoReboot REG_DWORD 0x1
DumpFile REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\Memory.dmp
LogEvent REG_DWORD 0x1
MinidumpDir REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\Minidump
Ghi đè lên REG_DWORD 0x1
SendAlert REG_DWORD 0x1

Lưu ?: B?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows đ? cho các thay đ?i có ?nh hư?ng đ?n.


Ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng m?t b?i ch?a t?p tin có th? đư?c t?o

Đ? bi?t thêm v? cách c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? t?o ra m?t t?p tin k?t xu?t cho các m?c đích ki?m tra, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
244139Windows tính năng cho phép b?n t?o ra t?p k?t xu?t b? nh? b?ng cách s? d?ng bàn phím

Tùy ch?n m?c đ?nh b?i ch?a lo?i

 • Windows 2000 Professional: K?t xu?t b? nh? nh? (64 KB)
 • Windows 2000 Server: K?t xu?t b? nh? đ?y đ?
 • Windows 2000 Advanced Server: K?t xu?t b? nh? đ?y đ?
 • Windows XP (Professional và Home Edition): b? nh? nh? b?i ch?a (64 KB)
 • Windows Server 2003 (M?i phiên b?n): hoàn thành k?t xu?t b? nh?
 • Windows Vista (All Editions): K?t xu?t b? nh? Kernel
 • Windows Server 2008 (All Editions): K?t xu?t b? nh? Kernel
 • Windows Server 2008 R2 (All Editions): K?t xu?t b? nh? Kernel

Kích thư?c t?i đa t?p hoán trang

Kích thư?c t?p hoán trang t?i đa là h?n ch? như sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
x86x64IA-64
Kích thư?c t?i đa t?p hoán trang4 Gigabyte (không PAE)
16 terabytes (PAE)
16 terabytes32 terabytes
S? lư?ng t?i đa c?a t?p hoán trang161616
T?ng c? t?p hoán trang64 Gigabyte (không PAE)
256 terabytes (PAE)
256 terabytes512 terabytes

H? tr? k? thu?t cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft Windows

H?ng ch? t?o ph?n c?ng cung c?p h? tr? k? thu?t và h? tr? cho x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows. H?ng ch? t?o ph?n c?ng h? tr? b?i v? m?t x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows đư?c bao g?m trong ph?n c?ng c?a b?n. H?ng ch? t?o ph?n c?ng có th? có tùy ch?nh cài đ?t c?a Windows v?i các thành ph?n đ?c đáo. Các thành ph?n đ?c đáo có th? bao g?m tr?nh đi?u khi?n thi?t b? c? th? ho?c có th? bao g?m tùy ch?n thi?t đ?t đ? t?i đa hóa hi?u su?t c?a ph?n c?ng. Microsoft s? cung c?p h? tr? n? l?c h?p l? n?u b?n c?n tr? giúp k? thu?t v?i các x 64 d?a trên phiên b?n Windows. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?c ti?p. H?ng ch? t?o t?t nh?t đ? đi?u ki?n đ? h? tr? các ph?n m?m mà nhà s?n xu?t c?a b?n cài đ?t trên ph?n c?ng.

S?n ph?m thông tin v? Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Vietnam/Products/Windows/xp64/
S?n ph?m thông tin v? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 254649 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB254649 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:254649

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com