Atverot p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9 dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, da?i pamatfonti tiek r?d?ti miglaini.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2545698 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Pie?emsim, ka instal?jat p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9 dator?, kur? darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2. ??d? situ?cij? t?l?k nor?d?tajos pamatfontos att?lotais teksts p?rl?kprogramm? Internet Explorer 9 tiek r?d?ts miglains, sal?dzinot ar t?du pa?u tekstu un fontiem p?rl?kprogramm? Windows Internet Explorer 8:
 • Arial (fonta stils: parasts; fonta lielums: 8 punkti, 9 punkti un 10 punkti) 
 • Verdana (fonta stils: parasts; fonta lielums: 8 punkti, 9 punkti un 10 punkti) 
 • Tahoma (fonta stils: parasts; fonta lielums: 8 punkti, 9 punkti un 10 punkti) 
Piez?me. Var rasties ar? citas probl?mas, piem?ram, saist?b? ar fontu regul??anu vai aparat?ras un programmat?ras iestat?jumiem, kas savuk?rt var izrais?t papildu probl?mas ar fontu skaidr?bu. ??s papildu probl?mas un to iesp?jamie risin?jumi ir aprakst?ti ?aj? rakst? Microsoft vietn?:


Iemesls

?? probl?ma rodas saist?b? ar noform?juma izmai??m Internet Explorer 9 teksta atveid?. P?c noklus?juma p?rl?kprogramm? Internet Explorer 9 tiek izmantota apak?pikse?u pozicion?ta tehnolo?ija ClearType, lai atveidotu tekstu, izmantojot DirectWrite, savuk?rt p?rl?kprogramm? Internet Explorer 8 tiek izmantota pilnu pikse?u pozicion?ta tehnolo?ija ClearType, lai atveidotu tekstu, izmantojot Microsoft Windows grafisko ier??u interfeisu (GDI).

Papildindorm?cija

Inform?cija par atjaunin?jumu

K? ieg?t ?o atjaunin?jumu

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s Windows Vista x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows Vista x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows Server 2008 x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows Server 2008 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows Server 2008 IA-64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows 7 x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows 7 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s Windows Server 2008 R2 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila public??anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o atjaunin?jumu, dator? ir j?darbojas vienai no t?l?k nor?d?taj?m oper?t?jsist?m?m.
 • Windows Vista 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows Server 2008 2. servisa pakotne (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 1. servisa pakotne (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Vista servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
935791 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows Vista servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Server 2008 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
968849 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows Server 2008 servisa pakotni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
976932 Inform?cija par Windows 7 1. servisa pakotni un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu ?aj? pakotn? ietverto atjaunin?jumu, re?istr? nav j?veic izmai?as.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? atjaunin?juma lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?jumu aizst??anu

?is atjaunin?jums neaizst?j iepriek? izlaistus atjaunin?jumus.

Inform?cija par failiem

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2545698 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Atsl?gv?rdi: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip KB2545698

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com