Mô t? c?a văn ph?ng d? án Server 2007 hotfix gói (pjsrvapp-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2544400 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Office Project Server 2007 đư?c c? đ?nh trong văn ph?ng d? án Server 2007 hotfix gói đó là ngày 28 tháng 6 năm 2011.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói hotfix:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t các hotfix gói.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t gói hotfix.
 • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i b?t k? khác hotfix gói.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.
 • Các t?p tin hotfix gói ch?a.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • B?n nh?n đư?c thông báo email thông báo cho nhi?m v? đ? hoàn thành t? Microsoft Office Project Server 2007. Tuy nhiên, b?n s? ch? nh?n đư?c thông báo email cho nhi?m v? không hoàn thành.
 • Gi? s? r?ng b?n c?p nh?t giá tr? trong m?t doanh nghi?p d? án trư?ng tùy ch?nh trong d? án Web Access (PWA). Trong t?nh hu?ng này, công vi?c làm thêm gi? th?c t? đư?c ch?p thu?n trư?c đó b? m?t.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t k? ho?ch d? án trong Microsoft Dynamics AX. Khi b?n m? k? ho?ch trong PWA, c?u trúc phân tích công vi?c (WBS) hi?n th? m?t cách chính xác. Tuy nhiên, khi b?n m? k? ho?ch trong m?t văn ph?ng d? án Professional 2007 khách hàng, WBS hi?n không chính xác.
 • Gi? đ?nh r?ng b?n có m?t môi trư?ng văn ph?ng d? án Server 2007 có ch?a nhi?u tên mi?n. Khi b?n th?c hi?n m?t đ?ng hoá Active Directory, ngư?i s? d?ng đang không ? trong cùng m?t tên mi?n như máy ch? văn ph?ng d? án Server 2007 có th? không đư?c đ?ng b? hóa.
 • Khi b?n s? d?ng Project Server Interface (PSI) đ? c?p nh?t l?ch tr?nh trong văn ph?ng d? án Server 2007, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  <error id="9133" name="ProjectSchedulingEngineException" uid="36cc8fff-d71d-44a0-9551-9619c115d285" exception="System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.&#xD;&#xA; at Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.ProjectSchedule.Schedule()&#xD;&#xA; at Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.ProjectMain.HandleProject(ProjectDataSet dataset, Guid projectUid, Guid userUid, String userName, Boolean isNew, Boolean addColumns, ProjectLocks projectLock, Boolean fCheckReadOnly, Boolean fCheckProtectedActuals, Boolean fAllowAddEntRes, Boolean fOptIndexRecalced)"></error>
 • Giá tr? đư?ng cơ s? chi phí trong m?t kh?i OLAP hóa 0 khi b?n áp d?ng m?t h?n ch? đ?n m?t m?c quan tr?ng trong văn ph?ng d? án Server 2007.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix gói này, b?n ph?i có 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 2 cài đ?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949583Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Có l? b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x 86
T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Văn ph?ng-kb2544400-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6562.50007,571,08820-Tháng sáu-201120: 44x 86


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,666,49620-Tháng sáu-20119: 34Không áp d?ng
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,331,52020-Tháng sáu-20119: 34Không áp d?ng


pjsrvapp-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Dataedit.dll12.0.6562.5000431,98419-Jun-201121: 21Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6562.50004,413,29619-Jun-201121: 21Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6539.5000120,68808 Tháng sáu, 201017: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,08808 Tháng sáu, 201017: 01Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6562.5000333,68019-Jun-201121: 21Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830 Tháng ba, 201019: 22Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,68811-Mar-201119: 25Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6562.5000841,58419-Jun-201121: 37Không áp d?ng
pjsrvwfe-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Dataedit.dll12.0.6562.5000431,98419-Jun-201121: 21Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413 Tháng mư?i m?t, 200912: 45Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6523.5000178,03213 Tháng mư?i m?t, 200912: 45Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6562.50004,413,29619-Jun-201121: 21Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6539.5000120,68808 Tháng sáu, 201017: 34Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,08808 Tháng sáu, 201017: 01Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-Jan-20114: 35Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6557.50002,238,37606-Mar-20110: 41Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6562.5000333,68019-Jun-201121: 21Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830 Tháng ba, 201019: 22Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,68811-Mar-201119: 25Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6562.5000841,58419-Jun-201121: 37Không áp d?ng
X 64
T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Văn ph?ng-kb2544400-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6562.50007,733,04020-Tháng sáu-201111: 52x 86


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,856,44820-Tháng sáu-20110: 12Không áp d?ng
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,526,08020-Tháng sáu-20110: 12Không áp d?ng

pjsrvapp-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Dataedit.dll12.0.6562.5000431,98417-Jun-201120: 13Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6562.50004,413,29617-Jun-201120: 13Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6539.5000120,68808 Tháng sáu, 201017: 31Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,08808 Tháng sáu, 201015: 30Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6562.5000333,68017-Jun-201120: 13Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830 Tháng ba, 201019: 27Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,68805-Mar-201123: 48Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6562.5000841,58417-Jun-201119: 36Không áp d?ng

pjsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Dataedit.dll12.0.6562.5000431,98417-Jun-201120: 13Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6523.500063,34413 Tháng mư?i m?t, 200912: 42Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6523.5000178,03213 Tháng mư?i m?t, 200912: 42Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6562.50004,413,29617-Jun-201120: 13Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6539.5000120,68808 Tháng sáu, 201017: 31Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6539.50001,247,08808 Tháng sáu, 201015: 30Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6553.5000796,58418-Jan-20114: 36Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6557.50002,238,37606-Mar-20110: 35Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6562.5000333,68017-Jun-201120: 13Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6534.5000386,92830 Tháng ba, 201019: 27Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6557.5000120,68805-Mar-201123: 48Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6562.5000841,58417-Jun-201119: 36Không áp d?ng


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2544400 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Server 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2544400 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2544400

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com