Cách kh?c ph?c s? c? kí nh?p trong Lync Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2541980 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Hư?ng d?n này nên đư?c s? d?ng đ? giúp kh?c ph?c s? c? và ch?n đoán v?n đ? kí nh?p và xác th?c Microsoft Lync Online. N?u ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n đang nh?n đư?c m?t thông báo l?i c? th?, xem các Thông báo nh?t kí l?i Lync Online b?ng trong ph?n "Thông tin thêm" cho các chi?n lư?c đư?c đ? ngh? t?t nh?t.

PHƯƠNG PHÁP

Các "Lync tr?c tuy?n kí nh?p hư?ng d?n Walkthrough" giúp v?i vi?c xác đ?nh và gi?i quy?t nh?ng nguyên nhân chính c?a v?n đ? kí nh?p. Trư?c khi b?n đ?c b?t k? hơn n?a trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i h? tr? k? thu?t, b?n nên tham kh?o m?t s? walkthroughs hư?ng d?n sau. Đ? làm đi?u này, nh?p vào liên k?t thích h?p:Nói chung, Lync Online Đăng trong v?n đ? có th? đư?c chia thành b?n lo?i:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Th? lo?iS? c?Nguyên nhân có th?
S? c? khách hàng máy tính ho?c LyncNh?ng v?n đ? này thư?ng x?y ra cho m?t ngư?i dùng c? th? ho?c cho m?t nhóm nh? c?a ngư?i s? d?ng có tương t? như v?y c?u h?nh máy tính ho?c thi?t b?.Phiên b?n out-of-khách hàng, thi?u hệ điều hành ho?c s?n ph?m hotfix, máy tính ra đ?ng b? đ?ng h?, không chính xác lưu tr? thông tin kí nh?p
Xác th?c và cung c?p các v?n đ?Nh?ng v?n đ? này thư?ng x?y ra cho c? th? các lo?i ngư?i dùng (ví d?, ngư?i dùng đ? liên k?t ho?c ngư?i s? d?ng trên m?t tên mi?n c? th?) ho?c cho m?t ngư?i dùng c? th? nh?ng ngư?i có th? không nh?p vào kí nh?p đ?a ch? c?a m?nh ho?c m?t kh?u chính xác.M?t kh?u không chính xác ho?c kí nh?p đ?a ch?, ngư?i dùng không có gi?y phép, Liên đoàn b?n ghi d?ch v? Thư mục Họat động (AD FS) không làm vi?c m?t cách chính xác
M?ng v?n đ?Nh?ng v?n đ? này có th? ?nh hư?ng đ?n các nhóm l?n c?a ngư?i s? d?ng t?i m?t đ?a đi?m c? th? web site ho?c m?ng. H? c?ng có th? ?nh hư?ng đ?n ngư?i s? d?ng có m?t tên mi?n c? th?.Tên mi?n tên h? th?ng (DNS) cho t? đ?ng phát hi?n không thi?t l?p, ngo?i l? tư?ng l?a ho?c proxy
b?n ghi d?ch v? liên quan đ?n v?n đ?Thông thư?ng, trong các v?n đ? liên quan đ?n b?n ghi d?ch v?, t?t c? ngư?i dùng trong m?t ngư?i thuê nhà b? ?nh hư?ng, nhưng không ph?i luôn luôn. b?n ghi d?ch v? liên quan đ?n các v?n đ? có th? ?nh hư?ng đ?n m?t s? lo?i ngư?i dùng (ví d?, ngư?i dùng trong m?t khu v?c đ?a l? c? th?) ho?c ngư?i dùng trên m?t máy ch? Lync c? th?.b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync xu?ng, ngư?i thuê nhà ki?m nh?p h?t h?n, Azure qu?ng cáo xác th?c b?n ghi d?ch v? xu?ng
N?u hư?ng có hư?ng d?n không gi?i quy?t v?n đ? kí nh?p, h?y xem l?i b?ng trong ph?n sau cho gi?i thích và đ? phân gi?i ph? bi?n đ? m?i thông báo l?i. Các ngu?n l?c b? sung cho kí nh?p c? th? liên quan đ?n v?n đ? c?ng đư?c li?t kê sau này trong bài vi?t này.

THÊM THÔNG TIN

Thông báo nh?t kí l?i Lync Online


Sau khi b?n ph?m vi v?n đ? b?ng cách s? d?ng b?ng xu?t hi?n trong ph?n "Th? t?c", s? d?ng ho?c thông báo l?i ho?c lo?i c?t trong b?ng sau đ? thu h?p các bư?c g? r?i.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thông báo l?iNguyên nhânLo?iGi?i pháp
Các máy ch? là t?m th?i không s?n dùng.
ho?c
Chúng tôi đang g?p s? c? khi k?t n?i t?i h? ph?c v?. N?u đi?u này ti?p t?c, xin vui l?ng liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.
B?n ghi DNS không t?m th?y, ho?c máy ch? Lync không đáp ?ng.M?ngQu?n tr? viên: xác minh các b?n ghi DNS t? đ?ng phát hi?n Lync.

Ngư?i dùng Lync: c?u h?nh Lync khách hàng như là m?t gi?i pháp t?m th?i. *
Lync không th? t?m th?y Máy ch? Lync cho contoso.com. Có th? có s? c? v?i c?u h?nh H? th?ng Tên Mi?n (DNS) cho mi?n c?a b?n.
Không có b?n ghi DNS. T? đ?ng phát hi?n không.M?ngQu?n tr? viên Lync: xác minh các b?n ghi DNS t? đ?ng phát hi?n Lync.

Ngư?i dùng Lync: c?u h?nh Lync khách hàng như là m?t gi?i pháp t?m th?i. *
Có th? b?n đ? nh?p đ?a ch? kí nh?p, tên người dùng ho?c m?t kh?u không đúng ho?c b?n ghi d?ch v? xác th?c có th? không tương h?p v? sau v?i phiên b?n chương tr?nh.
Sai phiên b?n c?a khách hàng Lync 2010 ho?c Lync 2013.máy tính khách Xác minh r?ng các khách hàng Lync là đ?n nay và các ch?ng ch? đư?c nh?p m?t cách chính xác. *
Đ? kí nh?p, c?n có ph?n m?m b? sung. T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t bây gi??
Các Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? kí nh?p chương tr?nh h? tr? không ph?i là cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính có Lync 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.máy tính khách Ch?y Office 365 máy tính đ? bàn cài đ?t chuyên bi?t, ho?c cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? kí nh?p tr? l?. *
Không th? kí nh?p vào Lync v? đ?ng h? máy tính c?a b?n không đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác. Đ? ki?m tra cài đ?t chuyên bi?t đ?ng h? máy tính c?a b?n, m? ngày tháng và th?i gian trong Panel điều khiển.
Th?i gian ho?c ngày đư?c thi?t l?p đúng trên thi?t b?.máy tính kháchH? th?ng th?i gian hay ngày là hơn 5 phút đi T? Th?i đi?m ho?c ngày c?a các máy ch? Lync. *
Đ? x?y ra s? c? khi thu nh?n ch?ng ch? cá nhân đư?c yêu c?u đ? kí nh?p. N?u s? c? v?n ti?p di?n, vui l?ng liên h? v?i nhóm h? tr? c?a b?n.
Lưu tr? ch?ng ch? ho?c thông tin kí nh?p đư?c h?t h?n ho?c b? h?ng.máy tính khách Xóa thông tin kí nh?p đư?c lưu tr? và ch?ng ch?. Tuôn ra DNS. *
Không t?m th?y đ?a ch? kí nh?p.
Ngư?i dùng chưa đư?c mức cấp phép cho Lync Online.Xác th?cXác minh r?ng ngư?i dùng đư?c mức cấp phép Lync Online. Xác minh r?ng kí nh?p đ?a ch? (SIP) đư?c nh?p m?t cách chính xác. *
Có v? như tên người dùng, m?t kh?u ho?c tên mi?n không chính xác.
Tên sai ngư?i dùng, kí nh?p đ?a ch? ho?c m?t kh?uXác th?cXác minh r?ng SIP là chính xác. Ki?m tra cho m?t k?ch b?n r?i r?c SIP ho?c UPN.
Máy chú không ph?n h?i ho?c không th? truy c?p đư?c. kí nh?p có th? b? tr? khi chúng tôi th? l?i k?t n?i.
Không th? liên h? v?i b?n ghi d?ch v? xác th?c. AD FS 2.0 ho?c Azure qu?ng cáo không có s?n.Xác th?cQu?n tr? viên Lync: xác minh kh? năng AD FS.
Đ? x?y ra s? c? khi xác minh ch?ng ch? t? máy ch?. kí nh?p có th? b? tr? khi chúng tôi th? l?i k?t n?i.
Không th? xác minh Chu?i ch?ng ch? t? qu?ng cáo FS 2.0 máy ch?.Xác th?cQu?n tr? viên Lync: xác minh r?ng khách hàng đ? tin tư?ng g?c th?m quy?n xác th?c (CA) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
Lưu ?: Các ngh? quy?t đư?c đánh d?u ki?m b?ng d?u ki?m hoa th? (*) đư?c bao g?m trong hư?ng có hư?ng d?n viên.

Lync Online kí nh?p tài nguyên

Ngu?n l?c và các gi?i pháp cho ngư?i dùng Lync Online

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Office.com Kh?c ph?c s? c? Lync tr?c tuy?n kí nh?p l?i
 • 2629861 G? r?i các v?n đ? kí nh?p v?i Lync cho Mac 2011
 • 2531068 "Lync không th? xác minh r?ng các máy ch? là đáng tin c?y nh?t c?a b?n kí nh?p đ?a ch?." các tin thư thoại khi b?n kí nh?p vào Lync 2010 b?i cá Lync Online
 • 2459899 Lync 2010 yêu c?u các ph?n m?m b? sung đ? kí nh?p vào Lync Online
 • 2604176 Sau khi phía máy ch? ho?t đ?ng ho?c C?p Nh?t, tr?c tuy?n Lync ngư?i dùng không th? kí nh?p do l?i ch?ng ch? liên quan đ?n
 • 2868219 "B?n không th? kí nh?p v?i phiên b?n này c?a Lync. Xin vui l?ng cài đ?t chuyên bi?t Lync 2010" l?i sau khi Lync Mobile 2013 đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 • 2581291 Lync Online kí nh?p l?i n?u các cài đ?t chuyên bi?t như máy tính th?i gian, ngày, tên người dùng và m?t kh?u không chính xác
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Ngu?n l?c và các gi?i pháp cho qu?n tr? viên Lync Online

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Office.com Kh?c ph?c s? c? kí nh?p Lync l?i (qu?n tr?)
 • 2705378 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Lync Online: "Không th? kí nh?p vào Lync v? không t?m th?y đ?a ch? kí nh?p này"
 • 2757450 Ngư?i dùng không th? kí nh?p tr?c tuy?n Lync t?n t?i c?a Lync Server 2013
 • 2839539 Doanh nghi?p đơn kí nh?p ngư?i dùng trong Office 365 không th? kí nh?p tr?c tuy?n Lync t? bên trong m?ng công ty c?a h?
 • 2636329 "Không th? k?t n?i đ?n máy ch?" l?i tin thư thoại khi ngư?i dùng Lync tr?c tuy?n c? g?ng đ? kí nh?p vào các khách hàng Lync 2010 điện thoại di động trên điện thoại di động
 • 2806012 Ngư?i dùng không th? kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync di đ?ng năm 2013
 • 2526143 B?n không th? kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng m?t tên mi?n đư?c c?u h?nh cho đ?y đ? redelegation
 • 2866501 "Không th? k?t n?i đ?n máy ch?" l?i tin thư thoại khi ngư?i dùng Lync Online c? g?ng kí nh?p vào Lync 2010 điện thoại di động trên Windows Phone 7
 • 2773530 Ngư?i dùng không th? kí nh?p vào điện thoại di động Lync trên Apple iOS d?a trên thi?t b? do l?i ch?ng ch?
 • 2566790 Kh?c ph?c s? c? c?u h?nh DNS Lync Online trong Office 365
 • 2769142 Lync 2013 ho?c Lync 2010 không th? k?t n?i v?i các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Lync v? m?t proxy đang ch?n các k?t n?i t? MSOIDSVC.exe
 • 2409256 B?n không th? k?t n?i v?i Lync Online ho?c các tính năng nh?t đ?nh không ho?t đ?ng do tư?ng l?a t?i ch? đ? ch?n k?t n?i
 • 2430520 L?i trong c?ng Office 365: "Giá tr? c?a msRTCSIP-PrimaryUserAddress ho?c đ?a ch? SIP vào trư?ng ProxyAddresses Thư mục Họat động đ?a phương c?a b?n là không duy nh?t"
 • 2254265 m? l?i "500" đư?c tr? l?i khi b?n g?i yêu c?u HTTP SOAP cho đi?m cu?i "/adfs/services/trust/mex" trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2541980 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 37.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365m o365022013 gwt guided walk through kbmt KB2541980 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2541980

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com