Lync Online mainot Office 365 pierakst??an?s adresi apsv?rumi

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2537764 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Kad lietot?js tiek sinhroniz?ti autom?tiski Office 365 re?istr??an?s adrese (zin?ms ar? k? galven? lietot?ja v?rdu, UPN vai lietot?ja ID) tiek main?ts lietot?ja Lync Online SIP adresi. Iepriek?, mainot lietot?ja Office 365 pierakst??an?s adresi, IT administrators bija atjaunin?t lietot?ja SIP adresi atsevi??i atbilsto?i jauno pierakst??an?s adresi Office 365. Pret?j? gad?jum? divas v?rt?bas var?tu b?t da??di. Lync Online lietot?ju neskaidr?bas pierakst??an?s laik? var izrais?t nesader?ba starp lietot?ja ID un lietot?ja SIP adrese.

PROCED?RA

Lync Online lietot?ja ID ir atjaunin?ts, kad ir da?as darb?bas, kas lietot?jam ir j?veic, lai nodro?in?tu pakalpojumu turpina darboties bez p?rtraukumiem. ??s darb?bas ir ??das:
  • Lync Online sapulces p?rpl?not. T?p?c, ka pakalpojumu Lync Online izveido sapulces URL, j?b?t p?rpl?not jebkuru tik?anos, kas bija pl?nots, izmantojot veco Lync Online SIP adresi. Ja nav p?rpl?not ??s tik?an?s, sapulces dal?bniekiem iesp?jams, sa?emsit k??das zi?ojumu, m??inot pievienoties jebkura Lync Online konferenc?m, kurus iepl?nots, lietot?js.
  • Zin?mu izmai?as ?r?ja kontaktpersona Lync Online kontaktpersonu sarakstus. ?r?ja kontaktpersona (iek?auts citas integr?t?s Lync organiz?cijas), Windows Live lietot?jiem un MSN lietot?jiem j?zi?o par izmai??m lietot?ja SIP adresi. ?r?ja kontaktpersona no?em?ana un atjaunin?t veco kontaktpersonas, kontaktpersonu lietot?jam tiek r?d?ts k? Nezin?ma kl?tb?tne vai bezsaist?.
Da?i uz??mumi, iesp?jams, v?l?sities konfigur?ciju, ko lieto saraust?ts pierakst??an?s adreses Lync Online un Office 365 un lai gan ??da konfigur?cija tiek atbalst?ta lietot?ja pieredzi s?kotn?jo pierakst??an?s b?s maz?k nek? lab?kais da?as Lync klientiem. Lync Online lietot?jiem b?s j?ievada UPN un SIP adresei atsevi??i veiksm?gi z?me iek?? r?ka Office 365 darbvirsmas iestat?jumu lietot?ja interfeiss atrisin?s ?o probl?mu datoros, kuros darbojas Lync 2010.

Piez?me.Office 365 darbvirsmas iestat?jumu r?ks nav pieejams mobilaj?m ier?c?m vai Lync 2013.

Ja v?laties manu?li konfigur?t Lync 2013 iestat?jumus, skatiet Office 365 ?o vietni:

Manu?li atjaunin?t un konfigur?t lietojumprogramm?m

Vai Office 365 uz??mums izmanto direktorija sinhroniz??ana un ir iepriek? bija Office sakaru serveris 2007 R2, Lync Server 2010 vai Lync Server 2013 izvieto?anas lok?las, SIP adresi var atjaunin?t patst?v?gi, par?d?ti pakalpojum? Active Directory msRTCSIP PrimaryUserAddress v?rt?bu. Skatiet ?o zin??anu b?ze rakstu, lai p?rliecin?tos, ka Office 365 v?rt?bas nav pretrun? ar lok?las v?rt?bas:
2430520 Office 365 port?lam k??da: "MsRTCSIP PrimaryUserAddress vai SIP adresi j?su lok?l? Active Directory lauk? ProxyAddresses v?rt?ba nav unik?la"

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uzOffice 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2537764 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 4. oktobris - P?rskat??ana: 19.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Lync Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365022013 o365m kbmt KB2537764 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2537764

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com