SMB/CIFS phiên r? r? trong Windows Vista, Windows Server 2008, trong Windows 7 và trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2537589 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng ho?c d?ch v? mà truy c?p m?t t? xa máy ch? ch?n tin nh?n (SMB) / ph? bi?n h? th?ng t?p tin Internet (CIFS) máy ch?, s? CIFS bu?i gi? ngày càng tăng.

V?n đ? này x?y ra trên m?t máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Khi các ngu?n tài nguyên đang c?n ki?t, ph?c v? SMB/CIFS t? xa không đáp ?ng yêu c?u khách hàng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? khách hàng không gian tên h? th?ng t?p phân ph?i (DFS) tr?nh đi?u khi?n (Dfsc.sys) không phát hành CIFS bu?i đúng n?u k?t n?i h? ph?c v? trư?c hi?n t?n t?i.

Ví d?, m?t ?ng tên k?t n?i t?i h? ph?c v? t?p tin là m?t k?t n?i máy ch? có s?n.

Khi k?t n?i khác b?n đ? và unmaps m?t ? đ?a, ho?c khi k?t n?i khác s? m? ra và đóng v? trí m?ng, v?n đ? này x?y ra n?u m?t k?t n?i ?ng tên t?n t?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
935791Cách nhận gói dịch vụ Windows Vista mới nhất
Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc gói dịch vụ Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang Yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang này. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.0.6002.2262575,26414-Mar-201114: 36x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.0.6002.2262597,79214-Mar-201114: 57x64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.0.6002.22625238,59214-Mar-201114: 49IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 r2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê riêng trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.1.7600.2098678,33615-Tháng sáu-201106: 45x86
Dfsc.sys6.1.7601.2174778,33615-Tháng sáu-201106: 38x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.1.7600.20986102,40015-Tháng sáu-201107: 08x64
Dfsc.sys6.1.7601.21747102,40015-Tháng sáu-201106: 56x64
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Dfsc.sys6.1.7600.20986247,29615-Tháng sáu-201106: 29IA-64
Dfsc.sys6.1.7601.21747247,29615-Tháng sáu-201106: 16IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,078
Ngày (UTC)14-Mar-2011
Th?i gian (UTC)19: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_606e964c74b13aae543b35557c3795b1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_a8083a3ea80b4c56.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)14-Mar-2011
Th?i gian (UTC)19: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_89f9ad5afc6b7999.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,277
Ngày (UTC)14-Mar-2011
Th?i gian (UTC)17: 07
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_0a5240e86011fb2c0c621eac8545ada9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_5be6b758050bc52c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp701
Ngày (UTC)14-Mar-2011
Th?i gian (UTC)19: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_e61848deb4c8eacf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,538
Ngày (UTC)14-Mar-2011
Th?i gian (UTC)17: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,102
Ngày (UTC)14-Mar-2011
Th?i gian (UTC)19: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_2eb723c922bed3d306faaf31e0236901_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_9269d3a140b135c6.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)14-Mar-2011
Th?i gian (UTC)19: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22625_none_89fb5150fc698295.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,532
Ngày (UTC)14-Mar-2011
Th?i gian (UTC)16: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,255
Ngày (UTC)14-Mar-2011
Th?i gian (UTC)19: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2,773
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)13: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20986_none_87fb2a94608c2533.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,646
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)09: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpX86_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_8a0dc7945d913ab2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,646
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)09: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20986_none_e419c61818e99669.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,648
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)10: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_e62c631815eeabe8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,648
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)10: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp3,215
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)13: 46
N?n t?ngKhông áp d?ng
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20986_none_87fcce8a608a2e2f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,647
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)10: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpIa64_microsoft-windows-dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_8a0f6b8a5d8f43ae.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp8,647
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)10: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp2.168
Ngày (UTC)15-Tháng sáu-2011
Th?i gian (UTC)13: 45
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2537589 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbmt KB2537589 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2537589

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com