Mô t? c?a d? án Server 2010 hotfix gói (pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng Sáu 28, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2536586 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Project Server 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Project Server 2010, là ngày 28 tháng 6 năm 2011.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n ch?nh s?a m?t k? ho?ch d? án thông qua m?t trang web d? án Web App (PWA) đư?c lưu tr? trong Microsoft Project Server 2010. Khi b?n c? g?ng đ? tính toán d? án k? ho?ch, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  L?i xu?t hi?n khi l?p k? ho?ch d? án. C? g?ng đ? s?p x?p các d? án m?t l?n n?a trong m?t th?i đi?m. N?u v?n đ? v?n c?n, h?y liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n.
 • Không có thông báo thông tin ph?n h?i h?y s? hi?n th? khi b?n th?c hi?n m?t chi?n d?ch h?y b? trong m?t trang web PWA đư?c lưu tr? trên Project Server 2010.
 • Gi? s? r?ng b?n th?c hi?n m?t chi?n d?ch h?y b? cho các D? án Publishing s? ki?n, các Xu?t b?n tóm t?t d? án s? ki?n, ho?c các D? án d? án l?p l?ch tr?nh C?p Nh?t s? ki?n trong m?t d? án trang chi ti?t (PDP) trong Project Server 2010. Trong t?nh hu?ng này, không có tin nh?n thông báo h?y b? đư?c hi?n th?.
 • M?t ngo?i l? x?y ra khi b?n đ?ng b? hóa ngư?i dùng t? m?t tên mi?n mà không ch?a m?t máy ch? Project Server 2010.
 • B?n không th? t?o timesheets khi b?n di chuy?n cơ s? d? li?u t? văn ph?ng d? án Server 2007 đ? Project Server 2010.

  Chú ý V?n đ? này x?y ra b?i v? các Tên d? án trư?ng đư?c l?y ra t? các Timesheet c?a tôi xem khi m?t th? hi?n văn ph?ng d? án Server 2007 đư?c c?u h?nh.
 • Có khi b?n kích ho?t ch? đ? đơn nh?p c?nh trên m?t máy ch? Project Server 2010, tài nguyên th? lo?i b? chính m?nh t? m?t nhi?m v? thông qua PWA m?c dù h? đ? thêm công vi?c th?c t? v?i nhi?m v?. V? v?y, công vi?c th?c t? đư?c phê duy?t đư?c xóa t? máy ch? d? án.
 • B?n ch?nh s?a m?t k? ho?ch d? án có ch?a m?t l?nh v?c tùy ch?nh trong trang chi ti?t d? án trong Project Server 2010. Ngoài ra, l?nh v?c tùy ch?nh bao g?m m?t công th?c. B?n ti?t ki?m và ki?m tra trong k? ho?ch d? án, và sau đó b?n truy c?p vào m?t trang trư?c khi lưu và ki?m tra trong yêu c?u đ? đư?c hoàn thành. Trong t?nh hu?ng này, k? ho?ch d? án có th? v?n c?n trong m?t nhà nư?c ki?m tra ra.
 • Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? ch?p nh?n m?t nhi?m v? mà có m?t nhi?m v? tóm t?t như các ngư?i ti?n nhi?m c?a nó ho?c máy nghe nh?c ngư?i k? nhi?m trong Project Server 2010. Khi b?n xem trư?c các c?p nh?t t?nh tr?ng c?a tác v? trong t?nh tr?ng C?p Nh?t xem trư?c trang, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Xem l?i khi n?p. Nh?n OK đ? t?i l?i quan đi?m này b?ng thi?t đ?t m?c đ?nh. Nh?n h?y b? đ? ch?n m?t góc nh?n khác.
 • B?n không th? m? nhi?u d? án t? PWA đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? Project Server 2010 khi phân cách danh sách không ph?i là m?t d?u ph?y.
 • PSI tr? v? k?t qu? không chính xác khi r?t nhi?u các cu?c g?i Project Server Interface (PSI) đư?c g?i đ?n giao ASMX, Project Server 2010.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n đăng nh?p vào trang c?a tôi Timesheets thông qua PWA.
  • B?n m? m?t timesheet đ? đư?c ch?p thu?n trong My Timesheets trang.
  • B?n g?i l?i c?a b?n timesheet.
  • B?n thay đ?i công vi?c th?c t? trên m?t nhi?m v? trong timesheet.
  • B?n thêm công vi?c th?c t? cho m?t th? lo?i th?i gian hành chính nonworking.
  • B?n lưu timesheet, và sau đó b?n g?i nó.
  • B?n m? k? ho?ch d? án trong m?t d? án 2010 khách hàng sau khi công vi?c th?c t? là đ?ng b? v?i k? ho?ch d? án.

  Trong trư?ng h?p này, các đư?ng vi?n công vi?c th?c t? là không đúng. Ví d?, m?t giá tr? đư?c hi?n th? là 0,5 d trư?c đây, bây gi? s? hi?n th? như 0.51 d.
 • B?n không th? s?p x?p các bài t?p c?a b?n trên trang c?a tôi Timesheet Project Server 2010.
 • Khi b?n đăng nh?p vào m?t trang web d? án thông qua PWA, và sau đó b?n c? g?ng xem m?t v?n đ? mà các liên k?t đ?n m?t nhi?m v? d? án đ? xóa, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:

  Xu?t hi?n l?i trong script trên trang này.
  Ho?c

  L?i b?t ng? đ? x?y ra.
 • Khi b?n b?t các S? d?ng trư?ng này cho phù h?p v?i ngu?n l?c chung chung tùy ch?n trong PWA, các Cu?n xu?ng, tr? khi đư?c ch? đ?nh b?ng tay tùy ch?ntrong các Tính toán cho giao hàng ph?n b? t?t b?t ng?.
 • Gi? s? r?ng b?n xóa các giá tr? trong các doanh nghi?p Custom Field (ECF) c?a m?t công vi?c thông qua PWA. Trong t?nh hu?ng này, b?t k? C?p Nh?t sau đây cho tác v? không th? lưu. Ngoài ra, đó là không có thông báo cho th?y lưu ho?t đ?ng không thành công.
 • Các OnUpdatingScheduledProject phương pháp x? l? s? ki?n h?y b? b?n c?p nh?t cho m?t d? án không ho?t đ?ng trong Project Server 2010.
 • Gi? s? r?ng b?n h?y th? đ? qu?n l? ngư?i dùng c?a trang qu?n l? ngư?i dùng, Project Server 2010. Khi b?n c? g?ng t?t m?t ngư?i s? d?ng không đư?c li?t kê trên trang đ?u tiên, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
 • Các NullRefrenceException trư?ng h?p ngo?i l? có th? x?y ra khi b?n t?o m?t d? án b?ng cách s? d?ng PSI trong Project Server 2010.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • M?t ngư?i qu?n l? d? án truy c?p trang trung tâm phê duy?t b?ng cách s? d?ng PWA.
  • Qu?n l? d? án ch?p nh?n tác v? c?p nh?t t?nh tr?ng t? m?t thành viên đ?i.
  • Qu?n l? d? án xác minh t?nh tr?ng c?p nh?t hàng đ?i công vi?c đư?c hoàn t?t thành công.
  • Qu?n l? d? án m? k? ho?ch d? án, và sau đó xem t?nh tr?ng C?p Nh?t nhi?m v?.

  Trong trư?ng h?p này, C?p nh?t t?nh tr?ng công vi?c không đư?c áp d?ng cho k? ho?ch d? án.
 • Gi? s? r?ng b?n th?c hi?n m?t kh?i xây d?ng ho?t đ?ng trên m?t trang web PWA s? d?ng yêu c?u d?a trên xác th?c. Trong t?nh hu?ng này, tài kho?n Windows NT không t? đ?ng thêm vào vai tr? kh?i tr?c tuy?n phân tích ch? bi?n (OLAP).
 • Tính năng phái đoàn ngư?i s? d?ng không làm vi?c cho các trang r?ng tr?c ti?p cu?c g?i Windows Communication Foundation (WCF) trong m?t tuyên b? d?a trên trang web PWA xác th?c.
 • Khi m?t ngư?i qu?n l? t?nh tr?ng ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t cho các nhi?m v? trong Project Server 2010, t?nh tr?ng C?p Nh?t công vi?c đư?c li?t kê như ch? bi?n trên trang qu?n l? hàng ch? và không bao gi? k?t thúc.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n enableSingle ch? đ? m?c nh?p trong m?t trang web PWA.
  • B?n t?o m?t đoàn đ?i bi?u cho m?t ngư?i s? d?ng.
  • B?n b?t đ?u m?t phiên h?p phái đoàn như phái đoàn c?a ngư?i dùng.
  • B?n t?o m?t timesheet, và sau đó b?n lưu nó.

  Trong trư?ng h?p này, ngư?i s? d?ng ho?c b?n là các đoàn đ?i bi?u không th? m? timesheet. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Timesheet đ? đư?c t?o ra b?ng cách ch? s? h?u timesheet ho?c ngư?i đ?i di?n. Làm m?i Trang này đ? có đư?c danh sách up-to-date timesheets.
 • Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n t?o m?t trương m?c ngư?i dùng trong m?t trang web PWA.
  • B?n thêm trương m?c ngư?i dùng vào nhóm ch? có s? cho phép đ? xem thông tin chi ti?t c?a d? án, nhưng không ph?i là đ? m? các d? án.
  • B?n s? d?ng tài kho?n đ? đăng nh?p vào trang web PWA đ? xem chi ti?t c?a d? án.

  Trong trư?ng h?p này, b?n không th? nh?n th?y các chi ti?t d? án. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  L?i: Truy c?p b? t? ch?i.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây. B?n ch?nh s?a m?t d? án thông qua PWA. Thao tác ch?nh s?a b?t đ?u m?t quá tr?nh l?p l?ch tr?nh phía máy ch?. Trong trư?ng h?p này, b?n không th? lưu d? án thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong đăng nh?p th?ng nh?t đang đăng nh?p d?ch v? (ULS):

  GeneralProject:ProjectSchedulingEngineException (9133). Chi ti?t: id = '9133' tên = 'ProjectSchedulingEngineException' uid = 'a610edbc-b5ad-448b-8b35-3895e09441b8' exception='Microsoft.Office.Project.Scheduling.EventHorizonFinishException: l?i trong ?ng d?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? cài đ?t gói hotfix này, b?n ph?i có Project Server 2010 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong hotfixes trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Thông tin Tải xuống

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Projectserver2010-kb2536586-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6106.500211,093,32829-Jun-201123: 23

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng11,204,60830-Jun-20113: 12

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, b?n toàn c?u c?a hotfix này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Pjsrvwfe-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67520 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Addtask.aspx14.0.601514,94020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Adfindgroup.aspx14.0.60154.036 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Admin.aspx14.0.60152,22820 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Admtime.aspx14.0.60158,73120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Analyses.aspx14.0.60158,80120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Approvalcommentdlg.aspx14.0.60154,89420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Approvals.aspx14.0.60156,37820 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Approvaltask.aspx14.0.60155,99620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Backup.aspx14.0.60156,38320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Backupsched.aspx14.0.601514,26020 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Buildteam.aspx14.0.60157,97220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Calendarsmain.aspx14.0.601512.80220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518.614 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Changeworkflow.aspx14.0.60155.290 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Commentdlg.aspx14.0.60151.09320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154.52020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33720 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cpycfdlg.aspx14.0.60151.52120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cpyltdlg.aspx14.0.60151.50920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151.72620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Createfy.aspx14.0.601511,22920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Createpwa.aspx14.0.601518,93820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156.032 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Customizefields.aspx14.0.601523.61120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581020 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Dataedit.dll14.0.6016.1000444,27207-Jan-201104: 33x86
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Default.aspx14.0.60157,36420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Delegate.aspx14.0.601513,16320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Details.aspx14.0.601530,68720 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Drivers.aspx14.0.60156,46320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editcustomfield.aspx14.0.60153.09620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46318 Tháng năm, 201117: 18Không áp d?ng
Editglobal.aspx14.0.60154,77220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510.509 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158.826 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Events.aspx14.0.60158,41120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70520 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Exportgridexcel.aspx14.0.601568620 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Exporthtmlword.aspx14.0.601568520 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80418-Feb-201103: 36Không áp d?ng
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Groupsettings.aspx14.0.601519,04320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Import.aspx14.0.60156,95320 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46220 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
License.aspx14.0.60153.567 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Lineclass.aspx14.0.60158,71020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Loadnote.aspx14.0.601535220 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Locktask.aspx14.0.60158.536 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Managecategories.aspx14.0.61027,26327-Mar-201114: 07Không áp d?ng
Managedelegations.aspx14.0.601522.11420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Managegroups.aspx14.0.61027,06327-Mar-201114: 07Không áp d?ng
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03320 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Managepwa.aspx14.0.60157.80020 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Managetemplates.aspx14.0.61027,33227-Mar-201114: 07Không áp d?ng
Manageusers.aspx14.0.610211,56527-Mar-201114: 07Không áp d?ng
Managewss.aspx14.0.601512,69720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.pi.dll14.0.6015.100087,92020 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Microsoft.Office.Project.Reporting.dll14.0.6015.100042,86420 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.6015.10005,314,41620 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44020 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll14.0.6022.1000288,62402-Mar-201101: 01x86
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.INTL.dll14.0.6015.100020,34420 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6015.1000284,52820 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6015.1000497,52020 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6106.50027,251,82429-Jun-201101: 40x86
Microsoft.Office.Project.Server.Eventing.exe14.0.6015.100017,81620 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll14.0.6015.1000132,97620 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.events.Remote.dll14.0.6015.100059,24820 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6015.10002,148,20820 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.6015.1000482,67220 Tháng mư?i hai, 201012: 19x64
Microsoft.Office.Project.Server.Optimizer.dll14.0.6015.1000321,90420 Tháng mư?i hai, 201017: 37x64
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll14.0.6106.50011,046,43216-Jun-201101: 10x86
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll14.0.6106.50002,066,33608-Jun-201105: 12x86
Microsoft.Office.Project.Server.queuing.exe14.0.6015.100034,69620 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76820 Tháng mư?i hai, 201017: 37Không áp d?ng
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84020 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.INTL.dll14.0.6015.100059,25620 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll14.0.6105.50005,941,10418 Tháng năm, 201117: 22x86
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6015.1000493,42420 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72820 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll14.0.6015.1000333,68020 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.INTL.dll14.0.6015.100042.872 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6015.1000132,97620 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Microsoft.Office.Project.Shared.INTL.dll14.0.6015.1000219,00020 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6106.5000788,33608-Jun-201104: 12x86
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Myjobs.aspx14.0.60156,29020 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Mytssummary.aspx14.0.601512,38120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Mywork.aspx14.0.60154,82820 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Notification.aspx14.0.601518.614 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Password.aspx14.0.60156,75320 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.6015302320 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Personalsettings.aspx14.0.60153,79520 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ng
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll14.0.6015.100011,70420 Tháng mư?i hai, 201017: 37x86
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70820 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Prioritizations.aspx14.0.601510,91720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90520 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Projectdetails.aspx14.0.60153,64520 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58220 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Projectinformation.aspx14.0.60153,65220 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Projectpermissions.aspx14.0.60156.032 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151.694 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Projects.aspx14.0.60156,36120 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69920 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Proposalschedule.aspx14.0.60153.70020 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70320 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69920 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Qstatuschecker.aspx14.0.601510.629 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Queue.aspx14.0.601516,31920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Queueerrortext.aspx14.0.60151.53120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Queuesettings.aspx14.0.601527,24820 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Reportcenterhome.aspx14.0.60151.24720 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Resavailability.aspx14.0.601510,28320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99120 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43720 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36920 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Resources.aspx14.0.60156,33420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Respicker.aspx14.0.60204,60218-Feb-201103: 36Không áp d?ng
Resplans.aspx14.0.601527,95320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Restore.aspx14.0.60157,98220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26720 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Rules.aspx14.0.60155,75120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151,85420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Schedule.aspx14.0.60153,79420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Self_notification.aspx14.0.601511.550 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Serverconfig.aspx14.0.601526,45920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Sitemap.aspx14.0.601511,73820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74320 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srarchive.aspx14.0.60154,98520 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srhome.aspx14.0.601510,27620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srmisc.aspx14.0.60153.160 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srrequest.aspx14.0.601533,63920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srresponseview.aspx14.0.60153,63120 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Srteam.aspx14.0.601517,38920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153,32320 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Statusing.aspx14.0.60158,97620 Tháng mư?i hai, 201017: 07Không áp d?ng
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65220 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06920 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Tasks.aspx14.0.60156,30620 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Teamassignments.aspx14.0.60156,33920 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Timeperiod.aspx14.0.601521,10720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77920 Tháng mư?i hai, 201017: 08Không áp d?ng
Timesheet.aspx14.0.60156,32420 Tháng mư?i hai, 201017: 09Không áp d?ng
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42420 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Treepicker.aspx14.0.60152.657 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Tssettings.aspx14.0.601520,25820 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Updatesites.aspx14.0.601512,46220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31520 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Viewsmain.aspx14.0.60156,68920 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53620 Tháng mư?i hai, 201012: 19x86
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Workflowphases.aspx14.0.60157,69620 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76720 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91020 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Workflowstages.aspx14.0.60157.221 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83220 Tháng mư?i hai, 201017: 18Không áp d?ng
Wssnav.aspx14.0.60153,05320 Tháng mư?i hai, 201017: 06Không áp d?ngTHAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2536586 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbmt KB2536586 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2536586

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com