T? đ?ng hoá công c? d?n đ?a trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 253597 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? ch?y các công c? d?n đ?a (Cleanmgr.exe) b?ng cách s? d?ng thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh. Cleanmgr.exe đư?c thi?t k? đ? xóa các t?p tin không c?n thi?t t? ? c?ng c?a máy tính c?a b?n. B?n có th? c?u h?nh Cleanmgr.exe v?i thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? làm s?ch các t?p tin b?n mu?n. Sau đó, b?n có th? l?ch tr?nh công vi?c đ? ch?y t?i m?t th?i đi?m c? th? b?ng cách s? d?ng công c? tác v? theo l?ch tr?nh.

Thông tin thêm

B?n có th? B?t đ?u công c? d?n đ?a b?ng cách ch?y Cleanmgr.exe, ho?c b?ng cách b?m B?t đ?u, tr? đ?n chương tr?nh, tr? đ?n ph? ki?n, tr? đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m D?n đ?a. D?n đ?a h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh sau đây:
 • / d driveletter: -Chuy?n đ?i ch?n ổ đĩa mà b?n mu?n d?n đ?a đ? làm s?ch. Lưu ? r?ng các chuy?n đ?i/d không đư?c s? d?ng v?i /sagerun:n.
 • /sageset:n -Chuy?n đ?i hi?n th? hộp thoại Thi?t đ?t d?n đ?a và t?o ra m?t khóa registry đ? lưu tr? các cài đ?t chuyên bi?t b?n ch?n. Các n giá tr? đư?c lưu tr? trong s? ki?m nh?p và cho phép b?n đ? xác đ?nh các nhi?m v? khác nhau cho tr?nh d?n đ?a đ? ch?y. Các n giá tr? có th? là b?t k? giá tr? s? nguyên t? 0 đ?n 65535. Đ? có đư?c t?t c? các tùy ch?n có s?n khi b?n đang s? d?ng chuy?n đ?i /sageset , b?n có th? c?n ph?i xác đ?nh kí t? đ?i di?n ổ đĩa có ch?a Windows cài đ?t chuyên bi?t.
 • /sagerun:n Chuy?n đ?i-ch?y các nhi?m v? c? th? đư?c gán cho các n giá tr? b?ng cách s? d?ng chuy?n đ?i \sageset . T?t c? các ổ đĩa trong máy tính s? đư?c li?t kê, và c?u h?nh đ? ch?n s? đư?c ch?y ch?ng l?i m?i ổ đĩa.

  Ví d?, trong nhi?m v? theo l?ch tr?nh, b?n có th? ch?y l?nh sau đây sau khi ch?y các cleanmgr /sageset:11 l?nh:
  cleanmgr /sagerun:11
  L?nh này ch?y d?n đ?a v?i các tùy ch?n đ? đư?c xác đ?nh b?ng các cleanmgr /sageset:11 b? ch? huy.
Các tùy ch?n có s?n cho d?n đ?a mà b?n có th? ch? đ?nh b?ng cách s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch /sageset/sagerun bao g?m:
 • T?p tin cài đ?t chuyên bi?t t?m th?i - nh?ng t?p tin này nên không c?n c?n thi?t. H? đư?c ban đ?u đư?c t?o ra b?i m?t chương tr?nh thi?t l?p mà không c?n ch?y.
 • T?i v? t?p tin chương tr?nh - t?i v? t?p chương tr?nh là đi?u khi?n ActiveX và các chương tr?nh Java đư?c t?i xu?ng t? đ?ng t? Internet khi b?n xem các trang nh?t đ?nh. H? t?m th?i đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại t?i v? chương tr?nh t?p tin trên đ?a c?ng c?a b?n. Tùy ch?n này bao g?m m?t nút ch?n m?t Xem t?p cho phép b?n xem các t?p tin s? đư?c g? b?. nút ch?n m?t m? c?p t?p chương tr?nh C:\Winnt\Downloaded.
 • T?p Internet t?m th?i - các c?p T?p Internet t?m th?i ch?a các web site đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng c?a b?n đ? nhanh chóng xem. thi?t đ?t cá nhân c?a b?n cho các web site là trái c?n nguyên v?n. Tùy ch?n này bao g?m m?t nút ch?n m?t Xem t?p Hi?n th? các t?p tin s? b? xóa. nút ch?n m?t m? C:\Documents and Settings\tên người dùng\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5 m?c tin thư thoại.
 • T?p Chkdsk c? - khi Chkdsk ki?m tra đ?a c?a b?n cho các l?i, nó có th? ti?t ki?m m?nh b? m?t t?p tin v?i các t?p trong m?c tin thư thoại g?c c?a ổ đĩa c?a b?n. Nh?ng t?p tin này không c?n thi?t và có th? đư?c g? b?.
 • thùng rác - thùng rác ch?a các t?p b?n đ? xóa kh?i máy tính c?a b?n. Nh?ng t?p tin này v?nh vi?n không g? b? cho đ?n khi b?n làm r?ng thùng rác. Tùy ch?n này bao g?m m?t nút ch?n m?t Xem t?p m? thùng rác.
 • T?p tin t?m th?i - chương tr?nh đôi khi lưu tr? t?m th?i thông tin trong m?t m?c tin thư thoại t?m th?i. Trư?c khi ra kh?i chương tr?nh, nó thư?ng xoá các thông tin này. B?n có th? an toàn xóa t?p t?m đ? không b? thay đ?i qua m?t tu?n.
 • T?p gián tuy?n t?m th?i - các t?p gián tuy?n t?m th?i là các đ?ng g?i c?c b? c?a các t?p m?ng đư?c s? d?ng m?i đư?c lưu tự động tr? cho b?n đ? b?n có th? s? d?ng chúng khi b?n ng?t k?t n?i kh?i m?ng. Đó là m?t nút ch?n m?t Xem t?p m? c?p t?p gián tuy?n.
 • T?p gián tuy?n - các t?p tin t?m th?i là các đ?ng g?i c?c b? c?a các t?p m?ng mà b?n đ?c bi?t làm s?n có gián tuy?n do đó b?n có th? s? d?ng chúng khi b?n ng?t k?t n?i kh?i m?ng. Đó là m?t nút ch?n m?t Xem t?p m? c?p t?p gián tuy?n.
 • Nén các t?p tin c? - Windows có th? nén các t?p b?n đ? không s? d?ng trong m?t th?i gian. Nén các t?p tin ti?t ki?m không gian đ?a trong khi v?n cho phép b?n s? d?ng chúng. Không t?p nào b? xóa b?. B?i v? các t?p tin đư?c nén ? m?c đ? khác nhau, Hi?n th? s? lư?ng không gian đ?a, b?n s? đ?t đư?c là g?n đúng. Đó là m?t nút ch?n m?t tùy ch?n mà b?n có th? s? d?ng đ? ch? đ?nh s? ngày ph?i ch? trư?c khi m?t t?p tin không s? d?ng đư?c nén.
 • T?p catalô cho đánh m?c ch? d?n n?i dung - b?n ghi d?ch v? m?c ch? d?n các tăng t?c và c?i thi?n t?m t?p b?ng cách duy tr? m?t m?c ch? d?n c?a các t?p trên đ?a. Nh?ng t?p tin này là trái t? m?t thao tác m?c ch? d?n trư?c và có th? b? xóa m?t cách an toàn.
N?u b?n ch?n ổ đĩa có ch?a Windows cài đ?t chuyên bi?t, t?t c? các tùy ch?n có s?n trên tab D?n đ?a . N?u b?n ch?n b?t k? ổ đĩa khác, ch? có thùng rácT?p catalô cho n?i dung ch? s? tùy ch?n có s?n trên tab D?n đ?a .

Tab Tu? ch?n khác bao g?m tùy ch?n đ? làm s?ch lên các c?u ph?n c?a Windows ho?c chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. B?n có th? s? d?ng tùy ch?n C?u ph?n c?a Windows đ? t?o mi?n phí không gian b?ng cách lo?i b? c?u ph?n tùy ch?n c?a Windows mà b?n không s? d?ng. Nh?p vào nút ch?n m?t Clean Up cho tùy ch?n này B?t đ?u thu?t s? c?u ph?n Windows. B?n có th? s? d?ng tùy ch?n cài đ?t chuyên bi?t các chương tr?nh đ? gi?i phóng thêm không gian đ?a b?ng cách lo?i b? các chương tr?nh mà b?n không th? s? d?ng. Nh?p vào nút ch?n m?t Clean Up này B?t đ?u các Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh tùy ch?n trong công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh.

Thông tin b? sung


Đ? m?t phiên b?n Microsoft Windows XP c?a bài vi?t này, h?y xem 315246.

Lưu ?: tùy ch?n d?n đ?a trên ổ đĩa c?a tính ch?t t?ng quát và cleanmgr.exe không ph?i là hi?n di?n trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 theo m?c đ?nh. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách ph?i d?n đ?a nút ch?n m?t ho?c cleanmgr.exe trên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2, ghé thăm Web site sau:

http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/ff630161 (v=ws.10) .aspxThu?c tính

ID c?a bài: 253597 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbinfo kbmt KB253597 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 253597

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com