Hàng ch? in không ho?t đ?ng n?u hàng đ?i không ph?i là m?t trong hàng đ?i 100 l?n đ?u tiên đư?c cài đ?t trong m?t phiên làm vi?c Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2 Terminal Services

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2532459 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i cho máy ch? đ?u cu?i đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n k?t n?i v?i hơn 100 in hàng hàng đ?i trong phiên d?ch v? đ?u cu?i.
 • B?n c? g?ng s? d?ng m?t hàng ch? in đ? in m?t s? tài li?u. Hàng ch? in không ph?i là m?t trong hàng đ?i đ? cài đ?t trư?c 100.

  Ví d?, b?n c? g?ng in m?t s? tài li?u vào hàng ch? in 101.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? s? d?ng hàng ch? in đ? in tài li?u. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Windows không th? in do m?t v?n đ? v?i vi?c thi?t l?p máy in hi?n t?i.
Lưu ? Sau khi v?n đ? này x?y ra, m?t trong các m?c đăng k? theo sau registry subkey có các winspool, Ne-01 giá tr?:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? s? c?ng có th? đư?c t?o ra, t?i đa là m?t giá tr? hardcoded 100.

Khi hàng đ?i in trên 100 đư?c t?o ra, các d?ch v? b? đ?m in không công nh?n m?i đư?c t?o ra NE c?ng. V? v?y, b?n nh?n đư?c thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng".

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Spoolss.dll6.0.6002.22622160,76831-Mar-201115: 06x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Spoolss.dll6.0.6002.22622242,17631-Mar-201115: 29x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P..POOLER-CORE-SPOOLSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22622_NONE_B9B4AD025D0FFD42
Spoolss.dll6.0.6002.22622160,76831-Mar-201115: 06x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..POOLER-CORE-SPOOLSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22622_NONE_5D96117EA4B28C0C
Cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Spoolss.dll6.0.6002.22622494,59231-Mar-201115: 21IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-P..POOLER-CORE-SPOOLSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22622_NONE_5D97B574A4B09508
Spoolss.dll6.0.6002.22622160,76831-Mar-201115: 06x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P..POOLER-CORE-SPOOLSS_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22622_NONE_5D96117EA4B28C0C
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Spoolsv.exe6.1.7600.21062559,10401-Oct-201105: 28x 64
Spoolsv.exe6.1.7601.21830559,61601-Oct-201105: 21x 64
Spoolsv.exe6.1.7600.21062559,10401-Oct-201105: 28x 64
Spoolsv.exe6.1.7601.21830559,61601-Oct-201105: 21x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Spoolsv.exe6.1.7600.210621,085,95201-Oct-201104: 14IA-64
Spoolsv.exe6.1.7601.218301,085,95201-Oct-201104: 13IA-64

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?ng tay s?a m?c nh?p c?ng trong đăng k?, và sau đó kh?i đ?ng l?i d?ch v? b? đ?m máy in. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  VistaStartButton
  , lo?i regedit trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
 3. Lo?i b? g?ch n?i)-) t? s? đăng k? giá tr? n?u nó là winspool, Ne-01.

  Lưu ? S? không làm cho b?t k? s? khác bi?t.

  Ví d?, b?n thay đ?i giá tr? đăng k? đ? winspool, Ne01.
 4. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? b? đ?m máy in.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,065
Ngày (UTC)02 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_9bf5004b84b7e4e1853ad92ac4bf0c58_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_6c5aebe50b6b86eb.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)02 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...Pooler-l?i-spoolss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_5d96117ea4b28c0c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,520
Ngày (UTC)31-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_300c9eb9e80a9b7ad4a0d9dd658b2012_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_b2c3323b248d880d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,082
Ngày (UTC)02 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...Pooler-l?i-spoolss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_b9b4ad025d0ffd42.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,560
Ngày (UTC)31-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,089
Ngày (UTC)02 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...Pooler-l?i-spoolss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_5d96117ea4b28c0c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,520
Ngày (UTC)31-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64–based Phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_91890038eac2042b234d2b768621afbb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_a8ed9c8623ae93e8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.080
Ngày (UTC)02 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...Pooler-l?i-spoolss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_5d97b574a4b09508.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,540
Ngày (UTC)31-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 29
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,593
Ngày (UTC)02 Tháng tư, 2011
Th?i gian (UTC)15: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...Pooler-l?i-spoolss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22622_none_5d96117ea4b28c0c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin24,520
Ngày (UTC)31-Mar-2011
Th?i gian (UTC)15: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_4b137987addc5bd18b8cef05fbe067d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_b4b13efdaa8bddcf.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)08: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9a0501480347d1fe16fcba9d5ef98066_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21062_none_99f281f3b6e43284.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)08: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c69469bac9d3392ea7ae45d5d6884644_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_8ca4e02da482780a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)08: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ed369026d22f232d0ec72c15f05dcd2a_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21830_none_f94de03af1dc751e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)08: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-in ?n-đ?m-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_32dcb22df44a0ca5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin207,260
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-in ?n-đ?m-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_34e1a827f159bbf5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin207,260
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)07: 19
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-in ?n-đ?m-core_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21062_none_244d2e737f30b574.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin206,942
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)06: 12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-in ?n-đ?m-core_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21830_none_2652246d7c4064c4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin206,942
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)07: 13
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,776
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)08: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_35e4da8f8ed64960076a5396fa51e351_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_26e0e09e57de3a1e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)08: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_9e5cdd4037bfd82b3a6e746bd160f6e7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_7a4c4d6489088e55.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin711
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)08: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-in ?n-đ?m-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21062_none_d6bfbaa03beaa46b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin207,261
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)06: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-in ?n-đ?m-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21830_none_d8c4b09a38fa53bb.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin207,261
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)07: 25
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,947
Ngày (UTC)01-Oct-2011
Th?i gian (UTC)08: 50
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2532459 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2532459 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2532459

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com