ID c?a bài: 2532294 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Khi b?n g?p ph?i s? c? khi phát video trong Internet Explorer, các s? c? này có th? do m?t s? v?n đ? khác nhau. Xem video nh?t s? d?ng Adobe Flash, Microsoft Silverlight ho?c Java và n?n t?ng các yêu c?u b? sung Internet Explorer đ? chơi. B?ng cách đ?m b?o r?ng b?n đ? đ?t các b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t Windows, Internet Explorer và b?t k? k Internet

Các bư?c g? r?i

Đ? kh?c ph?c s? c? phát l?i video trong Internet Explorer, h?y làm theo các bư?c sau. Ki?m tra ch? đ? phát l?i sau m?i bư?c cho đ?n khi v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

1. C?p nh?t Internet Explorer

S? d?ng các Các phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer Đ?i v?i hệ điều hành c?a b?n, và sau đó áp d?ng b?t k? b?n C?p Nh?t áp d?ng đư?c cung c?p b?i Windows Update.

2. Ki?m tra video ? Ch? đ? xem tương h?p v? sau

M?t s? web site có th? đư?c thi?t k? cho các phiên b?n trư?c c?a Internet Explorer. Chuy?n sang Giao di?n tương h?p v? sau, và sau đó xem xem video phát.

3. đ?m b?o r?ng tr?nh b? sung đư?c cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t

Đ?m b?o r?ng các ti?n ích c?n đư?c kích ho?t trong Internet Explorer. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? trong Internet Explorer, b?m vào Tu? ch?n Internet.
 2. Nh?p vào tab chương tr?nh , và sau đó b?m qu?n l? tr?nh b? sung.
 3. Trong danh sách hi?n đang t?i tr?nh b? sung , b?m ch?y mà không có quy?n.
 4. tra c?u các ti?n ích sau trong danh sách đư?c hi?n th?. N?u b?t k? các tr?nh b? sung đư?c li?t kê, đ?m b?o r?ng trạm đậu cho m?i đư?c li?t kê là cho phép.
  • Ki?m soát Shockwave Active X
  • Đ?i tư?ng Shockwave Flash
  • Java Plug-in (có th? nhi?u ti?n ích b? sung)
  • QuickTime b? sung (có nhi?u ti?n ích)
  • Windows Media Player

4. C?p Nh?t tr?nh b? sung m?i nh?t

C?p Nh?t tr?nh b? sung Internet Explorer c?a b?n lên phiên b?n m?i nh?t c?a Flash, Silverlight, và Java. B?n có th? ph?i g? b? và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i tr?nh b? sung đ? đ?m b?o r?ng phiên b?n m?i nh?t đang ch?y m?t cách chính xác. Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không thông báo. Microsoft không b?o đ?m đ? chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba.

5. t?t l?c ActiveX và ch?ng theo d?i

N?u b?n đang s? d?ng ActiveX l?c ch?ng theo d?i, m?t s? tr? chơi ho?c video có th? b? vô hi?u hoá.
 • T?t l?c ActiveX
 • T?t ch?ng theo d?i
er Ti?n ích, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? phát l?i video nh?t.

Bư?c kh?c ph?c s? c? nâng cao

Ki?m tra m?t Video Tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng ph?n m?m Internet Explorer Hi?n th? ch? đ?

Tăng t?c ph?n c?ng trong Internet Explorer 9 và các phiên b?n cho phép Internet Explorer t?i đ? h?a và văn b?n v? t? CPU x? l? ho? (GPU). Đôi khi nó là c?n thi?t đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? ki?m tra các v?n đ? tương h?p v? sau ph?n c?ng ho?c ph?n m?m khi đang s? xem theo web site nh?t đ?nh. Đ? vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng và s? d?ng k?t xu?t ph?n m?m thay v? k?t xu?t ph?n c?ng đ? xem các web site, b?m vào liên k?t sau đ? xem bài vi?t trên website c?a Microsoft:
2528233 Làm th? nào đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hoá ph?n m?m k?t xu?t trong Internet Explorer 9

Nh?n đư?c các tr?nh khi?n tr?nh m?i nh?t

V? hi?u su?t tr? chơi có th? b? ?nh hư?ng b?i tr?nh khi?n tr?nh, đ?m b?o r?ng b?n có tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho t?t c? các ph?n c?ng c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? gi? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n, h?y xem ph?n các liên k?t đư?c khuy?n ngh? đ? c?p nh?t tr?nh đi?u khi?n.

Lưu ? B?n c?ng có th? kí nh?p vào web site c?a nhà s?n xu?t máy tính và C?p Nh?t C?p Nh?t tr?nh khi?n tr?nh m?i nh?t cho máy tính c?a b?n, đ?c bi?t là tr?nh đi?u khi?n đ? h?a và chip.

S? d?ng các ?ng d?ng phương ti?n đ? phát video

N?u b?n đang s? d?ng phương ti?n khác chơi ?ng d?ng Internet Explorer đ? phát Video Tr?c tuy?n, b?n có th? ph?i đi t?i web site c?a nhà s?n xu?t và đ?m b?o r?ng b?n có phiên b?n m?i nh?t c?a ?ng d?ng và b?t k? tr?nh b? sung c?n đư?c yêu c?u cho Internet Explorer 9.

Tài nguyên b? sung

N?u các bư?c này không gi?i quy?t s? c? c?a b?n, chúng tôi C?ng đ?ng Microsoft. Có, b?n có th? tra c?u câu tr? l?i ho?c yêu c?u ngư?i dùng các câu h?i c? th?.

N?u b?n làm theo các bư?c trong bài vi?t này và tra c?u câu tr? l?i trên di?n đàn tr? l?i, s? c? v?n chưa đư?c gi?i quy?t, b?n có th? liên h? b? ph?n h? tr? đ? t?m hi?u thêm v? tu? ch?n h? tr? s?n có.

Tham kh?o

Đ? truy c?p vào các gi?i pháp t? đ?ng đ? kh?c ph?c s? c? video Internet Explorer, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
S?a ch?a Windows Media Player video và các phương ti?n ho?c thư vi?n các v?n đ?
Phát t?p video treo ho?c đóng băng Internet Explorer - Windows
T? đ?ng ch?n đoán và kh?c ph?c s? c? âm thanh và ghi âm
T? đ?ng ch?n đoán và kh?c ph?c s? c? âm thanh
Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft không b?o hành, theo ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

T?m thêm các m?o, th? thu?t và cơ h?i h?c t?p t?i web site doanh nghi?p nh?: http://smallbusiness.support.Microsoft.com.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2532294 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 20.0
Áp d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
T? khóa: 
kbcip kbmt KB2532294 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2532294

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com