ID c?a bi: 2532118 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Bai vit nay m ta thng tin ky thut v mi ban cp nht Goi Dich vu 1 (SP1) a c phat hanh cho cac san phm khach Microsoft Office 2010. Bai vit nay thao lun cac vn sau cho mi tp cp nht trong SP1:
 • Lin kt ti bai vit trong C s Kin thc Microsoft m ta goi nay. Bai vit trong C s Kin thc cha nhiu thng tin hn v cac ban va li ma mi goi dich vu u co.
 • Lin kt ti website cua Trung tm Tai xung cua Microsoft ni ngi dung co th tai xung cac goi.
 • Bang hin thi thng tin tp Windows Installer .msp.


Chu y Nhng bang nay chi lit k cac tp a c xac inh phin ban bao gm trong SP1. Cac tp b sung khng co phin ban, nh tp hinh anh hoc .xml bi loai tr khoi danh sach nay.

Bai vit nay m ta tt ca cac ban cp nht SP1 danh cho san phm khach Office 2010.

Cach xac inh xem goi dich vu a c cai t cha

Bai vit nay giup ban xac inh xem goi dich vu a c cai t cha. xac minh phin ban a cai t cua san phm Microsoft Office, chung ti khuyn ban nn kim tra danh sach cac chng trinh a cai t trong Windows.

bit thm thng tin v cach xac inh xem phin ban nao cua san phm Office 2010 c cai t, hay nhp vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:

2121559 How to determine which version of an Office 2010 product is installed

GI?I PHP

Thng tin v tp

Hotfix nay co th khng cha tt ca cac tp ma ban phai co cp nht hoan toan mt san phm ln ban mi nht. Hotfix nay chi cha cac tp ma ban phai co khc phuc s c c lit k trong bai vit nay.

Phin ban chung cua ban va nong nay s dung goi Microsoft Windows Installer cai t ban va nong. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC) trong bang sau. Khi ban xem thng tin v tp nay, ngay a c chuyn i thanh gi ia phng. tim ra mc chnh lch gia gi UTC va gi ia phng, s dung tab Mui gi trong muc Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.

Microsoft Office 2010 SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460049
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
officesuite2010sp1-kb2460049-x64-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460049
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


Goi Ngn ng Microsoft Office 2010 SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
languagepack2010sp1-kb2460043-x86-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460043
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
languagepack2010sp1-kb2460043-x64-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460043
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


Microsoft SharePoint Designer 2010 SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x86-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460057
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x64-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460057
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


Microsoft Project 2010 SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
project2010sp1-kb2460052-x86-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460052
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
project2010sp1-kb2460052-x64-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460052
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


Microsoft Visio 2010 SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
visio2010sp1-kb2460061-x86-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460061
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
visio2010sp1-kb2460061-x64-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460061
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


Microsoft Visio 2010 Viewer SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
visioviewer2010sp1-kb2460065-x86-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460065
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
visioviewer2010sp1-kb2460065-x64-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460065
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


Microsoft PowerPoint Viewer SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
Microsoft PowerPoint Viewer Goi Dich vu 1

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460050
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


B Cng cu Kim chng Microsoft Office 2010 SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x86-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460053
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x64-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460053
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


Goi B loc Microsoft Office 2010 SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
filterpack2010sp1-kb2460041-x86-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460041
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
filterpack2010sp1-kb2460041-x64-fullfile-en-us.exe
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460041
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


Microsoft Access 2010 Runtime SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
accessruntime2010sp1-kb2460015-x86-fullfile-en-us.exe

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460015
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
accessruntime2010sp1-kb2460015-x64-fullfile-en-us.exe

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460015
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


Microsoft Access Database Engine 2010 SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x86-fullfile-en-us.exe

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460011
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x64-fullfile-en-us.exe

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2460011
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp


Microsoft SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable SP1

x86


Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
spclient2010sp1-kb2508825-x86-fullfile-en-us.exe

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2508825
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

x64

Thng tin v goi
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goiCach tai goiBai vit trong C s Kin thc
spclient2010sp1-kb2508825-x64-fullfile-en-us.exe

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
2508825
Thng tin tp Microsoft Windows Installer .msp

Ct u tin cua bang sau hin thi tt ca cac tp .msp c bao gm trong tp .exe nay. Ct th hai hin thi tt ca cac tp c bao gm trong mi tp.msp. Ct th ba lit k cac s phin ban cua tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn MSPTn tpPhin ban tp

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2532118 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Bay 2011 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Visio Premium 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
T? kha:
KB2532118

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com