Thng bo l?i "0x8007042c" khi b?n c? g?ng kh?i ?ng Windows Firewall

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2530126 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban c gng khi ng Tng la Windows, ban nhn c li sau nu dich vu Tng la bi tt hoc nu may tinh cua ban bi nhim phn mm c hai:
0x8007042c

Gi?i php

giai quyt s c nay, h?y quet va loai bo phn mm c hai bng cach lam theo cac bc trong Phng phap 1. Nu cc b?c o khng co hiu qua, h?y th? Phng php 2 kh?c ph?c s? c? Tng la Windows.

Phng php 1: Qut v lo?i b? ph?n m?m ?c h?i

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Nu ban cha quet vi-rut hoc phn mm c hai cho may tinh cua minh, chung ti thc s khuyn ban nn thc hin vic nay. Ban co th s dung Trinh quet An toan cua Microsoft loai bo phn mm c hai cho may tinh cua minh. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. i ?n trang web sau c?a Microsoft: Tr?nh qut An ton c?a Microsoft
 2. Bm Tai xung By gi. Lm theo h?ng d?n ? t?i xu?ng v ci ?t Tr?nh qut An ton c?a Microsoft. Khi b?n ?c nh?c, h?y lu t?p vo my tnh c?a b?n.
 3. Khi hoan tt cai t, i ti man hinh va bm up vao biu tng Trinh quet An toan cua Microsoft. Trinh nay c th? ?c li?t k la msert.
 4. Bm vao hp kim Chp nhn tt ca cac iu khoan cua thoa thun cp phe u tin ri bm Tip theo hai ln.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2687675
 5. Bm vao Quet Nhanh ri bm Tip theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2687676
 6. Trinh quet An toan cua Microsoft se quet may tinh cua ban va loai bo tt ca phn mm c hai.
 7. Bm Bt u ri goTng la Windowsvao Tim kim chng trinh va tp (Windows 7) hoc vao Bt u tim kim (Windows Vista).
 8. B?m vo T?ng l?a Windows.
 9. Trong ngn dn hng (ngn bn trai) cua Pa-nen iu khin, bm vao Bt hoc tt Tng la Windows.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2728548
 10. Bm vao Bt Tng la Windows bit tng vi tri mang ri bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2728549
Nu ban vn gp phai li 0x8007042c khi ban c gng bt Tng la Windows, h?y i ti Phng phap 2:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng phap 2: Khc phuc s c T?ng l?a Windows t? ?ng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
khc phuc s c nay t ng, h?y bm vao hinh anh Khc phuc s c bn di. N?u m?t thng bo b?o m?t xu?t hi?n, bm vo Ch?y.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 2530126
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2

Nu ban vn gp phai li 0x8007042c khi ban c gng bt Tng la Windows, h?y i ti Phng phap 3:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng phap 3: Kh?i ?ng T?ng l?a Windows theo cch th? cng

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Ban co th khi ng dich vu Tng la Windows theo cach thu cng va am bao rng chung t ng khi ng trong tng lai. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u ri go Dich vu vao Tim kim .
 2. Bm chut phai vao Dich vu ri bm vao Chay vi t cach quan tri vin. Nu ban c nhc, nhp tn ngi dung va mt khu cua quan tri vin ri nhn Enter.
 3. Cun cho n khi ban thy Tng la Windows ri bm up vao Tng la Windows.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2728550
 4. Bm vo Lo?i kh?i ?ng ri bm vao T? ?ng.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2687680
 5. Nu Trang thai dich vu la a dng, bm Bt u.
 6. Bm Ap dung ri bm OK.
 7. Cun cho n khi ban thy Cng cu Loc C s ri bm up vao Cng cu Loc C s.
 8. Nu Trang thai dich vu la a dng, bm Bt u.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2687681
 9. Bm Ap dung ri bm OK.
 10. Kh?i ?ng l?i Windows v xc nh?n xem T?ng l?a Windows co ?c kch ho?t khng.
Nu ban vn gp phai li 0x8007042c khi ban c gng bt Tng la Windows, h?y i ti Phng phap 4:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng phap 4: Khi ng cac d?ch v? lin k?t

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
dng ri khi ng lai nhng dich vu nay bng cach s dung tp bo, h?y lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, go Notepad vao Tim kim ri bm vao Notepad trong danh sach chng trinh.
 2. Chon vn ban sau, bm chut phai vao vn ban a chon ri bm Sao chep. Bm chut phai vao vi tri bt ky trong ca s Notepad ri bm Dan.
  sc config MpsSvc start= auto
  sc config KeyIso start= auto
  sc config BFE start= auto
  sc config FwcAgent start= auto
  net stop MpsSvc 
  net start MpsSvc 
  net stop KeyIso 
  net start KeyIso
  net start Wlansvc
  net start dot3svc
  net start EapHostnet 
  net stop BFE 
  net start BFE
  net start PolicyAgent
  net start MpsSvc
  net start IKEEXT
  net start DcaSvcnet 
  net stop FwcAgent 
  net start FwcAgent
 3. Trong Notepad, Bm vao Tp, bm Lu vi tn ri go Repair.bat vao Tn tp
 4. Bm vao Kiu lu ri bm Tt ca cac Tp (*.*).
 5. Trong ngn bn trai, bm Man hinh ri bm Lu.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2728555
 6. Trn menu Tp, bm Thoat.
 7. Trn man hinh, bm chut phai vao tp Repair.bat ma ban a lu bc 5, sau o bm Chay vi t cach quan tri vin.

  Quan trong Nu ban c nhc xac nhn dng dich vu, nhn Y trn ban phim ri nhn Enter.
 8. C? g?ng ? kh?i ?ng l?i Tng la Windows. N?u b?n c th? khi ng T?ng l?a Windows, hay xa tp Repair.bat. thc hin vic nay, bm chut phai vao Repair.bat, bm Xoa ri bm Co.
Nu ban vn gp phai li 0x8007042c khi c gng khi ng Tng la Windows, ban co th lin h vi Trung tm H tr Bao mt danh cho Ngi tiu dung cua Microsoft. thc hin vic nay, hay truy c?p https://consumersecuritysupport.microsoft.com.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin thm

bit thm thng tin v Tng la Windows, i ti Tng la Windows.

Microsoft cung cp Microsoft Security Essentials, mt chng trinh bao mt min phi giup bao v may tinh cua ban khoi phn mm c hai. bit thm thng tin v Microsoft Security Essentials, hay truy cp Trung tm H tr Bao mt danh cho Ngi tiu dung.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2530126 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Mi 2013 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Basic
T? kha:
kbsurveynew kbprb kbexpertisebeginner kbsmbportal kbcip KB2530126

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com