ID c?a bài: 2528942 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ngKhi b?n c? g?ng đ? m? m?t tài li?u Microsoft Word 2007, 2010 ho?c năm 2013, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này:Trong Word 2007 và Word 2010:

Các t?p tin <document filename="">không th? m? đư?c v? không có v?n đ? v?i n?i dung.</document>

Nh?p vào các Thông tin chi ti?t nút ch?n m?t cung c?p thông tin b? sung này:

Tên c?a th? k?t thúc c?a các y?u t? ph?i phù h?p v?i lo?i y?u t?, các t? khóa B?t đ?u.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2528944Vào năm 2013 t?:

Chúng tôi xin l?i. Chúng tôi không th? m? <document filename.docx="">b?i v? chúng tôi t?m th?y m?t v?n đ? v?i n?i dung c?a nó.</document>

Nh?p vào nút ch?n m?t chi ti?t cung c?p thông tin b? sung này:

Tên c?a th? k?t thúc c?a các y?u t? ph?i phù h?p v?i lo?i y?u t?, các t? khóa B?t đ?u.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2800322


Nguyên nhân

V?n đ? này liên quan ch?t ch? đ?n oMath th? và x?y ra khi m?t đ?i tư?ng đ? h?a ho?c h?p văn b?n đư?c neo vào cùng m?t đo?n có ch?a các phương tr?nh. Các tài li?u s? hi?n th? các phương tr?nh và các đ?i tư?ng trên cùng m?t d?ng như th? hi?n trong h?nh ?nh này:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2528945


Các l?i có th? x?y ra cho đ?n khi các tài li?u đư?c lưu, re-edited và lưu l?i m?t l?n n?a.


Gi?i pháp

Văn ph?ng năm 2013 và Office 2010 Service Pack 1 gi?i quy?t v?n đ? này cho các t?p tin m?i. Nó s? c?ng ngăn c?n v?n đ? đ?nh k? v?i b?t k? t?p nào đ? đư?c ph?c h?i v?i s?a ch?a nó gi?i pháp trong bài vi?t này.

N?u b?n đang có Office 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, chúng tôi đ? ngh? b?n làm theo các bư?c sau:

Bư?c 1
T?i v? văn ph?ng 2010 Service Pack 1. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c đư?c cung c?p trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2460049 -Mô t? c?a Office 2010 SP1

Bư?c 2
S? d?ng s?a ch?a nó gi?i pháp (ho?c bư?c hư?ng d?n s? d?ng) cung c?p trong bài vi?t này đ? khôi ph?c l?i tài li?u Word c?a b?n hi?n th? các l?i đư?c cung c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này.

Đ? đư?c chúng tôi ph?c h?i t?p tin b? h?ng cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi


Đ? kh?c ph?c v?n đ? này t? đ?ng, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, b?m vào Ch?y và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó Wizard.


Đi?u này s?a ch?a nó gi?i pháp s? cho phép b?n khôi ph?c t?p tin c?a b?n. Tuy nhiên, nó không có th? gi?i quy?t nguyên nhân g?c r?. B?n có th? g?p các tri?u ch?ng tương t? n?u b?t k? ch?nh s?a thêm các tài li?u x?y ra.

Lưu ?: đi?u này s?a ch?a nó gi?i pháp ch? nên đư?c s? d?ng n?u các tài li?u Word b? h?ng có ch?a m?t phương tr?nh. N?u các tài li?u không ch?a m?t phương tr?nh xin vui l?ng tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft cho bài vi?t kh?c ph?c s? c? khác.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft s?a ch?a nó
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó là gi?i pháp cho m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính x?y ra s? c?.

Sau đó, h?y vào các "Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??"ph?n.H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh


N?u b?n đ? quen thu?c v?i ch?nh s?a XML, b?n có th? c? g?ng kh?c ph?c s? c? chính m?nh b?ng cách ch?nh s?a các th? không kh?p oMath trong tài li?u. Xem ví d? sau:

Sai tags:

<mc:AlternateContent>

<mc:Choice requires="”wps”">

<m:oMath></m:oMath></mc:Choice></mc:AlternateContent>

Chính xác tags:

<m:oMath>

<mc:AlternateContent>

<mc:Choice requires="”wps”"></mc:Choice></mc:AlternateContent>

</m:oMath>

Lưu ?: b?n s? ph?i s? d?ng m?t ?ng d?ng như Notepad đ? ch?nh s?a các XML.

Đi?u này có kh?c ph?c v?n đ??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.

Thông tin thêm

S?a ch?a nó gi?i pháp trong bài vi?t này nên cho phép b?n khôi ph?c tài li?u Word c?a b?n. Tuy nhiên, các tri?u ch?ng s? xu?t hi?n l?i khi b?n th?c hi?n b?t k? ch?nh s?a thêm vào tài li?u tr? khi v?n đ? c?t l?i trong c?u trúc c?a tài li?u này đư?c gi?i quy?t.

Đ? c? g?ng kh?c ph?c v?n đ? c?t l?i, th?c hi?n theo m?t trong nh?ng cách gi?i quy?t:

cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng năm 2013 ho?c cài đ?t chuyên bi?t Office 2010 Service Pack 1

Văn ph?ng năm 2013 và Office 2010 Service Pack 1 gi?i quy?t v?n đ? này cho các t?p tin m?i. Nó s? c?ng ngăn c?n v?n đ? đ?nh k? v?i b?t k? t?p nào đ? đư?c ph?c h?i v?i s?a ch?a nó gi?i pháp trong bài vi?t này.

Đ? t?i v? văn ph?ng 2010 Service Pack 1, h?y làm theo các bư?c đư?c cung c?p trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2460049 -Mô t? c?a Office 2010 SP1

Nhóm đ?i tư?ng

Các bư?c cung c?p làm vi?c t?t nh?t theo Word 2010 và năm 2013 t?:
 1. Sau khi b?n m? các tài li?u ph?c h?i, b?t các L?a ch?n c?a s?. Đi?u này có th? đư?c t?m th?y trong các trang chủ tab ribbon. Nhóm biên t?p các trang chủ tab có m?t nút ch?n m?t th? xu?ng tên Ch?n.
 2. B?m vào các Ch?n nút ch?n m?t, và sau đó b?m vào L?a ch?n ngăn...
 3. B?m nút ch?n m?t Ctrl trên bàn phím c?a b?n và sau đó nh?p vào m?i h?p văn b?n trong c?a s? l?a ch?n.
 4. B?m vào các Nhóm nút ch?n m?t theo các Đ?nh d?ng tab. Đi?u này s? nhóm t?t c? các đ?i tư?ng v?i nhau.
 5. Ngay sau khi b?n có t?t c? các đ?i tư?ng đư?c nhóm l?i trên m?i trang, lưu tài li?u dư?i m?t tên m?i.


Lưu tài li?u ? các.d?ng th?c t?p RTF


Các bư?c cung c?p công vi?c cho c? Word 2007, Word 2010 và năm 2013 t?:
 1. Sau khi b?n m? các tài li?u ph?c h?i, h?y nh?p vào T?p tin và ch?n Ti?t ki?m (cho Word 2007 văn ph?ng nh?p và ch?n Lưu như)
 2. Trong các Lưu như hộp thoại h?p, b?m vào "lưu v?i lo?i:" th? xu?ng và ch?n định dạng văn bản phong phú (*.rtf).
 3. B?m chu?t Ti?t ki?m.

Nh?n vào đây đ? xem Blog đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2528942 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
T? khóa: 
kbfixme kbmt KB2528942 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2528942

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com