Identifikator ?lanka: 2528942 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SimptomiKada poku?ate da otvorite Microsoft Word 2007, 2010 ili 2013 dokument, mo?da ?ete dobiti ovu poruku o gre?ci:U verzijama Word 2007 i Word 2010:

Datoteka <ime datoteke dokumenta> ne mo?e da se otvori jer postoje problemi sa sadr?ajem.

Klikom na dugme Detalji dobi?ete ove dodatne informacije:

Ime u krajnjoj oznaci elementa mora da se podudara sa tipom elementa u po?etnoj oznaci.


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2826488u programu Word 2013:

?ao nam je. Ne mo?emo da otvorimo <dokument imedatoteke.docx> zato ?to smo prona?li problem sa sadr?ajem.

Klikom na dugme Detalji dobi?ete ove dodatne informacije:

Ime u krajnjoj oznaci elementa mora da se podudara sa tipom elementa u po?etnoj oznaci.


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2826490


Uzrok

Ovaj problem se odnosi samo na oMath oznake i pojavljuje se kada je grafi?ki objekat ili polje za tekst povezan sa istim pasusom koji sadr?i jedna?inu. Dokument ?e prikazati jedna?inu i objekat u istom redu kao ?to je prikazano na ovoj slici:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2826492


Do gre?ke mo?da ne?e do?i sve dok se dokument ne sa?uva, ponovo uredi i sa?uva ponovo.


Re?enje

Office 2013 i Office 2010 servisni paket 1 re?avaju ovaj problem za nove datoteke. Tako?e ?e spre?iti da se problem ponovo javi kod drugih datoteka otkrivenih pomo?u ?Popravi? re?enja u ovom ?lanku.

Ako trenutno imate Office 2010 instaliran na ra?unaru, preporu?ujemo da sledite ove korake:

Korak 1
Preuzmite Office 2010 servisni paket 1. Da biste ovo uradili, sledite korake navedene u ovom ?lanku Microsoft baze znanja:

2460049 - Opis verzije Office 2010 SP1

2. korak
Koristite re?enje ?Popravi? (ili ru?ne korake) navedene u ovom ?lanku da biste spasili svoje Word dokumente koji prikazuju gre?ku navedenu u odeljku ?Simptomi? u ovom ?lanku.

Da bismo spasili o?te?enu datoteku umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene


Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Ovo ?Popravi? re?enje ?e vam omogu?iti da spasite datoteku. Me?utim, to ne?e re?iti osnovni uzrok. Mo?da ?ete imati iste simptome ako do?e do bilo kojih dodatnih izmena na dokumentu.

Napomena: Ovo ?Popravi? re?enje bi trebalo da se koristi samo ako o?te?eni Word dokument sadr?i jedna?inu. Ako dokument ne sadr?i jedna?inu, pretra?ite Microsoft bazu znanja da biste prona?li drugi ?lanak za re?avanje problema.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm


Ako ste upoznati sa ure?ivanjem XML-a, mo?ete da poku?ate da sami re?ite problem tako ?to ?ete ispraviti oMath oznake u dokumentu koje se ne podudaraju. Pogledajte slede?i primer:

Neta?ne oznake:

<mc:AlternateContent>

<mc:Choice Requires=?wps?>

<m:oMath>

?

</mc:AlternateContent>

</m:oMath>Ta?ne oznake:

<m:oMath>

<mc:AlternateContent>

<mc:Choice Requires=?wps?>

?

</mc:AlternateContent>

</m:oMath>

Napomena: Mora?ete da koristite aplikaciju kao ?to je Bele?nica da biste uredili XML.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Dodatne informacije

Re?enje ?Popravi? u ovom ?lanku omogu?ava da spasite Word dokument. Me?utim, simptomi ?e se ponovo pojaviti kada napravite dodatne izmene u dokumentu, osim u slu?aju da je osnovni problem u strukturi dokumenta re?en.

Da biste poku?ali da re?ite osnovni problem, sledite jedno od ovih re?enja:

Instalirajte Office 2013 ili instalirajte Office 2010 servisni paket 1

Office 2013 i Office 2010 servisni paket 1 re?avaju ovaj problem za nove datoteke. Tako?e ?e spre?iti da se problem ponovo javi kod drugih datoteka otkrivenih pomo?u ?Popravi? re?enja u ovom ?lanku.

Da biste preuzeli Office 2010 servisni paket 1, sledite korake navedene u ovom ?lanku Microsoft baze znanja:

2460049 - Opis verzije Office 2010 SP1

Grupisanje objekata

Navedeni koraci najbolje funkcioni?u u verzijama Word 2010 i Word 2013:
 1. Nakon ?to otvorite spaseni dokument, ozna?ite odeljak Izbor. Ovo se mo?e prona?i na kartici Po?etak na traci. Grupa za ure?ivanje na kartici Po?etak ima dugme sa padaju?om listom nazvano Izaberi.
 2. Kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku Okno za izbor...
 3. Pritisnite dugme Ctrl na tastaturi, a zatim kliknite na svaki okvir za tekst u oknu za izbor.
 4. Kliknite na dugme Grupa na kartici Oblikovanje. Ovo ?e grupisati sve objekte zajedno.
 5. ?im grupi?ete sve objekte na svakoj stranici, sa?uvajte dokument pod novim imenom.


Sa?uvajte dokument u .RTF formatu datoteke


Navedeni koraci rade u verzijama Word 2007, Word 2010 i Word 2013:
 1. Nakon otvaranja spasenog dokumenta, u meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj (za Word 2007 kliknite na Office dugme i izaberite Sa?uvaj kao)
 2. U dijalogu Sa?uvaj kao, izaberite ?Sa?uvaj kao tip?. padaju?u listu i izaberite stavku Oboga?eni tekst (*.rtf).
 3. Kliknite na dugme Sa?uvaj.

Kliknite da biste videli ovaj blog i da biste dobili vi?e informacija o ovom problemu.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2528942 - Poslednji pregled: 8. mart 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
Klju?ne re?i: 
kbfixme KB2528942

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com