Straipsnio ID: 2528942 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiaiBandant atidaryti ?Microsoft Word 2007?, ?Microsoft Word 2010? arba ?Microsoft Word 2013? dokument? gali b?ti rodomas toliau nurodytas klaidos prane?imas.?Word 2007? ir ?Word 2010?:

Failo <dokumento failo vardas> atidaryti negalima, nes i?kilo problem? d?l jo turinio.

Spustel?jus mygtuk? I?samiau pateikiama ?i papildoma informacija:

Pavadinimas, esantis elemento pabaigos ?ymoje, turi atitikti elemento tip?, esant? prad?ios ?ymoje.


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2826406?Word 2013?:

Atsipra?ome. Failo <dokumento failo vardas.docx> atidaryti negalima, nes i?kilo problem? d?l jo turinio.

Spustel?jus mygtuk? I?samiau pateikiama ?i papildoma informacija:

Pavadinimas, esantis elemento pabaigos ?ymoje, turi atitikti elemento tip?, esant? prad?ios ?ymoje.


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2826407


Prie?astis

?i problema susijusi su ?oMath? ?ym?mis. Ji kyla, kai grafinis objektas arba teksto laukas susiejamas su ta pa?ia pastraipa, kurioje yra lygtis. Dokumente bus rodoma lygtis ir objektas toje pa?ioje eilut?je, kaip parodyta toliau pateiktame paveiksl?lyje.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2826408


Klaida gali ne?vykti, kol dokumentas nebus ?ra?ytas, paredaguotas ir dar kart? ?ra?ytas.


Sprendimas

?Office 2013? ir ?Office 2010? 1 pakeitim? paketas i?sprend?ia ?i? problem? naujuose failuose. Jie taip pat apsaugo, kad problema ne?vykt? failuose, atkurtuose naudojantis ?iame straipsnyje pateiktu sprendimu ?Fix it?.

Jei ?iuo metu j?s? kompiuteryje ?diegtas program? paketas ?Office 2010?, rekomenduojama atlikti toliau nurodytus veiksmus.

1 veiksmas.
Atsisi?skite ?Office 2010? 1 pakeitim? paket?. Nor?dami tai padaryti, atlikite veiksmus, nurodytus ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:

2460049 ? ?Office 2010? SP1 apra?ymas

2 veiksmas
Pasinaudokite sprendimu ?Fix it? (arba patys atlikite nurodytus veiksmus), pateiktu ?iame straipsnyje, ir atkurkite ?Word? dokumentus, kuriuose rodoma klaida, nurodyta ?io straipsnio dalyje ?Po?ymiai?.

Jei norite, kad pataisytume sugadint? fail? u? jus, pereikite prie dalies "Pataisyti u? mane. Jei ?i? problem? norite i?spr?sti patys, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? mane


Jei norite, kad problema b?t? i?spr?sta automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite vedlio ?Fix it? nurodomus veiksmus.


?is sprendimas ?Fix it? pad?s atkurti fail?. Ta?iau jis gali nei?spr?sti pagrindin?s prie?asties. Tokie patys po?ymiai gali kartotis v?liau paredagavus dokument?.

Pastaba. ?? sprendim? ?Fix it? naudokite tik jei sugadintame ?Word? dokumente yra lygtis. Jei dokumente lygties n?ra, ?Microsoft? ?ini? baz?je ie?kokite kito trik?i? ?alinimo straipsnio.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2Pastabos
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k., ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant kilo problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleiskite kompiuteryje, kuriuo dirbant kilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??Leiskite taisyti pa?iam


Jei ?inote, kaip redaguoti XML, galite pabandyti i?spr?sti problem? patys pataisydami neatitinkan?ias ?oMath? ?ymes dokumente. ?r. ?? pavyzd?:

Netinkamos ?ym?s:

<mc:AlternateContent>

<mc:Choice Requires=?wps?>

<m:oMath>

?

</mc:AlternateContent>

</m:oMath>Tinkamos ?ym?s:

<m:oMath>

<mc:AlternateContent>

<mc:Choice Requires=?wps?>

?

</mc:AlternateContent>

</m:oMath>

Pastaba. Kad gal?tum?te redaguoti XML, turite naudoti program?, toki? kaip U?ra?in?.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau ?io skyriaus nebeskaitykite. Jei problema nei?spr?sta, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?.
 • B?tume d?kingi u? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite el. lai?k?.

Daugiau informacijos

?iame straipsnyje esantis sprendimas ?Fix it? tur?t? pad?ti atkurti ?Word? dokument?. Ta?iau po?ymiai kartosis v?liau paredagavus dokument?, kol nebus i?spr?sta pagrindin? dokumento strukt?ros problema.

Nor?dami pabandyti i?spr?sti pagrindin? problem?, pasinaudokite vienu i? toliau nurodyt? sprendimo b?d?.

?diekite ?Office 2013? arba ?Office 2010? 1 pakeitim? paket?

?Office 2013? ir ?Office 2010? 1 pakeitim? paketas i?sprend?ia ?i? problem? naujuose failuose. Jie taip pat apsaugo, kad problema ne?vykt? failuose, atkurtuose naudojantis ?iame straipsnyje pateiktu sprendimu ?Fix it?.

Nor?dami atsisi?sti ?Office 2010? 1 pakeitim? paket?, atlikite ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje nurodytus veiksmus:

2460049 ? ?Office 2010? SP1 apra?ymas

Objekt? grupavimas

Pateikti veiksmai geriausiai veikia naudojant ?Word 2010? ir ?Word 2013?.
 1. Atidar? atkurt? dokument?, ?junkite srit? Pasirinkimas. J? galite rasti juostel?s skirtuke Pagrindinis. Skirtuko Pagrindinis grup?je Redagavimas yra i?ple?iamojo s?ra?o mygtukas Pasirinkti.
 2. Spustel?kite mygtuk? Pasirinkti, tada spustel?kite ?ym?jimo sritis...
 3. Paspauskite klaviat?ros mygtuk? ?Ctrl?, tada spustel?kite kiekvien? lauk? ?ym?jimo srityje.
 4. Skirtuke Formatas spustel?kite mygtuk? Grupuoti. Bus sugrupuoti visi objektai.
 5. Kai visuose puslapiuose visi objektai bus sugrupuoti, ?ra?ykite dokument? nauju pavadinimu.


Dokumento ?ra?ymas .RTF failo formatu


Pateikti veiksmai veikia naudojant ?Word 2007?, ?Word 2010? ir ?Word 2013?.
 1. Atidar? atkurt? dokument? spustel?kite Failas ir pasirinkite ?ra?yti (jei naudojate ?Word 2007?, spustel?kite ?Office? mygtuk? ir pasirinkite Save As (?ra?yti kaip))
 2. Dialogo lange ?ra?yti kaip spustel?kite i?ple?iam?j? s?ra?? ?ra?omo failo tipas ir pasirinkite Rai?kiojo teksto formatas (*.rtf).
 3. Spustel?kite ?ra?yti.

Spustel?kite, kad atidarytum?te ?? interneto dienora?t?, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie ?i? problem?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2528942 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. kovo 8 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
Rakta?od?iai: 
kbfixme KB2528942

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com