R? r? Nonpaged ngoài tr?i khi b?n vô hi?u hóa và kích ho?t m?t s? b? đi?u khi?n lưu tr? trong Windows Vista, trong Windows 7, Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2528357 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t b? đi?u khi?n lưu tr? s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n Storport.sys trên máy tính.

  Ví d ?, b?n cài đ?t chuyên bi?t các b? chuy?n đ?i Hitachi PCI s?i kênh ho?c adapter QLogic Fibre Channel trên máy tính.
 • B?n vô hi?u hóa và sau đó kích ho?t b? đi?u khi?n lưu tr? trong qu?n l? thi?t b? thư?ng xuyên.
Trong trư?ng h?p này, s? d?ng h? bơi nonpaged tăng khi b?n vô hi?u hóa và kích ho?t b? đi?u khi?n lưu tr?. N?u b?n theo d?i vi?c s? d?ng nonpaged ngoài tr?i ho?c g? l?i máy tính, các thông tin theo d?i ho?c g? l?i cho bi?t r?ng vi?c s? d?ng nonpaged ngoài tr?i có các th? sau đây ti?p t?c tăng:
 • PlRB
 • Dict
 • RaRm
 • RaDS
Khi nh? nonpaged H? bơi ki?t s?c, các máy ch? có th? ng?ng đáp ?ng, tai n?n, ho?c g?p th?t b?i ch?c năng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? tr?nh đi?u khi?n StorPort.sys không phát hành m?t s? phân b? ngoài tr?i c?a nó khi đi?u khi?n lưu tr? b? vô hi?u hóa.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.0.6002.22834125,31206 Tháng 12 năm 201109: 15x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.0.6002.22834168,83206 Tháng 12 năm 201109: 11x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.0.6002.22834374,65606 Tháng 12 năm 201109: 00IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 16XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0 . 20XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.1.7600.16808146,81604 Tháng năm, 201104: 56x 86
Storport.sys6.1.7600.20959149,37604 Tháng năm, 201104: 40x 86
Storport.sys6.1.7601.17610148,86404 Tháng năm, 201104: 41x 86
Storport.sys6.1.7601.21720149,37604 Tháng năm, 201104: 35x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.1.7600.16808188,28804 Tháng năm, 201105: 36x 64
Storport.sys6.1.7600.20959188,80004 Tháng năm, 201105: 18x 64
Storport.sys6.1.7601.17610190,33604 Tháng năm, 201105: 26x 64
Storport.sys6.1.7601.21720191,36004 Tháng năm, 201105: 30x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64-d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Storport.sys6.1.7600.16808434,56004 Tháng năm, 201104: 13IA-64
Storport.sys6.1.7600.20959430,97604 Tháng năm, 201104: 19IA-64
Storport.sys6.1.7601.17610429,44004 Tháng năm, 201104: 06IA-64
Storport.sys6.1.7601.21720430,97604 Tháng năm, 201104: 20IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,078
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_0a422434cf5e480d056b38128510bf5e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22834_none_cc2495cd10585ecc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22834_none_29d001bc46877776.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,411
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e774baca879bb5fbb62a87851a00b9fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22834_none_9cd50bd29e93e6e0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22834_none_85ee9d3ffee4e8ac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,666
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,102
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_266d61053a205686fdfddb4ed36b3713_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22834_none_3366bf4d28e09e29.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22834_none_29d1a5b246858072.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,664
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,255
Ngày (UTC)06 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_27ac2e88913ed984.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,132
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 12
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_2800bc01aa841e5a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,725
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 00
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17610_none_297fb9528e7496a9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,725
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 01
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21720_none_29fe8631a79a5264.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,725
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)04: 57
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_83caca0c499c4aba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,134
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 19
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_841f578562e18f90.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,727
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 00
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17610_none_859e54d646d207df.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,727
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 53
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21720_none_861d21b55ff7c39a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,727
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 54
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64D?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16808_none_27add27e913ce280.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,133
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)06: 14
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20959_none_28025ff7aa822756.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,726
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 56
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17610_none_29815d488e729fa5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,726
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 49
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-storport_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21720_none_2a002a27a7985b60.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,726
Ngày (UTC)04 Tháng năm, 2011
Th?i gian (UTC)05: 45

Tham kh?o

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2528357 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kboem kbmt KB2528357 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2528357

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com