Straipsnio ID: 2528233 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Aparat?ros spartinimas yra nauja ?Internet Explorer 9? funkcija, kuri ?galina ?Internet Explorer? perkelti vis? grafikos ir teksto vaizd? generavim? i? pagrindinio procesoriaus (CPU) ? grafikos apdorojimo ?rengin? (GPU). Tam tikrais atvejais b?tina ?jungti arba i?jungti aparat?ros spartinim?, norint patikrinti aparat?ros arba programin?s ?rangos suderinamum? per?i?rint tam tikras svetaines, pvz., svetaines, kuriose pateikiami srautinio perdavimo arba viso ekrano vaizdo ?ra?ai.

Jei norite, kad u? jus ?jungtume ar i?jungtume aparat?ros spartinim?, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti nurodomus veiksmus.

?jungti aparat?ros spartinim?
?Microsoft Fix it? 50763

I?jungti aparat?ros spartinim?
?Microsoft Fix it? 50762


Pastabos
 • Sprendimas ?Fix it? neveiks, jei vaizdo plok?t? arba vaizdo tvarkykl? nepalaiko GPU aparat?ros spartinimo.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?jungti aparat?ros spartinim? ir tinklalapi? per?i?rai naudoti vaizd? generavim? programine ?ranga vietoj vaizd? generavimo aparat?ra, atlikite toliau pateikiamus veiksmus:

 1. Spustel?kite Prad?ti, Valdymo skydas, Tinklas ir sauga, tada spustel?kite Interneto parinktys
 2. Spustel?kite skirtuk? Papildoma, tada nar?ykite iki skyriaus Spartinamoji grafika.
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Naudoti vaizd? generavim? programine ?ranga, o ne GPU.
 4. Spustel?kite Taikyti, tada spustel?kite Gerai.
 5. U?darykite visus atidarytus ?Internet Explorer 9? langus ir paleiskite ?Internet Explorer 9? i? naujo.
 6. Per?i?r?kite tinklalap? ?Internet Explorer 9?.
Nor?dami i? naujo ?jungti aparat?ros spartinim?, atlikite auk??iau pateiktus veiksmus ir panaikinkite ?ym?s langelio Naudoti vaizd? generavim? programine ?ranga, o ne GPU ?ym?jim?.


Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Ar mano vaizdo plok?t? ir vaizdo tvarkykl? palaiko aparat?ros spartinim??

Jei ?Internet Explorer? aptinka, kad vaizdo plok?t? arba vaizdo tvarkykl? nepalaiko GPU aparat?ros spartinimo, papildoma parinktis Naudoti vaizd? generavim? programine ?ranga, o ne GPU bus pa?ymima ir papilkinama. ?Internet Explorer 9? priverstinai vykdys vaizd? generavim? programine ?ranga, o ne GPU, d?l ?i? prie?as?i?:
 1. Jei ?Internet Explorer 9? vykdoma nuotolinio darbalaukio sesijoje
 2. Jei kompiuterio GPU ir tvarkykl? yra ?Internet Explorer 9? programin?s ?rangos atsarginiame s?ra?e. GPU ir tvarkykl? gali b?ti programin?s ?rangos atsarginiame s?ra?e d?l ?i? prie?as?i?:
  • GPU ir tvarkykl? generuoja ?prast? ?iniatinklio turin? l??iau nei naudojant vaizd? generavim? programine ?ranga.
  • GPU tvarkykl?je aptikta rimt? stabilumo arba saugos problem?, pvz., ?Internet Explorer? sutrinka, kai generuojami da?nai lankomos svetain?s.
  • GPU arba tvarkykl?je aptikta rimt? vaizd? generavimo kokyb?s problem? generuojant ?iniatinklio turin? (?skaitant naujas funkcijas, pvz., HTML5, CSS3, SVG, <drob?s objekt?> ir <vaizdo ?ra?us>) arba populiarius ?ActiveX? valdiklius, pvz., ?Adobe Flash?.

Jei ?Internet Explorer 9? nustato, kad dabartin? vaizdo plok?t? arba vaizdo tvarkykl? nepalaiko GPU aparat?ros spartinimo, galite pabandyti surasti ir atsisi?sti naujesn? vaizdo tvarkykl?s versij?, kuri palaiko aparat?ros spartinim?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:

?i informacija taikoma tik staliniams kompiuteriams. Jei naudojate skreitinuk?, apsilankykite vaizdo plok?t?s gamintojo svetain?je ir ?diekite naujausi? vaizdo tvarkykl?, kuri palaiko GPU spartinim?. Jei norite informacijos apie tai, kaip susisiekti su aparat?ros gamintoju, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

Aparat?ros arba programin?s ?rangos tiek?jo kontaktin? informacija

 1. Atidarykite ?Windows? naujinimo svetain?, spustel?dami mygtuk? Prad?ti , Visos programos, tada spustel?dami ?Windows? naujinimas. Jei raginama ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
 2. Kairiojoje srityje spustel?kite Ie?koti naujinim?.
 3. Nor?dami su?inoti, ar galimos atnaujintos GPU tvarkykl?s, spustel?kite papildom? naujinim? sait?. ?Windows? naujinime bus pateikiamos visos atnaujintos tvarkykl?s.
 4. Jei naujinim? yra, spustel?kite tvarkykl?, kuri? norite diegti, ir spustel?kite Diegti. Jei raginama ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
Jei norite atsisi?sti ir ?diegti tvarkykl? patys

Jei ?Windows? negali rasti tvarkykl?s vaizdo plok?tei, o kartu su ?renginiu nepristatyta tvarkykl?s programin? ?ranga, tvarkykl?s galite ie?koti gamintojo svetain?je. Tvarkykli? naujinimai paprastai pasiekiami ?i? svetaini? palaikymo srityje.

 1. Atidarykite Vaizdo nustatymai spustel?dami mygtuk? Prad?ti, Valdymo skydas, I?vaizda ir personalizavimas, Personalizavimas, tada spustel?kite Rodymas.
 2. Spustel?kite Keisti ekrano parametrus, tada spustel?kite Papildomi parametrai ir skirtuk? Adapteris.
 3. Spustel?kite skirtuk? Adapteris ir u?sira?ykite Adapterio tip?.
 4. Tuomet spustel?kite mygtuk? Ypatyb?s, skirtuk? Tvarkykl? ir u?sira?ykite dabartin? Tvarkykl?s versij?.
Nor?dami rasti atnaujint? tvarkykl?, apsilankykite svetain?je Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija. Surad? atitinkam? gamintoj?, eikite ? jo svetain? ir raskite bei atsisi?skite naujausi? vaizdo plok?t?s tvarkykl?.

Surad? atnaujint? tvarkykl?, vykdykite svetain?je pateikiamus veiksmus. Dauguma tvarkykli? ?diegiamos savaime, kai jas atsisiun?iate, tiesiog turite dukart spustel?ti fail?, kad b?t? pradedamas diegimas, ir tvarkykl? ?diegiama kompiuteryje.

Kai kuri? ?rengini? tvarkykles turite ?diegti patys. Jei atsisiunt?te tvarkykl?, kuri ne?diegiama savaime, vykdykite ?emiau pateikiamus veiksmus.

Turite b?ti ??j? kaip administratorius, nor?dami ?vykdyti ?iuos veiksmus.

 1. Atidarykite ?rengini? tvarkytuv? spustel?dami mygtuk? Prad?ti, Valdymo skydas, Sistema ir sauga, tada srityje Sistema spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?. Jei raginama ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
 2. Atidarykite ?rengini? tvarkytuv? spustel?dami mygtuk? Prad?ti, Valdymo skydas, Sistema ir sauga, tada srityje Sistema spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?. Jei raginama ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
 3. Spustel?kite skirtuk? Tvarkykl?, Naujinti tvarkykl? ir atlikite instrukcijose pateikiamus veiksmus. Jei raginama ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
Pastaba. Jei diegiate naujausi? vaizdo tvarkykl?, kuri nei?sprend?ia problemos, gali tekti atnaujinti vaizdo plok?t? ? vaizdo plok?t?, kuri palaiko GPU aparat?ros spartinim?.

?Microsoft? dirba kartu su kompiuteri? ir GPU partneriais, kad b?t? automati?kai atnaujinama kiek galima daugiau kompiuteri? tvarkykli? ? naujausias versijas.Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2528233 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. lapkri?io 22 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 9
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme KB2528233

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com