Exchange Server 2010 đang ? ch? đ? đánh giá sau khi cài đ?t ho?c s?a ch?a trong SBS 2011 chu?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2527626 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u v?n đ? sau trong c?a s? nh? kinh doanh máy ch? (SBS) năm 2011.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Khi b?n cài đ?t Windows SBS 2011, b?n nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u c?a các thông báo l?i sau đây:
 • D?n: Dư?i đây là danh sách các l?i chúng tôi g?p ph?i trong khi thi?t l?p.
 • D?n: Exchange Server 2010 không th? cài đ?t
 • ConfigureWSSOutgoingEmailTask: Thư đi?n t? và ra cho Microsoft SharePoint Foundation không đư?c c?u h?nh.
Sau khi b?n cài đ?t Windows SBS 2011, các v?n đ? sau x?y ra:
 • Exchange Server 2010 ch?y trong m?t ch? đ? đánh giá và yêu c?u m?t khoá kích ho?t.
 • B?n không th? t?o ngư?i dùng m?i trong Windows SBS Console.
 • B?n không th? áp d?ng vai tr? cho ngư?i dùng trong Windows SBS Console.
 • B?n không th? hoàn t?t thu?t s? "Connect to the Internet" hay thu?t s? "Qu?n l? đ?a ch? Internet".
Khi b?n m? bàn đi?u khi?n qu?n l? trao đ?i trên máy tính đang ch?y Windows SBS 2011, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
H? ph?c v? sau trong t? ch?c c?a b?n đang ch?y Exchange Server 2010 là hi?n nay không có gi?y phép.
Lưu ? Thông đi?p này c?ng hi?n th? tên máy tính c?a máy tính đang ch?y Windows SBS 2011 tiêu chu?n.

NGUYÊN NHÂN

Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Đi?u ki?n 1

  Trong lúc thi?t l?p Windows SBS 2011, Exchange Server 2010 không cài đ?t. Exchange Server 2010 đư?c sau đó đư?c cài đ?t b?ng tay.
 • Đi?u ki?n 2

  Exchange Server 2010 đư?c g? cài đ?t t? Windows SBS 2011, và sau đó đư?c cài đ?t l?i.
 • Đi?u ki?n 3

  M?t s?a ch?a cài đ?t c?a Exchange Server 2010 đư?c hoàn t?t vào h? ph?c v? Windows SBS 2011.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này n?u b?n có kinh nghi?m đi?u ki?n 1 ho?c đi?u ki?n 2, làm theo các bư?c trong ph?n "t?p l?nh PowerShell đ? gi?i quy?t Exchange Server v?n đ?". Sau đó, cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin Hotfix".

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này n?u b?n có kinh nghi?m đi?u ki?n 3, cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin Hotfix".

T?p l?nh PowerShell đ? gi?i quy?t v?n đ? máy ch? trao đ?iQuan tr?ng
Trư?c khi b?n hoàn thành các bư?c, Exchange Server 2010 ph?i đư?c cài đ?t đúng. Không hoàn t?t các bư?c đư?c mô t? trong bài vi?t này n?u các vai tr? sau Exchange Server 2010 đư?c cài đ?t không chính xác:
 • H?p thư
 • Trung tâm ho?t đ?ng/v?n t?i
 • CAS (máy ch? truy c?p khách hàng)
 • Qu?n l?
Các bư?c sau c?u h?nh Exchange Server 2010 đ? thi?t l?p m?c đ?nh c?a m?t thành công Windows SBS 2011 thi?t l?p.

Lưu ? N?u b?n t? c?u h?nh các thi?t đ?t trong trao đ?i, các cài đ?t có th? thay đ?i và lu?ng thư có th? d?ng l?i cho đ?n khi b?n hoàn thành thu?t s? Windows SBS đúng ho?c cho đ?n khi Exchange Server đư?c c?u h?nh l?i. Ngoài ra, b?n ph?i có m?t topo đư?c h? tr? m?ng c?a b? đi?u h?p m?ng duy nh?t và m?t m?ng con l?p C.

Các bư?c th?c hi?n nh?ng thay đ?i sau:

 • T?p h?p các Cơ s? d? li?u h?p thư tên trong s? đăng k?
 • Fixes Phiên b?n vai tr? công c? qu?n tr? trong registry
 • Cho bi?t thêm m?t giá tr? m?c đ?nh c?a các msSBSEmailQuota Thu?c tính thư m?c ho?t đ?ng v?i ba m?c đ?nh Windows SBS vai
 • C?u h?nh các vai tr? chính xác b?o m?t đ? qu?n l? máy ch? đang ch?y Exchange Server
 • Cho bi?t thêm quy?n ? c?p đ? t? ch?c đ? cung c?p cho truy c?p vào tài kho?n c?a h? th?ng
 • T?o ra các nhóm sau đây n?u các nhóm không đư?c t?o ra:
  • SBSAdmins
  • Allusers
  • Bưu đi?n
  • FSRMReports
 • Đ?t cùng m?t thành viên và các thi?t đ?t cho m?i c?a các nhóm
 • C?u h?nh thi?t đ?t giao thông v?n t?i cho máy ch? n?i b? và m?t đ?a ch? bưu đi?n
 • Rebinds m?c đ?nh nh?n đư?c k?t n?i vào m?ng n?i b?, không bao g?m các b? đ?nh tuy?n IP n?i b?
 • Xóa b? m?c đ?nh khách hàng nh?n đư?c k?t n?i
 • Cho phép Windows SBS self-issued gi?y ch?ng nh?n đ? CN = các trang web
 • Lo?i b? ch?ng ch? t? k? Exchange Server
 • C?u h?nh thi?t đ?t thông báo email g?i đi trong Microsoft SharePoint
 • Cho bi?t thêm m?t b?n ghi máy ch? DNS cho SharePoint Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) server
 • Cho bi?t thêm khóa linh tinh registry đ? lo?i b? các v?n đ? cài đ?t
 • Kích ho?t máy ch? trao đ?i b?ng cách s? d?ng công c? đư?c cung c?p
Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này n?u Exchange Server 2010 đư?c cài đ?t b?ng tay sau khi Windows SBS 2011 đ? đư?c cài đ?t, ho?c n?u Exchange Server 2010 đư?c re-installed trên h? ph?c v? Windows SBS 2011, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n các Ch?y như qu?n tr? viên l?nh đ? ch?y Exchange Management Shell trong m?t ch? đ? cao.
 2. Trong Exchange Management Shell, ch?y l?nh sau đây theo th? t? này:

  #SBS 2011 Std
  # Kh?i đ?ng t? Exchange Management Shell là m?t admin.
  # K?ch b?n này đ? hoàn t?t các nhi?m v? m?t tích sau m?t thi?t l?p trao đ?i không thành công trong th?i gian di chuy?n.

  # Ch?y m?i ph?n, cách nhau b?ng nh?ng ? ki?n cá nhân.

  ## Trao đ?i thi?t l?p nên đư?c hoàn thành b?ng cách s? d?ng các tham s? thích h?p trư?c khi ch?y k?ch b?n này.


  ## C?u h?nh tên h?p thư trong s? đăng k?
  $mbx = Get-MailboxDatabase-server $env: COMPUTERNAME
  Thi?t l?p ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Messaging"-tên "MailboxDatabaseName"-giá tr? $mbx.Tên

  ## Thêm reg ch?a khóa cho công c? qu?n tr?, c?n nh? cách SBSSetup đ? đư?c đóng gói.
  Phiên b?n $ = get-itemproperty "HKLM:\Software\Microsoft\ExchangeServer\V14\AdminTools"
  Thi?t l?p ItemProperty "HKLM:\Software\Microsoft\ExchangeServer\V14\AdminTools"-tên "ConfiguredVersion"-giá tr? $Version.UnpackedVersion

  ## C?u h?nh thu?c tính Exchange trong vai tr? ngư?i dùng. Đi?u này có th? th?t b?i n?u vai tr? ngư?i dùng b? thi?u.
  Nh?p kh?u-mô-đun ActiveDirectory
  thi?t l?p-aduser "ngư?i s? d?ng tiêu chu?n"-thêm @ {msSBSEmailQuota = 2097152}
  thi?t l?p aduser "WebWorkplaceTools"-thêm @ {msSBSEmailQuota = 2097152}
  thi?t l?p aduser "Qu?n tr? m?ng"-thêm @ {msSBSEmailQuota = 2097152}

  ## ExchangeAdminPrep
  Thêm-RoleGroupMember-Identity "Qu?n l? t? ch?c"-thành viên "$ env: qu?n tr? viên USERDOMAIN\Domain" - BypassSecurityGroupManagerCheck
  Thêm-RoleGroupMember-Identity "Qu?n l? t? ch?c View-Only"-thành viên "$ env: USERDOMAIN\$ env: COMPUTERNAME$" - BypassSecurityGroupManagerCheck
  $org = Get-OrganizationConfig
  thêm-adpermission-Identity $org.DistinguishedName-ngư?i s? d?ng "H? th?ng" - AccessRights "GenericAll" - InheritanceType "T?t c?"

  ## CreateMailDisributionGroupsTask
  # N?u các nhóm đ? có b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i, đó là ok, đó là ch? m?t d?u hi?u cho th?y các thi?t l?p SBS đ? đư?c th?c hi?n nhi?u l?n và các ngu?n không bao gi? không bao gi? đư?c khôi ph?c t? b?n sao lưu.

  M?i DistributionGroup - SamAccountName "sbsadmins"-bí danh "sbsadmins"-tên "Windows SBS qu?n tr? viên" - OrganizationalUnit $env: USERDNSDOMAIN "/ MyBusiness/nhóm phân ph?i"-g? "Phân ph?i" - ErrorAction SilentlyContinue

  M?i DistributionGroup - SamAccountName "allusers"-bí danh "allusers"-tên "T?t c? ngư?i dùng" - OrganizationalUnit $env: USERDNSDOMAIN "/ MyBusiness/nhóm phân ph?i"-g? "Phân ph?i" - ErrorAction SilentlyContinue

  Kích ho?t tính năng-DistributionGroup-Identity "T?t c? ngư?i dùng"-bí danh "allusers" - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  Kích ho?t tính năng-DistributionGroup-Identity "Windows SBS qu?n tr? viên"-bí danh "sbsadmins" - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  Thi?t l?p-DistributionGroup - RequireSenderAuthenticationEnabled $sai - Identity "Windows SBS qu?n tr? viên" - ForceUpgrade

  M?i DistributionGroup - SamAccountName "bưu đi?n"-bí danh "bưu đi?n"-tên "Bưu đi?n và báo l?m d?ng cáo" - OrganizationalUnit $env: USERDNSDOMAIN "/ MyBusiness/nhóm phân ph?i"-g? "Phân ph?i" - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  Thi?t l?p-DistributionGroup-th?t s? nh?n d?ng "báo bưu đi?n và l?m d?ng cáo" - RequireSenderAuthenticationEnabled $sai - HiddenFromAddressListsEnabled $ - EmailAddresses "SMTP:postmaster@$env:USERDNSDOMAIN","SMTP:abuse@$env:USERDNSDOMAIN" - EmailAddressPolicyEnabled $sai - ForceUpgrade - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  Add-DistributionGroupMember-Identity "Bưu đi?n và báo cáo l?m d?ng"-tài kho?n c?a "Windows SBS qu?n tr? viên"

  M?i DistributionGroup - SamAccountName "fsrmreports"-bí danh "fsrmreports"-tên "Báo cáo qu?n l? t?p tin máy ch? tài nguyên" - OrganizationalUnit $env: USERDNSDOMAIN "/ MyBusiness/nhóm phân ph?i"-g? "Phân ph?i" - WarningAction SilentlyContinue - ErrorAction SilentlyContinue

  Thi?t l?p-DistributionGroup-Identity "Báo cáo qu?n l? t?p tin máy ch? tài nguyên" - HiddenFromAddressListsEnabled $true - ForceUpgrade
  Add-DistributionGroupMember-Identity "Qu?n l? tài nguyên máy ch? t?p tin báo cáo"-tài kho?n c?a "Windows SBS qu?n tr? viên"

  ## ConfigureIntranetSMTPTask

  Thi?t l?p-TransportConfig - InternalSMTPServers 127.0.0.1
  thi?t l?p-transportconfig - ExternalPostmasterAddress "postmaster@$env:USERDNSDOMAIN"

  ##rebind m?c đ?nh nh?n đư?c k?t n?i
  # Ph?n này s? thay đ?i m?c đ?nh nh?n đư?c k?t n?i đ? ch? nghe trên m?ng n?i b? (tr? đi b? đ?nh tuy?n), lu?ng thư có th? d?ng l?i ? th?i đi?m này.

  $ip = (gwmi Win32_NetworkAdapterConfiguration |? { $_.IPAddress - ne $null}).ipaddress.get(0)
  c?a ng? $= (gwmi Win32_NetworkAdapterConfiguration |? { $_.IPAddress - ne $null}).DefaultIPGateway
  $gw = "$ c?ng"
  $gwIp=$GW.Split('.')
  m?ng con $=$ gw.Lo?i b? ($gw.LastIndexOf('.'))+".0"
  ph?m vi $=$ m?ng con + "-" +$ gw.Lo?i b? ($gw.LastIndexOf('.'))+"."+ ($gwIp.get (3) - 1) + "," +$ gw.Lo?i b? ($gw.LastIndexOf('.'))+"."+ ([int] $gwIp.get (3) + 1) + "-" +$ gw.Lo?i b? ($gw.LastIndexOf('.'))+ ". 255"

  $Côn = get-receiveconnector-Identity "Default $env: computername"
  $ip = ": 25"
  $con.Bindings =$ ip
  thi?t l?p-receiveconnector-Identity "Default $env: computername"-Bindings $côn.Bindings

  $ipAdd = $t?m.Split(',')
  $con.remoteipranges = $ipAdd [0]
  $con.remoteipranges + = $ipAdd [1]

  thi?t l?p-receiveconnector-Identity "Default $env: computername" - RemoteIpRanges $con.remoteipranges


  khách hàng m?c đ?nh ##Delete nh?n đư?c k?t n?i
  # N?u dùng b?i bây gi?, bư?c này c?n ph?i b? b? qua ho?c tái t?o k?t n?i.
  H?y b?-receiveconnector-Identity "khách hàng $env: computername"-xác nh?n:$ false

  ## H?y b? m?c đ?nh trao đ?i cert và cho phép chúng ta
  Get-ExchangeCertificate |? {$_.Ch? đ? - eq "CN = các trang web"} | Kích ho?t tính năng-ExchangeCertificate-d?ch v? SMTP-l?c lư?ng:$ true
  #Remove
  Get-ExchangeCertificate |? {$_.FriendlyName - eq "Microsoft Exchange"} | H?y b?-ExchangeCertificate

  ## M?i nh?n đư?c k?t n?i
  # T?o n?i b? nh?n đư?c k?t n?i cho SharePoint, Fax và k?t n?i POP3

  m?i receiveconnector-tên "Windows SBS Fax Sharepoint nh?n $env: computername" - RemoteIPRanges 127.0.0.1-127.0.0.1-Bindings "127.0.0.1:25" - AuthMechanism "BasicAuth" - PermissionGroups "AnonymousUsers ExchangeUsers"-s? d?ng "Tùy ch?nh" - Server "$ env: COMPUTERNAME" - ConnectionTimeout "00.06:00:00"


  ## ConfigureWSSOutgoingEmailTask
  # C?u h?nh SharePoint email g?i đi đ?nh tuy?n đ? s? d?ng Exchange.
  # Đi?u này có th? không ho?t đ?ng n?u SharePoint không s? d?ng thi?t đ?t m?c đ?nh ho?c không làm vi?c.

  Thêm PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell
  $spWebApp = Get-SPWebApplication
  $mail="CompanyWebAdmin@"+$env:userdnsdomain
  $spWebApp.UpdateMailSettings("SharepointSMTPServer",$mail,$mail,65001)
  dnscmd $env: computername /recordadd $env: userdnsdomain SharepointSMTPServer A 127.0.0.1

  ## Thêm thành ph?n nh?n tin chính reg
  $val = get-itemproperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Components\"
  Thi?t l?p ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Components"-tên "Tin nh?n" - giá tr? $val.administration

  ## S?a ch?a các v?n đ? hi?n th?
  Thi?t l?p ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Setup"-tên "DisplayIssues"-giá tr? False

  ## Th? script watermark
  $date = Get-ngày
  Thi?t l?p ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Setup"-tên "RepairScript"-giá tr? "ExchangeFailureCompleteSetup $ngày"
 3. Thêm ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng bàn đi?u khi?n Windows SBS.
 4. Hoàn t?t thu?t s? "Qu?n l? đ?a ch? Internet".
 5. Cài đ?t hotfix realted gói đ? kích ho?t Exchange server.
Đi đ?n ph?n k? ti?p đ? cài đ?t gói hotfix đ? kích ho?t Exchange server.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2527626 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Small Business Server 2011 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2527626 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2527626

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com