Phông OpenType là displayd theo phông ch? TrueType trong m?t h? th?ng văn ph?ng 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2526892 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:

 • B?n t?o m?t bài thuy?t tr?nh trong Microsoft Office PowerPoint 2007.
 • B?n nh?p m?t s? văn b?n tr?nh bày.
 • Trên tab Trang ch?, b?n b?m vào các Phông ch? li?t kê trong các Phông ch? nhóm.
Trong trư?ng h?p này, Phông OpenType đư?c hi?n th? như là phông ch? TrueType trong các Phông ch?danh sách. Ngoài ra, bi?u tư?ng cho Phông OpenType là m?t bi?u tư?ng phông ch? TrueType.

Lưu ? Trong các Phông ch?danh sách, m?t s? phông ch? là Phông OpenType và phông ch? khác là phông ch? TrueType. Khi v?n đ? x?y ra đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng", Phông OpenType ch? đư?c hi?n th? không chính xác như phông ch? TrueType. Phông TrueType đư?c hi?n th? m?t cách chính xác.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng hotfix sau đây:

2512787 Mô t? c?a gói hotfix Office 2007 (oart-x-none.msp, oartconv x none.msp): Tháng tư 26, 2011

Cơ quan đăng k? thông tin quan tr?ng

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp hay công vi?c ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows

Sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix, h?y làm theo các bư?c sau đ? cho phép các hotfix:
 1. Nh?n vào đây B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó click Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:

  HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Office\12.0\Common
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD (32-bit).
 4. Type PreferOTFontIcon, sau đó nh?n ENTER.
 5. Trong các Thông tin chi ti?t c?a s?, b?m chu?t ph?i vào PreferOTFontIcon, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.

  Lưu ? N?u giá tr? c?a PreferOTFontIcon đư?c thi?t l?p đ? 1, OpenType bi?u tư?ng s? xu?t hi?n trong các Phông ch? danh sách.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Lưu ? Sau khi b?n áp d?ng các hotfix và thêm các PreferOTFontIcongiá tr? đăng k?, không ph?i t?t c? các phông ch? TrueType đư?c hi?n th? như Phông OpenType trong các Phông ch?danh sách. Ch? TrueType phông mà c?ng là Phông OpenType đư?c hi?n th? như là Phông OpenType.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2526892 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
T? khóa: 
kbsurveynew kbqfe kbexpertisebeginner kbmt KB2526892 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2526892

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com