Raksta ID: 2526305 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 3. servisa pakotne (SP3) un Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3 nodro?ina jaun?kos Windows SharePoint Services 3.0 un Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack atjaunin?jumus. ?aj? servisa pakotn? ir ietvertas divas galven?s labojumu kategorijas. 
  • Iepriek? neizlaistie labojumi, kas tika izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ?ie labojumi ietver stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.
  • Visi publiskie atjaunin?jumi, dro??bas atjaunin?jumi, kumulat?vie atjaunin?jumi un labojumfaili, kas tika izlaisti 2011. gada august?.
Pirms ??s servisa pakotnes instal??anas, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Windows SharePoint Services 3.0 programmat?ras izvieto?anas atjaunin?jumi

Office sist?mas servisa pakotnes ir kumulat?vas, t?d?? pirms 3. servisa pakotnes instal??anas 1. un 2. servisa pakotnes nav j?instal?. 3. servisa pakotne ietver visus 1. un 2. servisa pakotn? iek?autos labojumus.

PAPILDINDORM?CIJA


K? ieg?t un instal?t servisa pakotnes


1. metode. Microsoft atjaunin??ana (ieteicams)

Lai lejupiel?d?tu servisa pakotni no Microsoft atjaunin??anas vietnes, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.

Microsoft atjaunin??ana

Ieteicamais veids, k? produktus atjaunin?t uz SP3, ir re?istr?ties Microsoft atjaunin??anas vietn?. Microsoft atjaunin??anas vietn? tiks noteikts, kuri produkti ir instal?ti, un p?c tam tiks lietoti visi attiec?go produktu atjaunin?jumi.

2. metode. Lejupiel?d?jiet SP3 pakotni no Microsoft lejupiel?des centra

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t Windows SharePoint Services 3.0 SP3 pakotnes 32 bitu versiju t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t Windows SharePoint Services 3.0 SP3 pakotnes 64 bitu versiju t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3 pakotnes 32 bitu versiju t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?de
Lejupiel?d?t Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack SP3 pakotnes 64 bitu versiju t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet to Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as
2591067 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, instal?jot Office 2007 programmu komplekta SP3 un Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, tostarp ar? ietekm?to failu sarakstu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu to Microsoft zin??anu b?z?.
2591054 Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par Windows SharePoint Services 3.0 SP3 laidieniem


Servisa pakotnes no?em?ana

Microsoft Office 2007 3. servisa pakotn? tiek atbalst?ta klienta atjaunin?jumu no?em?ana, izmantojot gan komandrindu, gan Microsoft Office 2007 programmu komplekta Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ku. Servisa pakot?u atinstal??anas r?ks ir pieejams k? atsevi??a lejupiel?de. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o r?ku, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet to Microsoft zin??anu b?z?:

954914 Microsoft Office 2007. gada programmu komplekta Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ks
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2526305 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 28. novembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526305

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com