Raksta ID: 2526299 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft Office 2007 serveru 3. pakotn? (SP3) un pakotn? 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP3 ir jaun?kie 2007 Office Servers un 2007 Office Servers Language Pack atjaunin?jumi. ?aj? pakotn? ir ietverts Microsoft Project Server 2007. ?aj? servisa pakotn? ir ietvertas divas galven?s labojumu kategorijas. 
  • Iepriek? neizlaistie labojumi, kas tika izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ?ie labojumi ietver stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.
  • Visi publiskie atjaunin?jumi, dro??bas atjaunin?jumi, kumulat?vie atjaunin?jumi un labojumfaili, kas tika izlaisti 2011. gada septembr?.

Piez?me. Da?a ?aj? servisa pakotn? ietverto servera produktu tiek instal?ta, izmantojot Windows SharePoint Services 3.0. ?iem serveriem nepiecie?ams Windows SharePoint Services 3.0 SP3.

Piez?me. S?kotn?j? Microsoft atjaunin?jumu vietn? pieejam? Microsoft Office 2007 serveru SP3 laidiena ietvaros, ja lietot?js veica noteiktas darb?bas, Microsoft Office 2007 serveru 3. servisa pakotne tika pied?v?ta ne tikai viena servera ferm?m, bet ar? vair?ku serveru ferm?m. ?? probl?ma tika nov?rsta 2011. gada novembr?; tagad atjaunin??ana uz Microsoft Office serveru SP3 tiek pied?v?ta tikai viena servera ferm?m.

Pirms ??s servisa pakotnes izvieto?anas lasiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu: 
945013 K? izvietot Microsoft Office 2007 serveru 1. servisa pakotni un Office Server Language Pack 2007 1. servisa pakotni


Office sist?mas servisa pakotnes ir kumulat?vas, t?d?? pirms 3. servisa pakotnes instal??anas 1. un 2. servisa pakotnes nav j?instal?. 3. servisa pakotne ietver visus 1. un 2. servisa pakotn? iek?autos labojumus.

PAPILDINDORM?CIJA


K? ieg?t un instal?t servisa pakotnes


Lejupiel?d?jiet SP3 pakotni no Microsoft lejupiel?des centra

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni 2007 Office Servers SP3 32 bitu sist?mai t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni 2007 Office Servers SP3 64 bitu sist?mai t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni Office Servers Language Pack 2007 SP3 32 bitu sist?mai t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni Office Servers Language Pack 2007 SP3 64 bitu sist?mai t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet to Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.


Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as
2591067 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, instal?jot Office 2007 programmu komplekta SP3 un Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, tostarp ar? ietekm?to failu sarakstu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu to Microsoft zin??anu b?z?.
2591050 Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par Office 2007 serveru SP3 laidieniem

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2526299 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 28. novembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Project Server 2007
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526299

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com