Raksta ID: 2526298 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Office PowerPoint Viewer 2007 3. servisa pakotne (SP3) nodro?ina jaun?kos Office PowerPoint Viewer 2007 atjaunin?jumus. ?ajos atjaunin?jumos ir ietvertas divas galven?s labojumu kategorijas.
  • Iepriek? neizlaisti labojumi, kas ir izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ir ietverti ar? stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumi.
  • Visi publiskie atjaunin?jumi, dro??bas atjaunin?jumi, kumulat?vie atjaunin?jumi un labojumfaili, kas tika izlaisti 2011. gada august?.
Programmu komplekta Office servisa pakotnes ir kumulat?vas, t?d?? pirms 3. servisa pakotnes instal??anas nav j?instal? 1. un 2. servisa pakotne. 3. servisa pakotn? ir ietverti visi 1. un 2. servisa pakotn? iek?autie labojumi.

PAPILDINDORM?CIJA


Servisa pakot?u ieg??ana un instal??ana


1. metode. Microsoft atjaunin??ana (ieteicams)

Lai lejupiel?d?tu servisa pakotni no Microsoft atjaunin??anas vietnes, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Microsoft vietni.

Microsoft atjaunin??ana

Re?istr??an?s Microsoft atjaunin??anas vietn? ir ieteicam? metode produktu atjaunin??anai uz SP3. Microsoft atjaunin??anas vietn? tiks noteikts, kuri produkti ir instal?ti, un p?c tam ?iem produktiem tiks lietoti visi atjaunin?jumi.

2. metode. Pakotnes SP3 lejupiel?de no Microsoft lejupiel?des centra

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t pakotni Office PowerPoint Viewer 2007 SP3 t?l?t


Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja jaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret neautoriz?tu faila izmai?u veik?anu.

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as
2591067 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, p?c programmu komplekta Office 2007 SP3 un Windows SharePoint Services 3.0 SP3 instal??anas

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, tostarp ietekm?to failu sarakstu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
2591039 Tehnisk? inform?cija par sist?mas Office 2007 SP3 laidieniem

Servisa pakotnes no?em?ana

Microsoft Office 2007 3. servisa pakotn? tiek atbalst?ta klienta atjaunin?jumu no?em?ana, izmantojot gan komandrindu, gan programmu komplektam Microsoft Office 2007 paredz?to Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ku. Servisa pakot?u atinstal??anas r?ks ir pieejams lejupiel?dei atsevi??i. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o r?ku, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?.

954914 Programmu komplektam Microsoft Office 2007 paredz?tais Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ks
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2526298 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 28. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526298

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com