Raksta ID: 2526291 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft Office Visio 2007 3. servisa pakotne (SP3) un Microsoft Office Visio Language Pack 2007 SP3 nodro?ina Office Visio 2007 un Office Visio Language Pack 2007 jaun?kos atjaunin?jumus. ?ajos atjaunin?jumos ir ietvertas divas t?l?k nor?d?t?s galven?s labojumu kategorijas.
 • Iepriek? neizlaisti labojumi, kas ir izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ir ietverti ar? stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumi.
 • Visi publiskie atjaunin?jumi, dro??bas atjaunin?jumi, kumulat?vie atjaunin?jumi un labojumfaili, kas ir izlaisti 2011. gada augusta laik?.
T? k? programmu komplekta Office servisa pakotnes ir kumulat?vas, pirms 3. servisa pakotnes instal??anas nav j?instal? 1. vai 2. servisa pakotne. 3. servisa pakotn? ir ietverti 1. un 2. servisa pakotn? ietvertie labojumi.

PAPILDINDORM?CIJA


Servisa pakot?u ieg??ana un instal??ana


1. metode: Microsoft atjaunin??anas vietne (ieteicams)

Lai lejupiel?d?tu servisa pakotni no Microsoft atjaunin??anas vietnes, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:

Microsoft atjaunin??ana

Re?istr??an?s Microsoft atjaunin??anas vietn? ir ieteicam? metode produktu atjaunin??anai uz SP3. Microsoft atjaunin??anas vietn? tiks noteikts, kuri produkti ir instal?ti, un p?c tam produktiem tiks pielietoti visi atjaunin?jumi.

2. metode: SP3 pakotnes lejupiel?de no Microsoft lejupiel?des centra

Microsoft lejupiel?des centr? lejupiel?dei ir pieejami t?l?k nor?d?tie faili.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Download
Lejupiel?d?jiet pakonti Office Visio 2007 SP3 t?l?t.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Download
Lejupiel?d?jiet pakotni Office Visio Language Pack 2007 SP3 t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila public??anas datum?. Fails tiek glab?ts paaugstin?tas dro??bas serveros; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Office Visio 2007 SP3 ietverto uzlabojumu p?rskats


 • Tiek nov?rsta probl?ma, kas izraisa nepareizu pagaidu ce?u izveidi organiz?cijas diagramm?s, izmantojot funkciju COCAddon::CollectMasterInfo.
 • Tiek nov?rsta probl?ma, kas izraisa fontu format?juma zaud??anu organiz?cijas diagramm?s, ja tiek redi??ts teksts.
 • Tiek nov?rsta probl?ma, kas izraisa avar??anu gad?jum?, ja formu ierobe?ojo?aj? lodzi?? tiek izmantoti nepareizi dati.
 • Tiek nov?rsta probl?ma, kas nepie?auj pa?emto SharePoint diagrammu pareizu atjaunin??anu, kad t?s tiek saglab?tas lok?laj? melnrakstu map?.
 • Tiek nov?rsta probl?ma, kas izraisa Office Visio 2007 avar??anu, kad tiek atv?rti noteikti VDX form?ta z?m?jumi.
 • Tiek nov?rsta probl?ma, kas izraisa nepareizu teksta format??anu gad?jum?, ja fails tiek saglab?ts AutoCAD (.DXF vai .DGW) z?m?juma form?t?.
 • Tiek nov?rsta probl?ma, kas neregul?ri izraisa Office Visio valodas Visual Basic for Application (VBA) projektu nepareizu saglab??anu oper?t?jsist?m? Windows XP.
 • Tiek nov?rsta probl?ma, kas izraisa programmas Office Visio 2007 neparedz?tu aizv?r?anu, kad iel?d?t? SharePoint diagramm? noklik??in?t uz Atmest pa?em?anu.
 • Tiek nov?rsta probl?ma, kas izraisa formas aizsarg?t? platuma un augstuma mai?u, kad tiek pagriezti atlas?tie objekti.
Zin?m?s probl?mas un darb?bas izmai?as
2591067 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties p?c programmu komplekta Office 2007 SP3 un Windows SharePoint Services 3.0 SP3 instal??anas

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, tostarp ietekm?to failu sarakstu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
2591039 Tehnisk? inform?cija par sist?mas Office 2007 SP3 laidieniem


Servisa pakotnes no?em?ana

Programmu komplekta Microsoft Office 2007 3. servisa pakotne atbalsta klienta atjaunin?jumu no?em?anu, izmantojot gan komandrindu, gan programmu komplektam Microsoft Office 2007 paredz?to Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ku. Servisa pakot?u atinstal??anas r?ks ir pieejams lejupiel?dei atsevi??i. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o r?ku, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?.

954914 Programmu komplektam Microsoft Office 2007 paredz?tais Microsoft servisa pakot?u atinstal??anas r?ks
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2526291 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 27. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
Atsl?gv?rdi: 
KB2526291

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com