Nav sa?emat e-pasta zi?ojumus programm? Office 365 Small Business dom?nu, kam ir iestat?ta piln?ga redelegation

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2526164 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Nav sa?emat e-pasta zi?ojumus Office 365 Small Business vid? dom?nu, kam ir iestat?ts uz pilnu redelegation.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, iev?rojiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. P?rbaudiet, vai NS resursu ieraksts nor?da uz Office 365. Lai to izdar?tu, izmantojiet r?ku NSlookup. Lai ieg?tu papildinform?ciju par NSlookup, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
  200525 Izmantojot NSlookup.exe
  NS resursu ieraksti ir j?nor?da divi ??di:
  • ns1.BDM.microsoftonline.com
  • ns2.BDM.microsoftonline.com
  • ns3.BDM.microsoftonline.com
  • ns4.BDM.microsoftonline.com
 2. Ja dom?na nesen tika izveidota pilnu dom?na redelegation, uzgaidiet, kam?r 72 stundu laik?.
 3. Veikt DNS uzmekl??anu MX A ieraksts. MX A ieraksts j?izskat?s l?dz?gi ?im:
  <domain-com>. mail.eo.outlook.com

  </domain-com>
  Piez?me. ?aj? piem?r? <domain>ir p?rbaud?ta dom?n?. Piem?ram, ja dom?ns ir contoso.com, MX ieraksts ir contoso com.mail.eo.outlook.com). </domain>
 4. Ja NS ierakstus un MX A ieraksts pareiz?bu, izpildiet darb?bas, kas parasti tiek izmantoti, lai nov?rstu pasta pl?sma.
Piez?me. No Office 365 port?lam dom?na probl?mu nov?r?anas vednis var izmantot, lai noteiktu, k? j?izskat?s DNS ierakstus.

PAPILDINFORM?CIJA

Pilnu dom?na redelegation ir dom?na nosaukums servera (NS) resursu A ieraksts kur nor?da uz Office 365. Ir pieejams Office 365 Small Business abonementi tikai pilnu dom?na redelegation.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2526164 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 4. oktobris - P?rskat??ana: 17.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Azure Active Directory
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365p o365022013 kbmt KB2526164 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2526164

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com