Identifikator ?lanka: 2526086 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Programski paket Microsoft Office 2007 servisni paket 3 (SP3) i jezi?ki paket Microsoft Office Language Pack 2007 SP3 obezbe?uju najnovije ispravke za programski paket Office 2007 i paket Office Language Pack 2007. Ove ispravke obuhvataju dve glavne kategorije hitnih ispravki:
 • Prethodno neobjavljene ispravke koje su posebno napravljene za ovaj servisni paket. Pored op?tih ispravki proizvoda, ove ispravke obuhvataju pobolj?anja stabilnosti, performansi i bezbednosti.
 • Sve javne ispravke, bezbednosne ispravke, kumulativne ispravke i hitne ispravke objavljene do septembra 2011.
Budu?i da su Office servisni paketi kumulativni, pre instalacije servisnog paketa 3 ne morate da instalirate servisni paket 1 niti servisni paket 2. Servisni paket 3 sadr?i sve ispravke iz servisnog paketa 1 i servisnog paketa 2.

Dodatne informacije


Preuzimanje i instaliranje servisnih paketa


1. metod: Microsoft Update (preporu?uje se)

Da biste preuzeli servisni paket sa lokacije Microsoft Update, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

Microsoft Update

Upisivanje na lokaciji Microsoft Update predstavlja preporu?en na?in a?uriranja proizvoda na SP3. Microsoft Update ?e otkriti svaki proizvod koji ste instalirali, a zatim ?e primeniti sve ispravke na te proizvode.

2. metod: preuzimanje paketa SP3 sa lokacije Microsoft Download Center

Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite programski paket Office 2007 SP3.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket Office Language Pack 2007 SP3.

Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
119591 Preuzimanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??eno uno?enje izmena u datoteku.

Pregled pobolj?anja koja donosi programski paket Office 2007 SP3

 • Dokumenti koji zahtevaju prilago?enu bezbednosnu proveru ne?e biti vra?eni upitima za pretragu obave?tenja, ?ak i kada korisnik koji je kreirao obave?tenje mo?e da vidi ove dokumente i da kreira upit za njih.
 • Znakovi koji ne pripadaju Unikodu sada su ispravno prikazani u odre?enim niskama iz poruke o gre?ci.
 • ?etiri nova stila bibliografije sada su dostupna u okviru funkcije ?Citati i bibliografija u programu Word?: Harvard Anglia, IEEE, APA ?esto izdanje i MLA sedmo izdanje.
 • Kineska Nova Godina je dodata kao praznik u Outlook kalendar za Singapur.
 • Re?ava problem povremenog pada programa Excel 2007 do koga dolazi kada otvorite Excel radnu svesku koja je prethodno sa?uvana u novijoj verziji programa Excel. Do ovog problema dolazi ako datoteka koristi novu funkciju koja nije dostupna u sistemu Office 2007.
 • Re?ava problem sa starim i novim pravopisnim pravilima za re?nik sinonima za francuski jezik.
 • Re?ava problem koji se javlja kada postavke ?ifrovanja nije mogu?e konfigurisati ako se koriste sa konvertorom za paket kompatibilnosti formata datoteke i sistemom Office 2003 ili prethodnom verzijom sistema Office.
 • Re?ava problem pada programa do koga ponekad dolazi kada se Excel radna sveska otvori u programu Excel, a zatim prika?e u oknu za pregled programa Windows Explorer.
 • Re?ava problem gubitka prilago?enih postavki za funkcije makaza i trake u programu Excel kada se XLSX datoteka najpre sa?uva kao ODS datoteka, a zatim se sa?uva kao XLSX datoteka u programu Excel 2007.

Poznati problemi i promene u pona?anju
2591067 Poznati problemi na koje mo?ete nai?i prilikom instalacije programskog paketa Office 2007 SP3 i sistema Windows SharePoint Services 3.0 SP3

Tehni?ke informacije

Da biste dobili vi?e informacija o ovom servisnom paketu, uklju?uju?i listu izmenjenih datoteka, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
2591039 Tehni?ki podaci o izdanjima sistema Office 2007 SP3


Uklanjanje servisnog paketa

Microsoft Office 2007 servisni paket 3 podr?ava uklanjanje ispravki klijenta putem komandne linije i Microsoft alatke za deinstaliranje servisnog paketa za programski paket Microsoft Office 2007. Alatka za deinstaliranje servisnog paketa dostupna je kao odvojeno preuzimanje. Da biste dobili vi?e informacija o ovoj alatki, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:

954914 Microsoft alatka za deinstaliranje servisnog paketa za programski paket Microsoft Office 2007
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2526086 - Poslednji pregled: 31. januar 2013. - Revizija: 3.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Klju?ne re?i: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526086

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com