In ?n hi?u su?t gi?m trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2526028 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n in tài li?u trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? g?p m?t s? gi?m xu?ng nh? trong in ?n hi?u su?t so v?i vi?c th?c hi?n in ?n Windows Vista ho?c Windows Server 2008.

GI?I PHÁP

Đ? c?i thi?n hi?u năng in ?n Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, cài đ?t hotfix sau đây.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Thông thư?ng h? tr? chi phí s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? nh?ng ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là do m?t hotfix chưa s?n sàng cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Cơ quan đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không có b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian r?nh local cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i đ?i th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? các b?n s?a l?i đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, vô cùng quan tr?ng. LDR d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i t?t c? h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Localspl.dll6.1.7600.20929768,51221-Mar-201104: 40x 86
Winprint.dll6.1.7600.1638529,69614 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Localspl.dll6.1.7601.21687769,02419-Mar-201106: 53x 86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x 86
Đ?i v?i t?t c? h? tr? x 64-based versions Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Splwow64.exe6.1.7600.2092967,58421-Mar-201105: 23x 64
Splwow64.exe6.1.7601.2168767,07219-Mar-201107: 38x 64
Localspl.dll6.1.7600.20929955,90421-Mar-201105: 28x 64
Winprint.dll6.1.7600.1638539,42414 Tháng b?y, 200901: 42x 64
Localspl.dll6.1.7601.21687956,41619-Mar-201107: 40x 64
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420 Tháng mư?i m?t, 201013: 27x 64
Localspl.dll6.1.7600.20929768,51221-Mar-201104: 40x 86
Winprint.dll6.1.7600.1638529,69614 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Localspl.dll6.1.7601.21687769,02419-Mar-201106: 53x 86
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820 Tháng mư?i m?t, 201012: 21x 86
Trong t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Splwow64.exe6.1.7600.20929160,76821-Mar-201104: 02IA-64
Splwow64.exe6.1.7601.21687160,76819-Mar-201106: 47IA-64
Localspl.dll6.1.7600.209292,053,63221-Mar-201104: 05IA-64
Winprint.dll6.1.7600.1638590,62414 Tháng b?y, 200901: 50IA-64
Localspl.dll6.1.7601.216872,054,14419-Mar-201106: 48IA-64
Winprint.dll6.1.7601.1751490,62420 Tháng mư?i m?t, 201010: 28IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? b?n c?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p2,342
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_8d325d8e9709ab6bd14a64b9e5b78a04_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_d45204de859f23a1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p718
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_9b10123e4ded56333e3d7c238d346763_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_a88cc161f79149fc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p718
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_30c03b180ceafd8f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p4,844
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_3263b61c0a43e14c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p4,844
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 27
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64-based versions Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0444f42e935a03dd57d726266711b2af_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_4f9e0f867117969b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p722
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_32ba028f200aaf3ee4b87556e29eae6a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_6fb3843413c49994.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p717
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_680629c92aa3c7617d5c6a69b4cae768_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_dc195fbe807f3744.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p715
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8780767290c29c2efda6155bc08c6fcb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_24b907ffeb0aa424.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p715
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_8d325d8e9709ab6bd14a64b9e5b78a04_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_3070a0623dfc94d7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p720
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_9b10123e4ded56333e3d7c238d346763_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_04ab5ce5afeebb32.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p720
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c7ff17365fdc539b6ea833ca0d113363_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_6c30f893aed224f7.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p1,074
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d139b458879fc2e3a262ee0e07c45946_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_17ebd5f9a76a18c6.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p722
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_ef66f77ea0cce5cb91eef5cf4de281ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_b80fc85674ce4361.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p1,074
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f4a689d3e747cba45c83f06d39982a2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_f10a4f3c61e85372.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p717
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ng b? đ?m in, splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_246dca9ac49202cd.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p2,644
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ng-b? đ?m in-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_2611459ec1eae68a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p2,644
Ngày tháng (UTC)19-Mar-2011
Th?i gian (UTC)08: 12
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_8cded69bc5486ec5.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p4.845 ngư?i
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_8e82519fc2a15282.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p4.845 ngư?i
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p3.565 ngư?i
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ng b? đ?m in, splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_c84f2f170c349197.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p1,846
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)05: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ng b? đ?m in, splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_c9f2aa1b098d7554.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p1,846
Ngày tháng (UTC)19-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_30c03b180ceafd8f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p4,844
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_3263b61c0a43e14c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p4,844
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 31
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_0a3ae89b7955d173fa567035b0c7684a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_3d78f8fa05fcc6db.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p?ng
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_1c2fbea99d8d1275afa73935158cfa88_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_cb31ad7b7ee62eb1.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p720
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_4c75060146e7397c0319a81b9e5123ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_a26f3f0044d18357.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p?ng
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_cbcd1d32f5d51ff010dcb79f2aae83cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_7a08766f70484bbc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p720
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ng b? đ?m in, splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_c850d30d0c329a93.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p2,643
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 03
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ng b? đ?m in, splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_c9f44e11098b7e50.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p2,643
Ngày tháng (UTC)19-Mar-2011
Th?i gian (UTC)08: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_30c1df0e0ce9068b.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p4,844
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-p...ooler-l?i-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_32655a120a41ea48.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p4,844
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p1,947
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)23: 24
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ng b? đ?m in, splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20929_none_c84f2f170c349197.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p1,846
Ngày tháng (UTC)21-Mar-2011
Th?i gian (UTC)05: 08
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-p...ng b? đ?m in, splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_c9f2aa1b098d7554.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p1,846
Ngày tháng (UTC)19-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2526028 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2526028 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2526028

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com