Cac li tt ban phim Internet Explorer 9 quan trong nht

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2525576 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Lam cach nao m nhanh cac chc nng nht inh cua mt trang web trong Windows Internet Explorer 9 bng cach s dung li tt ban phim?

Gi?i php

Chu y: Hin ban co th tai xung va cai t Internet Explorer 9 danh cho phin ban 32 bit va 64 bit cua Windows Vista va Windows 7.

Cac li tt quan trong nht cua Internet Explorer 9

Bng cach s dung cac li tt ban phim sau, ban co th lt web nhanh hn va thun tin hn ng thi truy cp vao cac tinh nng nht inh cua cac trang web c tai bng Internet Explorer 9.

Danh sach sau la danh sach y u cua Internet Explorer 9

Chu y: Nhn cac phim cung mt luc nu co nhiu phim. Vui long lu y rng ky hiu ban phim quc t c s dung trong bai vit nay.


Lam mi trang

Nhn [F5] lam mi trang web hin tai..

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2525625


Khi phuc trang a tai trc o trong ca s hoat ng.

Nhn [ALT] va [Left arrow] quay lai trang a tai trc o trong ca s hin hanh.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2525626M trang chu

Nhn [ALT] va [Home] m trang chu cua ban.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2525627


iu hng bn trong trang

Nhn [Tab] chuyn tip qua cac im iu hng hoc lin kt trong trang web.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2525628Cun xung trn trang

Nhn [Page Down] cun xung cui mt bn.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2525629Cun ln u trang

Nhn [Page Up] cun ln u mt bn.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2525630Tim kim trong trang Web

Nhn [CTRL] va [F] hin thi chc nng tim kim va tim kim cac thut ng cu th trong trang hin hanh.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2525631Ban trinh bay ni dung web tng hoc giam

Nhn [CTRL] va [+], tng ty l thu phong (+10%) . Nhn [CTRL] va [-] giam ty l thu phong (-10%).

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2525632


M Danh sach yu thich

Nhn [CTRL] va [I], m danh sach ban mun.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2525633Thm trang hin tai vao Muc yu thich

Nhn [CTRL] va [D], thm trang hin tai vao muc yu thich cua ban.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2525634Thu?c tnh

ID c?a bi: 2525576 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
  • Windows Internet Explorer 9
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbstepbystep KB2525576

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com