Thông báo l?i: "T?p lo?i này không th? đư?c làm s?n có gián tuy?n"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 252509 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? làm cho t?p và c?p s?n dùng gián tuy?n, các thông báo l?i sau đây có th? đư?c hi?n th?:
T?p gián tuy?n (\\h? ph?c v?\chia s?): Không th? t?o t?p Tên t?p s?n dùng gián tuy?n trên \\h? ph?c v?\chia s?. T?p lo?i này không th? đư?c th?c hi?n s?n dùng gián tuy?n.

NGUYÊN NHÂN

Theo m?c đ?nh, t?p tin v?i ph?n m? r?ng sau đây đ?u b? lo?i tr?:
.db?
.ldb
.mdb
.MDE
.mdw
.PST
.SLM

GI?I PHÁP

Microsoft không khuyên b?n nên s?a đ?i danh sách các t?p b? lo?i tr?. H?y xem ph?n "Thông tin" đ? bi?t chi ti?t.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

M?t s? lo?i t?p đư?c lo?i tr? theo m?c đ?nh như là m?t phương ti?n đ? ngăn ng?a xung đ?t t?p tin và m?t d? li?u. Cơ ch? s? d?ng các tính năng Offline Files là b? nh? đ?m phía khách hàng (CSC). CSC có th? nh?n ra khi đ?ng b? hóa các v?n đ? t?n t?i (ví d?, n?u các b?n sao c?a m?t t?p tin trên máy ch? đ? b? s?a đ?i k? t? l?n đ?ng b? trư?c). Trong trư?ng h?p này, b?n có th? ch?n phiên b?n nào đ? s? d?ng, nhưng b?n không th? nh?p các n?i dung.

C?ng có th? có m?t cơ ch? đ?ng b? hoá thư?ng đư?c s? d?ng cho lo?i t?p. M?t lo?i t?p tin như v?y là .pst files. Ki?u này đư?c bao g?m trong danh sách đ? ngăn ch?n cu?c xung đ?t v?i các built-in gián tuy?n và đ?ng b? hóa các tính năng trong Microsoft Outlook. Các t?p gián tuy?n tính năng s? d?ng m?t phương pháp thay th? c?a đ?ng b? hóa, v? v?y, không có cách nào đ? h?p nh?t hai b?n sao.

B?n có th? s?a đ?i danh sách các ph?n m? r?ng b? lo?i tr? b?ng cách ch?nh s?a đ?i tư?ng chính sách nhóm thích h?p (đ?a phương, tên mi?n, đơn v? t? ch?c, và do đó trên). Ví d?, đ? lo?i b? ph?n m? r?ng .pst t? danh sách b? lo?i tr? t?p, cho phép chính sách m?u sau trong tr?nh so?n th?o chính sách:
Máy tính Administrative Templates\Network\Offline Files\Files không đư?c lưu tr?
Sau đó, nh?p chu?i sau đây trong các Ph?n m? r?ng h?p:
*.SLM; *.mdb; *.ldb; *.mdw; *.mde; *.db?
Đăng xu?t, và sau đó đăng nh?p l?i vào. Đi?u này s? thay th? m?c đ?nh danh sách, gi? g?n t?t c? nhưng ph?n m? r?ng *.pst. B?n có th? s? d?ng cùng m?t phương pháp đ?i v?i b?t k? các ph?n m? r?ng khác.

Đ? ch?nh s?a chính sách C?c b?, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i gpedit.msc, và sau đó nh?p vào Ok. Đ? ch?nh s?a chính sách tên mi?n, s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo.

Thu?c tính

ID c?a bài: 252509 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB252509 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:252509

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com