tên người dùng trong Office 365, Azure ho?c Windows dành không kh?p v?i UPN t?i ch? ho?c nh?t k? thay đ?i ID

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2523192 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

Khi b?n ch?y công c? Microsoft Azure Thư mục Họat động Sync, b?n s? th?y tên c?a ngư?i dùng trong Office 365, Azure ho?c Windows dành không phù h?p v?i ngư?i dùng t?i ch? tên người dùng chính (UPN) ho?c thay đ?i thông tin kí nh?p c?a b?n. UPN ho?c nh?t k? thay đ?i ID có th? là tên người dùng, địa chỉ email ho?c m?t s? thu?c tính khác.

NGUYÊN NHÂN

Có ba nguyên nhân c?a v?n đ? này:
 • Tên mi?n công ty c?a b?n không đư?c xác nh?n. Mi?n UPN t?i ch? ho?c nh?t k? thay đ?i ID là m?t tên mi?n không đư?c xác minh đư?c Azure Thư mục Họat động (Azure AD).
 • Ngư?i dùng vào Azure không liên k?t và đư?c gán gi?y phép.
 • H?u t? mi?n UPN ho?c nh?t k? thay đ?i ID đ? thay đ?i t? m?t liên k?t đ?n m?t liên k?t mi?n.

GI?I PHÁP

Trư?ng h?p 1: Mi?n công ty c?a b?n không đư?c xác nh?n

Đ?m b?o r?ng h?u t? mi?n UPN ho?c nh?t k? thay đ?i ID đư?c xác nh?n vào Azure. N?u b?n đ?ng b? hoá ngư?i dùng trư?c khi b?n ki?m tra xem tên mi?n, tên c?a ngư?i dùng đư?c thay đ?i cho phù h?p.
Làm th? nào đ? xác đ?nh h?u t? mi?n cho m?t UPN
B? ki?m soát mi?n ho?c trên m?t máy tính mà công c? qu?n tr? máy ch? Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t, theo các bư?c sau:
 1. M? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng ngư?i dùng và máy tính. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m OK.
 2. B?m chu?t ph?i vào vùng, và sau đó b?m tra c?u.
 3. Trong h?p tên , nh?p tên hiển thị và sau đó b?m vào tra c?u ngay.
 4. B?m đúp vào tên người dùng trong k?t qu? tra c?u, và sau đó b?m vào tài kho?n th?.
 5. tên đăng nhập c?a ngư?i dùng, lưu ? ph?n mi?n c?a tên người dùng kí nh?p. Đi?u này đư?c g?i là h?u t? UPN.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Ngư?i dùng hộp thoại thu?c tính Hi?n th? tên đăng nhập c?a ngư?i dùng
Làm th? nào đ? xác đ?nh h?u t? mi?n cho ID kí nh?p khác
B? ki?m soát mi?n ho?c trên m?t máy tính mà công c? qu?n tr? máy ch? Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? s? d?ng Thư mục Họat động b?n ghi d?ch v? giao di?n Editor (ch?nh s?a ADSI) đ? xác đ?nh h?u t? mi?n cho ID kí nh?p khác Đ? t?m hi?u thêm v? cách th?c hi?n vi?c này, h?y xemS? d?ng ADSI ch?nh s?a đ? s?a Thư mục Họat động thu?c tính.

Lưu ?N?u các h?u t? mi?n không ki?m nh?p tên mi?n, b?n ph?i ki?m nh?p tên mi?n b?ng cách s? d?ng m?t nhà cung c?p mi?n ho?c thay đ?i h?u t? mi?n c?a mi?n đư?c ki?m nh?p. H?u t? mi?n này ph?i đư?c ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng m?t nhà cung c?p mi?n trư?c khi b?n có th? ki?m tra mi?n vào Azure.

Trư?ng h?p 2: Ngư?i dùng qu?n l? máy ch? ?o có gi?y phép

Đ? C?p Nh?t UPN đám mây qu?n l? ngư?i dùng đư?c gán gi?y phép, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng các Azure Thư mục Họat động mô-đun Windows PowerShell và k?t n?i v?i Azure Thư mục Họat động (Azure AD). Đ? bi?t thêm thông tin v? cách th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
  K?t n?i Azure AD b?ng Windows PowerShell
 2. Ch?y l?nh Windows PowerShell sau:

  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [CurrentUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]

T?nh hu?ng 3: H?u t? mi?n UPN ho?c nh?t k? thay đ?i ID thay đ?i t? m?t liên k?t đ?n m?t liên k?t mi?n

Làm theo các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2669550Thay đ?i không đ?ng b? hóa b?ng công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ho?t đ?ng Azure sau khi b?n thay đ?i UPN tài kho?n ngư?i dùng s? d?ng m?t mi?n khác liên k?t

THÔNG TIN

L?nh Windows PowerShell, bài vi?t này yêu c?u các Azure Thư mục Họat động mô-đun Windows PowerShell. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p web site sau c?a Microsoft: Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách thêm và xác minh mi?n trong Office 365, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Thêm mi?n c?a b?n vào Office 365
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách c?p nh?t các thu?c tính đ?ng b? hóa, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2643629M?t ho?c nhi?u đ?i tư?ng không đ?ng b? hóa khi s? d?ng công c? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại ho?t đ?ng Azure
B?n v?n c?n tr? giúp? Truy c?p vào C?ng đ?ng Office 365 web site ho?c Di?n đàn Azure Thư mục Họat động .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2523192 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Mười 2014 - Xem xét l?i: 31.0
Áp d?ng
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Windows Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
T? khóa: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2523192 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2523192

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com