Office 365, Azure vai Intune lietot?jv?rdi neatbilst lok?las UPN vai alternat?v?s lietot?ja ID

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2523192 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Palai?ot r?ku Microsoft Azure Active Directory sinhroniz?ciju, paman?t, ka Office 365, Microsoft Azure vai Microsoft Intune lietot?ja lietot?jv?rds neatbilst lietot?ja lok?l? lietot?ja pamatnosaukums (UPN) vai alternat?vu pieteik?an?s ID. Lietot?ja lietot?jv?rdu, e-pasta adrese vai k?du citu atrib?tu var?tu UPN vai alternat?v?s lietot?ja ID.

IEMESLS

Past?v tr?s iesp?jamie c?lo?i probl?ma:
 • Uz??muma dom?na v?l nav p?rbaud?ta. Dom?na lok?l? UPN vai alternat?v?s lietot?ja ID ir dom?nu, kam v?l nav p?rbaud?ta Azure Active Directory (Azure AD).
 • Azure AD lietot?jam nav integr?to un pie??irta licence.
 • Dom?na sufiksu UPN vai alternat?v?s lietot?ja ID ir main?ti no viena dom?na integr?t?s integr?t?s cit? dom?n?.

RISIN?JUMS

1. scen?rijs: Uz??muma dom?na nav v?l apstiprin?ts

P?rliecinieties, ka dom?na sufiksu UPN vai alternat?v?s lietot?ja ID ir p?rbaud?ts Azure ad. Sinhroniz?jot lietot?jiem pirms p?rbaud?t dom?nu, t? lietot?ja v?rdu, ir main?ta.
Noteik?ana dom?na sufiksu UPN
Dom?na kontrolleri vai dator?, kur? ir instal?ta Windows Server Administration Toolkit, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet Active Directory lietot?ji un datori. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, izpild?t, ierakstiet DSA.msc, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet ar peles labo pogu un p?c tam noklik??iniet uz atrast.
 3. Nosaukuma adreses lodzi?? ierakstiet lietot?ja par?d?mo v?rdu un p?c tam noklik??iniet uz Atrast t?l?t.
 4. Veiciet dubultklik??i uz lietot?ja v?rdu, mekl??anas rezult?tos, un p?c tam noklik??iniet uz konta cilni.
 5. Lietot?ja pieteik?an?s v?rdu, ?emiet v?r? dom?na da?a lietot?ja pieteik?an?s v?rdu. To d?v? par UPN sufiksu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja rekviz?tu dialoglodzi?? par?da lietot?ja pieteik?an?s v?rdu
Noteik?ana dom?na sufiksu alternat?vu pieteik?an?s ID
Dom?na kontrolleri vai dator?, kur? ir instal?ta Windows Server Administration Toolkit, Active Directory Service Interfaces Editor (ADSI redi???anas) var izmantot, lai noteiktu dom?na sufiksu alternat?vu pieteik?an?s ID Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? to izdar?t, skatietIzmantojot ADSI redi??t lai redi??tu Active Directory atrib?tu.

Piez?me.Re?istr?tais dom?ns nav dom?na sufiksu, ja ir re?istr?t dom?nu, izmantojot dom?nu re?istr?t?js vai main?tu lietot?ja dom?na sufiksu dom?nu, kam ir re?istr?ts. ?aj? dom?na sufiksu, ir j?re?istr?, izmantojot dom?nu re?istr?t?js pirms varat p?rbaud?t dom?nu Azure ad.

2. scen?rijs: M?ko?a p?rvalda lietot?js ir licence

Lai atjaunin?tu UPN m?ko?a p?rvald?ba lietot?ji, kuriem ir pie??irtas licences, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet Azure Active Directory modulis Windows PowerShell un p?c tam pievienojiet Azure Active Directory (Azure AD). Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to izdar?t, skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
  Savienojumu, izmantojot Windows PowerShell Azure AD
 2. Palaidiet ??du Windows PowerShell cmdlet:

  Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName [CurrentUPN] -NewUserPrincipalName [NewUPN]

3. scen?rijs: Dom?na sufiksu UPN vai alternat?v?s lietot?ja ID main?ts no viena dom?na integr?t?s integr?t?s cit? dom?n?

Izpildiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
2669550Izmai?as netiek sinhroniz?tas Azure Active Directory sinhroniz?cijas r?ks p?c lietot?ja konta UPN izmanto?anai integr?t?s cit? dom?n?

PAPILDINFORM?CIJA

Azure Active Directory modulis Windows PowerShell nepiecie?ama Windows PowerShell komandas ?aj? rakst?. Papildinform?ciju skatiet ?aj? Microsoft vietn?: Papildinform?ciju par to, k? pievienot un p?rbaudiet, vai dom?na pakalpojum? Office 365 skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
Office 365 dom?na pievieno?ana
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atjaunin?t citus sinhroniz?ta atrib?tus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
2643629Vienam vai vair?kiem objektiem nav sinhroniz?ciju, izmantojot r?ku Azure Active Directory sinhroniz??ana
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena vietnes vai Azure Active Directory Forums t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2523192 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 17. decembris - P?rskat??ana: 36.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Azure cloud services
 • Microsoft Azure Active Directory
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Intune
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 Identity Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365m o365022013 kbgraphic kbmt KB2523192 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2523192

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com